Nie wymiar sprawiedliwości, lecz bezmiar niesprawiedliwości – Obchody 10-lecia stowarzyszenia Niepokonani i owocne rozmowy z Antypartią  

paź 2, 2022 | Aktualności, Historia Antypartii, Informacje z 41 okręgów wyborczych, Okręg nr 02 Wałbrzych, Telewizja Antypartii, Uncategorized

30 września 2022 w zamku Książ koło Wałbrzycha odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 10-tej rocznicy powstania stowarzyszenia Niepokonani, które skupia głównie przedsiębiorców, poszkodowanych przez sędziów, prokuratorów i urzędy skarbowe.

Podsumowano 10 lat walki z państwem w państwie, jakim jest kompleks nieuczciwych i niekompetentnych urzędników. Zdaniem Niepokonanych nie można mówić w Polsce o wymiarze sprawiedliwości. Także określenie wymiar niesprawiedliwości jest nietrafne. W Polsce mamy do czynienia z bezmiarem niesprawiedliwości.

W spotkaniu brał udział także Paweł Kukiz, który oświadczył, że praktycznie nic nie może, a gdy głos zabrał Przewodniczący Antypartii, dr Marek Ciesielczyk, Kukiz szybko uciekł z sali obrad.

Marek Ciesielczyk zaproponował Niepokonanym współprace z Antypartia i wspólny start w wyborach parlamentarnych, co spotkało się z pozytywna reakcją tych pierwszych. Patrz wystąpienie dra Ciesielczyka tutaj:

Teraz Niepokonani i Antypartia opracują wspólnie zasady współpracy.

 

Oto zaproponowane przez Antypartię rozwiązania:

 

Zasady współpracy pozaparlamentarnych ugrupowań antysystemowych prowadzące do zgłoszenia wspólnych list wyborczych do Sejmu we wszystkich 41 okręgach wyborczych w 2023 roku

 1. Wszystkie ugrupowania – sygnatariusze tego porozumienia muszą zaakceptować wspólną część programu, to jest te punkty, z których nie mogą zrezygnować i zobowiązać się do działań w Sejmie, które prowadzić będą do ich realizacji (np. w przypadku Antypartii będą to: 1. zmiana ordynacji wyborczej na większościową, 2. bezprogowe referendum, którego wynik musi być wiążący dla władzy, 3. złożenie przyrzeczenia publicznego wg art. 919 kodeksu cywilnego).
 2. Jeśli ugrupowanie uważa, iż start w wyborach parlamentarnych w 2023 roku powinien nastąpić na wspólnych listach wyborczych pod jego nazwą, zamówi do marca 2023 roku sondaż wyborczy przynajmniej w jednej z 9 głównych pracowni (CBOS, Estymator, IBRIS, Ipsos, Kantar, Pollster, Research Partner, Social Changes, United Surveys), w którym wystąpi obok wszystkich obecnych ugrupowań parlamentarnych.
 3. Najlepsze wyniki sondażowe wszystkich ugrupowań, pretendujących do roli wiodącego, zostaną porównane i cała grupa zgodzi się, iż nazwą wspólną, pod którą ugrupowania antysystemowe wezmą udział w wyborach, będzie nazwa tego ugrupowania, które uzyska w w/w sondażach najlepszy wynik.
 4. Strony podpisujące porozumienie wyborcze zgodzą się, iż wezmą udział w wyborach parlamentarnych jako komitet wyborczy zarejestrowanej partii  politycznej, a nie komitet wyborczy wyborców lub koalicja partii – ze względu na oczywistą przewagę takiego rozwiązania. W związku z tym zwycięskie ugrupowanie, jeśli jeszcze nie jest partią polityczną, będzie miało obowiązek dokonania natychmiastowej rejestracji jako partia polityczna. Jeśli tego nie uczyni, grupa będzie występować pod nazwą ugrupowania (partii politycznej), które uzyska kolejny najlepszy wynik w w/w sondażach.
 5. Ugrupowania koalicyjne zarejestrują do końca maja 2023 roku wszystkich potencjalnych kandydatów, członków i sympatyków w jednym rejestrze osób, które będą chciały kandydować lub głosować w prawyborach, w wyniku których ustalony zostanie kształt wspólnych list wyborczych i kolejność kandydatów w 41 okręgach wyborczych. Zarejestrowane osoby będą miały obowiązek wpłacania składek w wysokości nie mniejszej niż 20 zł miesięcznie na wspólną kampanię wyborczą.
 6. Do chwili prawyborów w każdym okręgu wyborczym, które definitywnie zadecydują o kształcie i kolejności na listach wyborczych, kandydaci będą prezentowani na stronie internetowej.
 7. Warunkiem umieszczenia na wspólnej liście wyborczej do Sejmu będzie wpłata przez każdego kandydata przynajmniej 1.000 zł i zebranie przynajmniej 300 podpisów pod listą wyborczą.
 8. Pełnomocnikiem wyborczym oraz finansowym w wyborach będą osoby wybrane wspólnie przez ugrupowania uczestniczące w koalicji.
 9. Do marca 2023 roku koalicja przeprowadzi „próbę generalną”, zbierając ponad  100.000 podpisów pod projektem obywatelskim ustawy. Liczba zebranych podpisów przez członków poszczególnych ugrupowań w 41 okręgach musi być istotną wskazówką w procesie konstruowania list wyborczych.
 10. W przypadku uzyskania przez koalicję wyniku ponad 3% subwencja będzie wydatkowa w ten sposób, by finansowane były projekty ugrupowań na zasadzie proporcjonalnej, w zależności od udziału procentowego w ogólnym wyniku wyborczym kandydatów poszczególnych ugrupowań. Jeśli na przykład wszyscy kandydaci zgłoszeni przez ugrupowanie X zdobędą we wszystkich 41 okręgach wyborczych 15% ogólnej liczby głosów oddanych na koalicję w całym kraju, ugrupowanie to będzie miało prawo sfinansować realizację swych projektów o wartości 15% sumy subwencji. Zostanie podpisana stosowna umowa cywilno-prawna w tej sprawie.
 11. Wszyscy wybrani ze wspólnej listy wyborczej posłowie będą mieli obowiązek należeć do wspólnego klubu parlamentarnego. Jeśli większość klubu uzna, iż dane głosowanie jest istotne na tyle, by uzgodnić wspólną strategię, o zachowaniu w przypadku tego głosowania zadecyduje większość klubu.
 12. Jeśli członek klubu będzie ustawicznie ignorował zdanie jego większości, zostanie usunięty z klubu, bez możliwości startu w kolejnych wyborach z tej listy, a ugrupowanie straci możliwość finansowania części swych projektów, odpowiadającej procentowo liczbie usuniętych z klubu członków (jeśli np. z 50-osobowego klubu parlamentarnego usuniętych zostanie 10 posłów z ugrupowania X, straci ono prawo do finansowania 20% przewidzianych wcześniej do realizacji projektów). Możliwe będzie zastosowanie artykułu 919 Kodeksu cywilnego, jako że wszyscy kandydaci na posłów z naszej listy wyborczej będą musieli złożyć przed wyborami przyrzeczenie publiczne na podstawie art. 919 KC. Te same zasady będą obowiązywać w przypadku opuszczenia klubu przez posła/posłow koalicji.

Podpisy sygnatariuszy porozumienia:

Zasady te zostały przyjęte uchwałą Zarządu Antypartii w dniu 22 listopada 2021 roku

__________________

Zasady konstruowania list wyborczych Antypartii

Uchwała Zarządu Antypartii z dnia 24 listopada 2021

I.   Z list wyborczych Antypartii może startować członek lub sympatyk Antypartii albo inna osoba, akceptująca program wyborczy Antypartii, o ile zgodę na to wyrazi większość członków i sympatyków Antypartii w danym okręgu wyborczym. Niemożliwy jest start tzw. „spadochroniarzy”, tj. osób nie zamieszkałych w danym okręgu wyborczym i z nim nie związanych w żaden sposób.

II.  Każdy kandydat do Sejmu z list Antypartii wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej Antypartii: www.antypartia.org swego życiorysu oraz zdjęcia (do chwili prawyborów kandydaci będę prezentowani na stronie w kolejności alfabetycznej), kandydat zobowiązuje się ponadto  przed wyborami do wpłacenia na kampanię wyborczą Antypartii do Sejmu przynajmniej 1.000 zł oraz zebrania przynajmniej 300 podpisów popierających listę wyborczą w swoim okręgu wyborczym.

III.  Każdy kandydat Antypartii do Sejmu składa przyrzeczenie publiczne według art. 919 Kodeksu cywilnego, przyrzekając, iż – jeśli w Sejmie będzie głosowany projekt stosowny ustawy, do poparcia którego kandydat sam zobowiązał się publicznie w czasie kampanii wyborczej, będzie za nim głosował. W przeciwnym wypadku będzie musiał wypłacić każdemu wyborcy w swoim okręgu wyborczym 1.000 zł – zgodnie z wcześniejszym przyrzeczeniem publicznym. 

IV.  Każdy kandydat Antypartii do Sejmu powinien być gotów poddać się badaniom wariograficznym na prawdomówność, jeśli taka będzie decyzja Rady Koordynatorów Antypartii.

V.  Kształt i kolejność kandydatów do Sejmu na listach wyborczych Antypartii ustalony zostanie w drodze prawyborów w każdym okręgu wyborczym, według następujących zasad:

a) O obecności i miejscu kandydata na liście wyborczej Antypartii współdecydować będą bezpośrednie prawybory; wszyscy zarejestrowani co najmniej 6 miesięcy przed wyborami jako aktualni w momencie prawyborów członkowie i sympatycy Antypartii mają prawo głosować w jawnych prawyborach; w przypadku wyborów przedterminowych uwzględnia się członków i sympatyków zarejestrowanych przynajmniej 3 miesiące przed takimi wyborami;  każdy głosujący ma do dyspozycji 5 głosów, które może w dowolny sposób oddać na poszczególnych kandydatów, uwzględniając: wykształcenie, osiągnięcia zawodowe, dotychczasowe wyniki w różnych rodzajach wyborów (jeśli brał udział), aktywność  społeczną, zaangażowanie w działalność Antypartii (np. liczbę zebranych podpisów etc.).

b) Do sumy głosów każdego kandydata, uzyskanych w ten sposób w prawyborach, dodać należy punkty przyznane przez zespół złożony z członków Zarządu Antypartii i Koordynatora Okręgowego z danego okręgu  (każdy z członków tego zespołu może w każdej dziedzinie przyznać kandydatowi od 0 do 10 punktów)  według następujących reguł:

1. wykształcenie – 0-10 punktów

2. osiągnięcia zawodowe – 0 – 10 punktów

3. dotychczasowe wyniki we wcześniejszych wyborach (jeśli brał udział) – 0 – 10 punktów

4. dotychczasowa aktywność społeczna – 0 – 10 punktów

5. dotychczasowe zaangażowanie w działania Antypartii – 0 – 10 punktów.       

VI. O obecności i kolejności na liście wyborczej Antypartii decydować będzie suma punktów uzyskanych przez danego kandydata w prawyborach oraz przyznana przez w/w zespól. W przypadku równej ilości punktów o obecności / kolejności na liście decyduje głos Koordynatora Okręgowego. W przypadku rezygnacji kandydata z obecności na liście kandydaci zajmujący niższe pozycje „przesuwają się” automatycznie do góry, a na listę wchodzi pierwsza osoba spoza listy z najlepszym wynikiem. Kandydat z drugim,  najlepszym wynikiem (a jeśli ten nie chciałby, to z miejsca trzeciego itd.) ma prawo mieć miejsce ostatnie na liście, jeśli będzie tego chciał.

VII.  Kształt i kolejność na liście mogą być zmienione za zgodą wszystkich kandydatów do Sejmu obecnych na liście wyborczej stworzonej według opisanych wyżej reguł.

_________________________________________