STATUT

lut 1, 2020 | Aktualności

Statut Antypartii

Statut Antypartii uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Członków Założycieli w dniu 23 sierpnia 2020 roku w Krakowie – po poprawkach dokonanych na Pierwszym Kongresie Antypartii 4-6 czerwca 2021 w Sarbinowie i Trzecim Kongresie Antypartii 25 września 2021 w Warszawie

Wyświetl statut w PDF:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Antypartii

uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Członków Założycieli w dniu 23 sierpnia 2020 roku w Krakowie

– po poprawkach dokonanych na Pierwszym Kongresie Antypartii 4-6 czerwca 2021 w Sarbinowie

i Trzecim Kongresie Antypartii 25 września 2021 w Warszawie

_______________________________________________________

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne
II. Cele i sposoby działania
III. Członkowie
IV. Prawa i obowiązki członków Antypartii
V. Władze naczelne, regionalne, okręgowe, powiatowe i terenowe Antypartii
VI. Reprezentacja Antypartii w parlamencie i organach samorządu terytorialnego
VII. Klub młodych Antypartii
VIII. Sprawy dyscyplinarne
IX. Majątek, gospodarka finansowa i zasady reprezentacji Antypartii
X. Przepisy szczególne i końcowe

Załącznik A: Struktura organizacyjna Antypartii
Załącznik B: Symbol graficzny Antypartii, Regulaminy i Instrukcje oraz Zasady współpracy z innymi ugrupowaniami i zasady tworzenia list wyborczych

_____________________

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Antypartia jest partią polityczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 857 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o partiach politycznych, innych ustaw, stanowiących o funkcjonowaniu partii politycznych i niniejszego Statutu, zwanego dalej Statutem.
 2. Siedzibą Antypartii jest m.st. Warszawa.
 3. Antypartia działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, gdzie może także ustanawiać swoje zagraniczne przedstawicielstwa.
 4. Antypartia może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych założeniach programowych oraz może współpracować z takimi partiami i organizacjami, w tym również z działającymi na terenie innych krajów.
 5. Antypartia posiada osobowość prawną.
 6. Nazwa i symbole Antypartii podlegają ochronie prawnej.
 7. Antypartia ma prawo do używania odznak, legitymacji, pieczęci, barw, symboli i znaków graficznych na zasadach określonych Statutem. Symbolem Antypartii jest znak graficzny, którego wzór znajduje się w Załączniku B do niniejszego Statutu.
 8. Antypartia opiera swą działalność na pracy społecznej członków, może także do prowadzenia swych spraw zatrudniać pracowników.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 2

1. Celem Antypartii – poprzez udział w życiu publicznym – jest przeprowadzanie w polskim systemie politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym takich zmian, które przyczynią się do rozwoju demokratycznego państwa prawa, obrony jego interesów narodowych oraz podnoszenia poziomu cywilizacyjnego, w szczególności:

a) zmiana obowiązującej obecnie proporcjonalnej ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu na ordynację większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi,
b) analiza dotychczasowego funkcjonowaniem partii politycznych, wskazywanie sposobów likwidacji patologii w tej sferze życia politycznego,

c) propagowanie respektowania zasad etyki oraz znaczenia uczciwości w życiu publicznym,

d) zapewnianie edukacji i wychowania zgodnego z tradycyjnymi wartościami, respektowanymi w Polsce od stuleci, wytyczenie w oświacie i nauce kierunków kształcenia priorytetowych dla rozwoju państwa polskiego,

e) wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia każdego referendum – po spełnieniu ustawowych wymogów – i respektowanie przez władze wyrażonej w nim woli obywateli, znaczące obniżenie liczby wymaganych do przeprowadzenia referendum podpisów oraz frekwencyjnego progu ważności referendum,

f) przeprowadzenie takich reform wymiaru sprawiedliwości, które faktycznie zapewnią obywatelom poczucie sprawiedliwości,

g) osiągnięcie przez nasz kraj porównywalnej z państwami wysoko rozwiniętymi wartości PKB przypadającej na 1 mieszkańca oraz likwidacja niczym nie uzasadnionych dysproporcji w dochodach funkcjonariuszy państwowych oraz samorządowych i pozostałych obywateli RP,

h) zapewnienie skutecznej opieki lekarskiej oraz obrony interesów narodowych naszego kraju,

i) budowa społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie szybszego rozwoju polskiej przedsiębiorczości,

j) stworzenie prawa służącego wyłączeniu z życia politycznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej byłych funkcjonariuszy lub tajnych współpracowników, kontaktów operacyjnych lub kontaktów informacyjnych komunistycznych służb specjalnych PRL (zdefiniowanych w stosownych, obowiązujących zapisach w polskim prawie),

k) działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych, monitoring prawidłowości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym obserwacja i rejestracja wybranych rozpraw i posiedzeń sądów.

2. Antypartia realizuje swoje cele poprzez:

a) wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
b) wspomaganie działalności lobbingowej w procesie poprawy stanowionego prawa,
c) współpracę z organami administracji publicznej, uczelniami oraz innymi instytucjami, naukowcami i innymi podmiotami, których działalność może być pomocna w celu realizacji celów statutowych,
d) udzielanie pomocy organizacyjnej, rzeczowej i finansowej osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom, pokrzywdzonym lub poszkodowanym przez organy władzy publicznej,
e) prowadzenie bezpłatnej działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,
f) działalność charytatywną, wydawniczą, wykładowczą,
g) udział w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, wykonawczych, administracyjnych i innych, w celu ochrony słusznego interesu społecznego oraz interesu obywatela, zawartych w Konstytucji RP, a zwłaszcza ochrony praw i wolności człowieka i obywatela,
h) upublicznianie nagannych działań i decyzji wszystkich organów władzy publicznej, w tym ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej i samorządowej, związanych z nadużyciem ich kompetencji zgodnie z obowiązującymi przepisami, Konstytucją RP, a także domaganie się ukarania winnych, podejmujących niewłaściwe decyzje, również poprzez publikację książek, pism, inną działalność medialną,
i) udział swych członków w wyborach samorządowych, parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego, wysuwanie kandydatów na stanowiska w organach państwowych i samorządowych.

III. CZŁONKOWIE ANTYPARTII

§ 3

1.Członkiem Antypartii może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który w dniu złożenia deklaracji ukończył 18 lat, korzysta z pełni praw publicznych, akceptuje jej Statut i program oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

1 a) Osoba spełniająca warunki z ustępu 1 może być także sympatykiem Antypartii po podpisaniu i przekazaniu Zarządowi Antypartii stosownej deklaracji sympatyka, zamieszczonej na stronie internetowej Antypartii lub po rejestracji online w zakładce „Zostań członkiem lub sympatykiem” na stronie www.antypartia.org . Sympatyk Antypartii ma te same prawa i obowiązki jak członek Antypartii z wyjątkiem bycia członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Antypartii oraz delegatem na Kongres Antypartii, chyba że Zarząd Antypartii postanowi inaczej. Wobec sympatyka stosuje się te same zasady postępowania jak w przypadku członka Antypartii.

2. Nie może być członkiem Antypartii obywatel, który:

a) jest członkiem innej partii politycznej,
b) został ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo,
c) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
d) został pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu lub właściwego sądu powszechnego,
e) został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu,
f) był tajnym współpracownikiem, kontaktem operacyjnym lub informacyjnym (w rozumieniu obowiązującego prawa w tym zakresie) albo etatowym pracownikiem komunistycznych służb specjalnych PRL.

3. Członkowie Antypartii dzielą się na:

a) członków,
b) członków honorowych.

4. Członkiem honorowym Antypartii może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Kongres Antypartii za szczególne zasługi dla Polski i dla Antypartii.
Kongres może także odebrać godność członka honorowego w uzasadnionych przypadkach nierespektowania programu Antypartii czy naruszania Statutu. Członek honorowy ma prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Antypartię, nie posiadając czynnego ani biernego prawa wyborczego, może uczestniczyć w Kongresie z głosem doradczym.

5. Kandydat na członka lub sympatyka Antypartii składa do Okręgowej Rady Koordynatorów (ORK) lub Zarządu Antypartii pisemną deklarację zawierającą m.in.: oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek oraz
imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, serię
i numer dowodu osobistego i PESEL lub rejestruje się online w zakładce „Zostań członkiem lub sympatykiem” na stronie www.antypartia.org

6. O przyjęciu w poczet członków Antypartii decyduje Okręgowa Rada Koordynatorów lub Zarząd Antypartii, w formie uchwały. Zainteresowany jest powiadamiany pisemnie, sms-em lub mailem w ciągu 2 tygodni tylko wówczas, gdy decyzja jest negatywna; zmienić ją może Rada Koordynatorów.

7. Od decyzji odmownej ORK lub Zarządu Antypartii zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Rady Koordynatorów, której uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od otrzymania pisemnej informacji o odmownej decyzji wraz z uzasadnieniem.

8. Członkostwo w Antypartii ustaje wskutek:

a) niespełnienia wymogów statutowych lub zaprzestania realizacji przyjętego zobowiązania, o których mowa w paragrafie 3, ust. 1,
b) członkostwa w organizacji, której cele są sprzeczne z programem Antypartii,
c) dobrowolnej rezygnacji członka, zgłoszonej na piśmie, z dniem złożenia rezygnacji,
d) wykluczenia członka w trybie określonym w Statucie,
e) zaniechania przez okres co najmniej 3 miesięcy opłacania składek członkowskich,
f) naruszenia obowiązków członka, określonych w Statucie,
g) śmierci,
h) rozwiązania Antypartii.

9. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd Antypartii w drodze uchwały z chwilą stwierdzenia utraty członkostwa. Od powyższej uchwały przysługuje odwołanie do Rady Koordynatorów w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ANTYPARTII

§ 4

1. Prawem każdego członka Antypartii jest:

a) kształtowanie programu Antypartii,
b) zgłaszanie właściwym władzom Antypartii inicjatyw politycznych lub organizacyjnych,
c) dostęp do wszystkich uchwał i innych dokumentów Antypartii, jeżeli nie sprzeciwiaj ą się temu przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
d) używanie odznak organizacyjnych, jak symbol czy nazwa,
e) uczestniczenie w posiedzeniach organów i władz Antypartii wszystkich szczebli,
f) korzystanie z wszelkich uprawnień i instytucji, znajdujących swoje oparcie w niniejszym Statucie.

1 a) Prawa te mogą zostać czasowo zawieszone przez Zarząd na okres trwania śledztwa prokuratorskiego lub postępowania Sądu Koleżeńskiego albo Komisji Rewizyjnej wobec członka lub sympatyka Antypartii – do momentu korzystnego dla niego zakończenia tegoż śledztwa lub w/w postępowania.

2. Obowiązkiem każdego członka Antypartii jest:

a) przestrzeganie Statutu i regulaminów Antypartii, a także stosowanie się do uchwał właściwych władz Antypartii,
b) postępowanie w życiu publicznym i prywatnym w sposób etyczny,
c) przestrzeganie koleżeńskich relacji z pozostałymi członkami Antypartii,
d) wspieranie celów i programu Antypartii oraz udział w realizacji jej zadań,
e) sumienne pełnienie powierzonych im funkcji i obowiązków,
f) uczestniczenie w pracach terenowych struktur Antypartii,
g) po wyborze z listy zgłoszonej przez komitet wyborczy Antypartii lub koalicyjny komitet wyborczy Antypartii – przystąpienie do właściwego klubu tworzonego przez Antypartię i wywiązywanie się ze wszystkich z tym związanych obowiązków,
h) regularne i osobiste płacenie składek członkowskich na zasadach i w wysokości określonych uchwałą Rady Koordynatorów lub Zarządu Antypartii.

V. WŁADZE NACZELNE, REGIONALNE, OKRĘGOWE, POWIATOWE I TERENOWE ANTYPARTII

§ 5

1. Władzami Antypartii są

a) Kongres Antypartii, zwany także Kongresem,
b) Rada Koordynatorów Antypartii, zwana RK
c) Zarząd Antypartii, zwany również Zarządem,
d) Komisja Rewizyjna Antypartii, zwana KR,
e) Sąd Koleżeński, zwany SK,
f) ich odpowiedniki na poziomie regionu, okręgu, powiatu i gminy/dzielnicy miasta, definiowane w tym Statucie.

2. Kadencja władz Antypartii każdego rodzaju i szczebla trwa 2 lata liczone od chwili wyboru pierwotnego całego ciała w danej kadencji. Wszyscy członkowie danego rodzaju władzy, także ci wybrani dodatkowo (dokooptowani) w czasie kadencji kończą kadencję w tym samym czasie.

3. Delegatami na Kongres Antypartii są wszyscy jej członkowie i sympatycy (jeśli będzie taka decyzja Zarządu w sprawie uczestnictwa poszczególnych sympatyków w Kongresie), chyba, że ich liczba będzie większa niż liczba powiatów. Wówczas delegatami są członkowie Rady Koordynatorów, Komisji Rewizyjnej (od 3 do 7 członków), Sądu Koleżeńskiego (od 3 do 7 członków) oraz delegaci z każdego powiatu, wybrani przez wszystkich członków w danym powiecie w wyborach tajnych, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w liczbie 1/10 wszystkich członków Antypartii w danym powiecie (w przypadku wystąpienia ułamka zaokrąglenie do pełnej liczby /do góry/ następuje po wystąpieniu 5 lub więcej po przecinku), minimum to jeden delegat z powiatu, niezależnie od liczby członków, w przypadku braku członków w danym powiecie liczba delegatów to 0. Delegatami na Kongres są także posłowie i senatorowie Antypartii i posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz radni sejmików województwkich, rad powiatu i gminy. Kadencja delegata trwa 2 lata.

4. W skład Rady Koordynatorów wchodzą wybrani przez Okręgowe Rady Koordynatorów ze wszystkich okręgów wyborczych do Sejmu przedstawiciele (po jednym z każdego z 41 okręgu) oraz od 3do 11 członków Antypartii, wybranych przez Kongres. Ukonstytuowanie Rady Koordynatorów nastąpi na pierwszym posiedzeniu. Odwołania członka Rady Koordynatorów przed upływem kadencji może dokonać w głosowaniu tajnym Kongres lub Rada Koordynatorów większością co najmniej 2/3 głosów, ale tylko na wniosek 2/3 członków Antypartii w jego okręgu lub na wniosek 2/3 członków Rady Koordynatorów.

5. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Kongres spośród członków Antypartii zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. Pierwsza Komisja Rewizyjna oraz jej Przewodniczący i Wiceprzewodniczący (funkcjonujący do pierwszego Kongresu Antypartii) są wybrani przez Zgromadzenie Ogólne Członków Założycieli w dniu 23 sierpnia 2020 roku w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji tegoż Zgromadzenia.

6. Wyboru członków Sądu Koleżeńskiego dokonuje Kongres spośród członków Antypartii zwykłą większościa głosów, w głosowaniu tajnym. Pierwszy Sąd Koleżeński oraz jego Przewodniczący i Wiceprzewodniczący (funkcjonujący do pierwszego Kongresu Antypartii) są wybrani przez Zgromadzenie Ogólne Członków Założycieli w dniu 23 sierpnia 2020 roku w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji tegoż Zgromadzenia.

7. Członkowie Rady Koordynatorów, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego są wybierani na 2-letnią kadencję do czasu wyboru nowej Rady Koordynatorów, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Mandat członków Rady Koordynatorów, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasa po pierwszym Kongresie, odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

8. Mandat członka Rady Koordynatorów , Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Antypartii,
b) pisemnej rezygnacji lub ustnej rezygnacji złożonej na posiedzeniu RK (także online), potwierdzonej następnie pocztą elektroniczną,
c) odwołania przez Kongres uchwałą podjętą większością 2/3 głosów obecnych na Kongresie, w głosowaniu tajnym lub w przypadku odwołania członka Rady Koordynatorów – przez tę Radę Koordynatorów zgodnie z ustępem 4,
d) śmierci,
e) pozbawienia praw publicznych.

§ 6

1. Uchwały wszystkich organów Antypartii zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie w Kongresie nie uczestniczy co najmniej połowa liczby delegatów, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o terminie i miejscu Kongresu, i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

4. Kongres zwoływany jest na podstawie uchwały Rady Koordynatorów lub Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

5. Rada Koordynatorów zawiadamia delegatów o terminie i proponowanym porządku obrad Kongresu przynajmniej na dwa tygodnie przed jego terminem za pomocą zawiadomień wysyłanych drogą elektroniczną, na wcześniej podany przez członka adres mailowy lub sms-em na podany numer telefonu oraz poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Antypartii, o ile takowa działa.

6. Rada Koordynatorów jest zobowiązana zwołać Kongres na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków Antypartii. Rada Koordynatorów zwołuje Kongres po otrzymaniu takiego wniosku, termin Kongresu musi przypadać w ciągu 1 miesiąca, ale nie wcześniej niż po 14 dniach, od chwili złożenia wniosku.

7. Do żądania zwołania Kongresu dołącza się proponowany porządek obrad, który Rada Koordynatorów obowiązana jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Radę Koordynatorów lub Komisję Rewizyjną o inne punkty.

8. Kongres Antypartii może w wyjątkowych sytuacjach, określonych przez Zarząd, decyzją tegoż Zarządu, odbyć się online, np. na MEET GOOGLE itp..

§ 7

1. Do kompetencji Kongresu należy:

a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Antypartii,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Antypartii,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Antypartii z działalności minionej
kadencji,
d) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz Radzie Koordynatorów,
e) wybór od 3 do 11 członków Rady Koordynacyjnej, o których mowa w paragrafie 5 ust. 4 Statutu,
f) wybór od 3 do 7 członków Komisji Rewizyjnej,
g) wybór od 3 do 7 członków Sądu Koleżeńskiego,
h) uchwalanie Statutu Antypartii lub jego zmiany,
i) nadanie członkostwa honorowego Antypartii,
j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Antypartii i przeznaczenia jej majątku,
k) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz
w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Kongres pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Kongres zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Antypartii.

3. Kongres po otwarciu go przez Przewodniczącego Antypartii wybiera w sposób jawny Przewodniczącego Kongresu, a na jego wniosek – także w głosowaniu jawnym – Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 8

1. Rada Koordynatorów, o której mowa w paragrafie 5 ust. 4, jest najwyższą władzą Antypartii w okresie między Kongresami, wyznacza kierunki działania Antypartii.

2. Rada Koordynatorów wybiera ze swego grona od 3 do 11 członków Zarządu Antypartii, w tym Przewodniczącego, który także jej przewodniczy, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących, Skarbnika, Sekretarza oraz pozostałych członków Zarządu, który realizuje politykę określoną przez Radę Koordynatorów. Rada Koordynacyjna decyduje, czy głosowania te jest tajne czy jawne. Odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji może dokonać Kongres lub Rada Koordynacyjna w głosowaniu większością co najmniej 2/3 głosów (osób głosujących) tylko na wniosek co najmniej 2/3 członków Rady Koordynatorów. Wiceprzewodniczący Antypartii może równocześnie być Sekretarzem.

3. Przewodniczący Zarządu i równocześnie Rady Koordynatorów Antypartii kieruje pracami Zarządu oraz Rady Koordynatorów, reprezentuje Antypartię na zewnątrz. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany przez niego Wiceprzewodniczący lub w razie jego nieobecności inny członek Zarządu, wskazany przez Przewodniczącego.

4. Zarząd Antypartii, realizując strategię wyznaczoną przez Radę Koordynatorów, kieruje bieżącą działalnością Antypartii.

5. Zarząd ustala między sobą zakres obowiązków członków na swym pierwszym posiedzeniu.

§ 9

1. Do zakresu działania Rady Koordynatorówj należy:

a) realizacja uchwał Kongresu Antypartii,
b) kierowanie pracą Antypartii i zarządzanie jego majątkiem,
c) uchwalenie regulaminów działania Rady Koordynacyjnej,
d) ustalanie wysokości składek członkowskich,
e) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
f) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu (w tym sprawozdań finansowych),
g) zatwierdzanie nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Antypartii,
h) uchwalanie regulaminu Biura, jeśli takie funkcjonuje,
i) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
j) zawieranie koalicji wyborczych i ustalanie formy udziału Antypartii w wyborach samorządowych, parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego,
k) wybór i odwołanie przed upływem kadencji w sposób przewidziany w Statucie członków Zarządu Antypartii.

2. Rada Koordynatorów zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Rada może obradować i podejmować decyzje za pośrednictwem Internetu (np. na Skype, Zoom etc.). Podobnie mogą obradować i podejmować decyzje inne władze stowarzyszenia z wyjątkiem Kongresu.

3. Rada Koordynatorów dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Do obsługi administracyjnej Antypartii za zgodą Rady Koordynatorów Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Antypartii.

5. Szczegółowe zasady działania Rady Koordynatorów określa Regulamin Rady, przez nią uchwalony.

6. Koordynator okręgowy i jego zastępca (jeśli takowy ma funkcjonować w danym okręgu) wybierani są przez członków i sympatyków Antypartii w danym okręgu wyborczym o ile ich łączna liczba jest większa niż 20. W przeciwnym wypadku koordynatora i jego zastępcę powołuje i odwołuje Zarząd Antypartii.

§ 10

1. Komisja Rewizyjna Antypartii składa się z trzech do siedmiu członków.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) uchwalenie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej,
b) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli statutowej i finansowej działalności Zarządu i Rady Koordynatorów oraz Regionalnych, Okręgowych, Powiatowych, Gminnych/Dzielnicowych Rad Koordynatorów i zarządów
c) składanie sprawozdań na Kongresie i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Radzie Koordynatorów,
d) przedstawienie Radzie Koordynatorów protokołów pokontrolnych wraz z
wnioskami,
e) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
f) składanie wniosku o zwołanie Kongresu.

3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa przyjęty przez nią Regulamin Komisji Rewizyjnej Antypartii.

4. Członkami Komisji Rewizyjnej Antypartii nie mogą być osoby będące członkami Rady Koordynatorów, Regiolanej i Okręgowej Rady Koordynatorów lub pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

5. Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust. 4. jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4. w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z rezygnacją członka Komisji Rewizyjnej, którego okoliczność ta dotyczy.

6. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 11

1. Sąd Koleżeński, wybrany przez Kongres w liczbie od 3 do 7 członków, wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz przyjmuje w drodze uchwały swój Regulamin, określający szczegóły działania. Kadencja SK trwa dwa lata. W skład SK nie może wchodzić członek Zarządu, Rady Koordynatorów, Regionalnej i Okręgowej Rady Koordynatorów i osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a) wyjaśnianie zdarzeń lub zachowań członków Antypartii niezgodnych ze Statutem, obowiązującym prawem lub nieetycznych,
b) prawo do wykluczania z Antypartii członka – po zapoznaniu się ze stanowiskiem wszystkich stron sporu – z powodu łamania Statutu Antypartii, prawa czy zasad etycznych przez członka; od decyzji Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Rady Koordynatorów w terminie 7 dni od otrzymania decyzji Sądu,
c) składanie Radzie Koordynatorów i Kongresowi sprawozdań ze swojej działalności.

§ 12

1. Regionalna Rada Koordynatorów Antypartii, obejmująca swym działaniem teren jednego województwa (lub dwóch), składa się z wybranych przez Okręgowe Rady Koordynatorów przedstawicieli okręgów wyborczych do Sejmu z terenu tegoż województwa (po jednym z każdego okręgu wyborczego). Wybierani oni są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – na pierwszym zebraniu Okręgowej Rady Koordynatorów, zwoływanym przez Zarząd Antypartii.

2. Regionalna Rada Koordynatorów jest ciałem pomocniczym, koordynującym jedynie działalność Okręgowych Rad Koordynatorów na terenie danego województwa (lub dwóch) przede wszystkim w czasie wyborów do sejmików wojewódzkich i do Parlamentu Europejskiego.

3. Regionalna Rada Koordynatorów wybiera ze swego groma Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, którzy jedynie koordynują jej pracę.

§ 13

1. Podstawową częścią struktury Antypartii jest jej organizacja w okręgu wyborczym do Sejmu, która cieszy się możliwie dużą autonomią w swej aktywności. Władze wyższego szczebla Antypartii nie mogą ingerować w działania kierującej działalnością Antypartii w danym okręgu wyborczym Okręgowej Rady Koordynatorów, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych Statutem.

2. ORK składa się ze wszystkich członków Antypartii na terenie danego okręgu wyborczego, chyba że ich liczba będzie większa niż 20. Wówczas wszyscy członkowie Antypartii w każdym powiecie wybierają do ORK swoich przedstawicieli w wyborach tajnych, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w liczbie 1/10 wszystkich członków Antypartii w danym powiecie (w przypadku wystąpienia ułamka zaokrąglenie do pełnej liczby /do góry/ następuje po wystąpieniu 5 lub więcej po przecinku), minimum to jeden członek ORK z danego powiatu, niezależnie od liczby członków, w przypadku braku członków w danym powiecie liczba delegatów to 0. Kadencja takiego delegata trwa 2 lata.

3. ORK reprezentuje Antypartię w danym okręgu wyborczym (z zastrzeżeniem kompetencji przysługujących Radzie Koordynatorów, Komisji Rewizyjnej, Sądowi Koleżeńskiemu i Kongresowi) i prowadzi statutową działalność w tym okręgu, np. informacyjną, pozyskuje nowych członków i sympatyków, kieruje akcjami Antypartii na terenie swego okręgu (np. kampaniami wyborczymi).

4. ORK wybiera ze swego grona jednego członka do Rady Koordynatorów Antypartii zgodnie z zapisem w § 5, ust 4 oraz Zarząd Okręgowy, w tym jego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza oraz uchwala Regulamin działania ORK i Zarządu Okręgowego.

5. Zarząd Okręgowy kieruje działalnością bieżącą Antypartii na terenie swego okręgu.

6. Wszelkie spory na poziomie danego okręgu rozstrzyga Komisja Rewizyjna lub Sąd Koleżeński Antypartii oraz Rada Koordynatorów Antypartii.

7. Do wyłącznej kompetencji Okręgowej Rady Koordynatorów należy ustalanie regulaminu obligatoryjnych prawyborów, w wyniku których wyłaniani będą kandydaci Antypartii do rad gminy, powiatu, Sejmiku, Sejmu, Senatu oraz Parlamentu Europejskiego (gdy to będzie konieczne w porozumieniu z ORK z sąsiednich okręgów wyborczych).

§ 14

1. Na terenie powiatu działalnością Antypartii kieruje Powiatowa Rada Koordynatorów, złożona ze wszystkich członków Antypartii na terenie danego powiatu. Ze swego grona wybiera ona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, którzy kierują bieżącą działalnością Antypartii oraz członków Okręgowej Rady Koordynatorów w ilości odpowiadającej 1/10 wszystkich członków na terenie powiatu. Powiatowa Rada Koordynatorów uchwala Regulamin swego działania.

2. Na terenie gminy oraz dzielnicy/osiedla miasta działalnością Antypartii kieruje Gminna lub Dzielnicowa/Osiedlowa Rada Koordynatorów, w skład której wchodzą wszyscy członkowie Antypartii na terenie tej gminy / dzielnicy/osiedla i która ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, którzy kierują bieżącą działalnością Antypartii na terenie gminy/dzielnicy/osiedla. Gminna / Dzielnicowa/Osiedlowa Rada Koordynatorów uchwala Regulamin swego działania.

VI. REPREZENTACJA ANTYPARTII W PARLAMENCIE I ORGANACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 15

1. Kandydaci wybrani do Sejmu lub Senatu z listy zgłoszonej przez Antypartię lub rekomendowani przez nią na listę utworzoną na podstawie porozumienia zawartego przez władze Antypartii z innymi ugrupowaniami albo członkowie Antypartii kandydujący z innych list za zgodą władz Antypartii tworzą Klub, Koło lub Zespół Parlamentarny Antypartii, zwany dalej Klubem Antypartii.

2. Przynależność do Klubu Antypartii, o którym mowa w ust. 1 oraz uczestnictwo w jego pracach jest obowiązkowe.

3. Klub Antypartii działa na podstawie Regulaminu Klubu Antypartii.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 16

1. Kandydaci wybrani do organów przedstawicielskich samorządu terytorialnego z listy zgłoszonej przez Antypartię lub rekomendowani przez Antypartię na listę utworzoną na podstawie porozumienia zawartego przez władze Antypartii z innymi ugrupowaniami albo członkowie Antypartii kandydujący z innej listy za zgodą władz Antypartii tworzą Kluby, Koła lub Zespoły Radnych Antypartii na zasadach określonych przez władze Antyparti.

VII. KLUB MŁODYCH ANTYPARTII

§ 17

1. Klub Młodych zrzesza osoby, należące do środowiska młodzieżowego Antypartii.

2. Do Klubu Młodych mogą należeć osoby, które ukończyły 16 lat i akceptują program i Statut Antypartii oraz spełniają inne warunki przynależności do samej Antypartii, opisane w Statucie i nie ukończyły 21 roku życia.

3. Szczegółowe zasady działania i organizację Klubu Młodych Antypartii określa Regulamin przyjęty przez Radę Koordynatorów Antypartii.

VIII. SPRAWY DYSCYPLINARNE

§ 18

1. Członek Antypartii może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, niestosowanie się do uchwał władz Antypartii, postępowanie nietyczne, sprzeczne z programem Antypartii.

2. W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane następujące kary:

a) upomnienie,
b) nagana,
c) zakaz pełnienia funkcji we władzach Antypartii przez okres od 6 miesięcy do 2 lat,
d) wykluczenie z Antypartii.

§ 19

1. Ukaranie następuje decyzją Sądu Koleżeńskiego na wniosek terenowych władz Antypartii lub Zarządu Antypartii.

2. Od decyzji SK przysługuje odwołanie na piśmie w ciągu 7 dni od doręczenia decyzji Sądu Koleżeńskiego do Rady Koordynatorów.

3. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory pomiędzy członkami władz Antypartii wszystkich szczebli. Od jego decyzji przysługuje w ciągu 7 dni od doręczenia decyzji SK odwołanie do Rady Koordynatorów.

IX. MAJĄTEK, GOSPODARKA FINANSOWA I ZASADY REPREZENTACJI ANTYPARTII

§ 20

1. Majątek Antypartii powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku i innych źródeł dozwolonych ustawą o partiach politycznych i innymi ustawami.

2. Rada Koordynatorów, która kieruje działalnością majątkową i finansową Antypartii, na wniosek Skarbnika, uchwala Instrukcję Finansową określającą zasady gospodarowania majątkiem Antypartii, w tym sposób finansowania działań statutowych poszczególnych struktur oraz wysokość i zasady uiszczania składki członkowskiej.

3. Do reprezentowania Antypartii na zewnątrz upoważniony jest Przewodniczący lub wskazany przez niego Wiceprzewodniczący Zarządu albo upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Zarządu, do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych, składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych upoważnieni są działający wspólnie Przewodniczący Antypartii i Skarbnik.

4. Przewodniczący Antypartii działając wspólnie ze Skarbnikiem może ustanowić pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Antypartii na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.

5. Upoważnienie do zaciągania kredytu bankowego wymaga odrębnej uchwały Rady Koordynatorów.

6. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Antypartii na rzecz członków Antypartii oraz ich rodzin, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Antypartii.

X. PRZEPISY SZCZEGÓLNE I KOŃCOWE

§ 21

1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Kongres na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.

2. Antypartia może być rozwiązana na podstawie uchwały Kongresu powziętej
większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.

3. Likwidatorami Antypartii są członkowie Rady Koordynatorów, jeśli Kongres nie wyznaczy innych likwidatorów.

4. Pozostały po likwidacji majątek Antypartii zostanie zgodnie z uchwałą Kongresu przekazany na cel społeczny.

§ 22

1. W przypadku, gdy przewodniczący władz danego szczebla zrezygnuje z funkcji lub z innego powodu nie może trwale działać, jego prawa i obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem albo – jeśli rada koordynatorów danego szczebla tak zdecyduje – inny jej członek powołany przez tę radę koordynatorów bezwzględną większością głosów.

2. W przypadku, gdy sekretarz lub s karbnik określonego szczebla zrezygnuje lub z innego powodu nie może trwale działać, jego prawa i obowiązki wykonuje członek rady koordynatorów tego szczebla, przez nią powołany bezwzględną większością głosów.

3. W razie wątpliwości decyzję o trwałej niemożności działania przewodniczącego, sekretarza lub skarbnika podejmują członkowie rady koordynatorów danego szczebla bezwzględną większością głosów.

4. W przypadku niezwołania posiedzenia władzy Antypartii w terminie określonym w Statucie lub obowiązującym na danym szczeblu regulaminie prawo zwołania posiedzenia przysługuje przewodniczącemu rady koordynatorów wyższego szczebla, z inicjatywy własnej lub na wniosek osób uprawnionych do żądania zwołania posiedzenia.

5. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu władz Antypartii niższego szczebla lub braku tych władz z innego powodu Rada Koordynatorów do czasu powołania nowych władz wykonuje ich kompetencje i może powołać w to miejsce władze tymczasowe, przekazując im całość lub część przejętych kompetencji.

§ 23

1. Zgromadzenie ogólne członków założycieli Antypartii w dniu 23 sierpnia 2020 roku w Krakowie ma kompetencje Kongresu Antypartii i Rady Koordynacyjnej zarazem, opisane w Statucie. Zgromadzenie uchwala Statut, przyjmuje program oraz wybiera Zarząd Antypartii (w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika) i członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego (w tym ich przewodniczących i wiceprzewodniczących) oraz osoby upoważnione do złożenia wniosku o rejestrację Antypartii. Zgromadzenie to decyduje, czy głosowania te będą jawne czy tajne.

2. Pierwszy Kongres Antypartii odbędzie się nie później niż 6 miesięcy od dnia zarejestrowania Antypartii.

3. Do czasu spełnienia statutowych warunków wyboru koordynatorów okręgowych członków Rady Koordynatorów powołuje ich lub odwołuje wymieniony w ust.1 Zarząd Antypartii.

4. Przed pierwszym Kongresem, w razie potrzeby, Zarząd może dokonać kooptacji członów Zarządu w liczbie nie większej niż liczba jego członków wybranych na ogólnym zgromadzeniu członków w dniu 23 sierpnia 2020 roku i nie większej niż liczba dopuszczona Statutem.

5. Przed pierwszym Kongresem powołana zgodnie z ust. 3 Rada Koordynatorów może na wniosek co najmniej 2/3 swego składu odwołać członka Zarządu w głosowaniu tajnym większością co najmniej 2/3 głosów.

§ 24

Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

ZAŁĄCZNIK A – struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Antypartii

Kongres Antypartii

Najwyższa władza Antypartii – delegatami na Kongres Antypartii są wszyscy jej członkowie, chyba, że ich liczba będzie większa niż liczba powiatów. Wówczas delegatami są członkowie Rady Koordynatorów, Komisji Rewizyjnej (od 3 do 7 członków), Sądu Koleżeńskiego (od 3 do 7 członków) oraz delegaci z każdego powiatu, wybrani przez wszystkich członków w danym powiecie w wyborach tajnych, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w liczbie 1/10 wszystkich członków Antypartii w danym powiecie (w przypadku wystąpienia ułamka zaokrąglenie do pełnej liczby /do góry/ następuje po wystąpieniu 5 lub więcej po przecinku), minimum to jeden delegat z powiatu, niezależnie od liczby członków, w przypadku braku członków w danym powiecie liczba delegatów to 0. Kadencja takiego delegata trwa 2 lata. Delegatami są także posłowie i senatorowie Antypartii, posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz radni sejmików, rad powiatu i rad gminy.

Komisja Rewizyjna
3 – 7 osób, wybranych przez Kongres.

Sąd Koleżeński
3-7 osób, wybranych przez Kongres

Rada Koordynatorów (RK)
Najwyższa władza Antypartii w okresie pomiędzy Kongresami. W skład Rady Koordynatorów wchodzą osoby wybrane zgodnie z paragrafem 5, ustęp 4.

Zarząd Antypartii (Z)
Złożony z 3 do 11 członków, wybranych przez Radę Koordynatorów (w tym z Przewodniczącego, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących, Skarbnika, Sekretarza oraz pozostałych członków). Jest ciałem wykonawczym, realizuje program ustalony przez Radę Koordynatorów.

Regionalne Rady Koordynatorów (RRK)
Obejmujące swym działaniem teren jednego województwa (lub dwóch), składają się z wybranych przez Okręgowe Rady Koordynatorów przedstawicieli okręgów wyborczych do Sejmu z terenu tegoż województwa (po jednym z każdego okręgu wyborczego). Są ciałami pomocniczymi, koordynującymi jedynie działalność Okręgowych Rad Koordynatorów na terenie danego województwa (lub dwóch) przede wszystkim w czasie wyborów do sejmików wojewódzkich i do Parlamentu Europejskiego.

Okręgowe Rady Koordynatorów ORK)
Są najwyższą władzą Antypartii po Kongresie i Radzie Koordynatorów. Złożone ze wszystkich członków Antypartii w danym okręgu wyborczym do Sejmu lub – gdy ich ilość przekroczy liczbę 20 – tylko z wybranych w sposób opisany w paragrafie 13 ust. 2. ORK są niezależne od władz wyższego szczebla w tak dużym stopniu, jak to tylko możliwe.

Powiatowe Rady Koordynatorów (PRK)
Złożone ze wszystkich członków Antypartii na terenie danego powiatu lub – gdy ich ilość przekroczy liczbę gmin (dzielnic – w przypadku miasta na prawach powiatu) w danym powiecie – tylko z wybranych przez Gimnne/Dzielnicowe Rady Koordynatorów przedstawicieli (po jednym z każdej gminy/dzielnicy).

Gminne/Dzielnicowe/Osiedlowe Rady Koordynatorów
Złożone ze wszystkich członków Antypartii na terenie danej gminy lub dzielnicy (w przypadku miast).

ZAŁĄCZNIK B – symbol graficzny oraz Regulaminy i Instrukcje, a także Zasady współpracy z innymi ugrupowaniami i Zasady tworzenia list wyborczych.

Wzór symbolu graficznego Antypartii załączony.

2. Symbolem Antypartii jest znak graficzny składający się z napisu ANTYPARTIA, którego pierwszy człon ANTY jest koloru białego, drugi zaś PARTIA – czerwonego. W literze P występuje symbol „reset”, jak na załączonym rysunku. Całość jest na tle mapy – konturów Polski.

______________________________

Regulamin Rady Koordynatorów Antypartii

 1. Wszyscy koordynatorzy okręgowi Antypartii w sposób szczególny zobowiązani są respektować  postanowienia jej Statutu, zwłaszcza działać na rzecz dobra Polski, zgodnie z powszechnie uznanymi w naszym kręgu kulturowym wartościami etycznymi.
 2. Członkiem Rady Koordynatorów może być Koordynator Okręgowy, wybrany przez co najmniej 20 członków i sympatyków Antypartii w danym okręgu wyborczym lub gdy liczba ta jest mniejsza – wyznaczony przez Zarząd Antypartii do chwili wyboru opisanego wcześniej.
 3. Rada Koordynatorów podejmuje wszelkie decyzje zwykłą większością głosów w obecności (także online)  co najmniej połowy jego składu. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Głosowania mogą odbywać się także drogą mailową lub sms-ową
 4. Członek Rady może prezentować na zewnątrz – w sprawach natury politycznej – wyłącznie poglądy zgodne ze Statutem i przyjętym programem Antypartii.
 5. Każdy członek Rady jest zobowiązany (zwłaszcza w mediach, publicznych zebraniach etc.) promować Antypartię, jej program i zachęcać aktywnie do wstąpienia w jej szeregi.
 6. Żaden członek Rady nie ma prawa zaciągać w jakiejkolwiek formie zobowiązań finansowych, które nie zostały uzgodnione i przyjęte w formie uchwały przez Radę Koordynatorów i zaakceptowane w drodze opisanej w Statucie. Żaden członek Rady nie ma prawa wykorzystywać danych (zwłaszcza personalnych), pozyskanych w ramach działań Antypartii do wyłącznie prywatnych (zwłaszcza biznesowych) celów.
 7. Członek Rady ma obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Koordynatorów i Kongresu Antypartii, jeśli nie może tego czynić z ważnych powodów, musi zgłosić to przed posiedzeniem telefonicznie, sms-em lub mailowo.
 8. Jeśli członek Rady wielokrotnie uchyla się od wypełnienia przyjętych wcześniej na siebie obowiązków, Rada może zastosować wobec niego kary przewidziane Statutem
 9. Członkowie Rady są zobowiązani wpłacać bezwarunkowo składki członkowskie w cyklu co najmniej półrocznym.
 10. Każdy członek Rady jest zobowiązany pozyskiwać co najmniej jednego koordynatora w każdym powiecie w swym okręgu (lub w dzielnicy dużego miasta) miesięcznie i dążyć do tego, by każdy z nich zabiegał o pozyskanie przynajmniej jednego koordynatora w każdej gminie w danym powiecie (lub osiedlu w danej dzielnicy dużego miasta) oraz spotykać się online przynajmniej raz w miesiącu z grupą koordynatorów z kilku przydzielonych okręgów (zwaną umownie „dywizją”). Niespełnienie tego warunku skutkować będzie rekomendowaną przez Zarząd rezygnacją z członkostwa w Radzie Koordynatorów.
 11. Spotkania Rady organizowane są co najmniej raz w miesiącu, także online (np. na Meet Google). Zwołuje je i prowadzi  Przewodniczący, a w wypadku jego nieobecności jeden z wyznaczonych przez niego koordynatorów okręgowych. Protokół z zebrania sporządza Sekretarz Zarządu lub wyznaczony przez Przewodniczącego koordynator okręgowy. Koordynator może w czasie spotkania wprowadzić do porządku obrad nowy punkt.
 12. Członek Rady Koordynatorów, który występuje jako podejrzany w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę lub wobec którego Sąd Koleżeński albo Komisja Rewizyjna Antypartii prowadzi postępowanie lub wydały już niekorzystne dla niego orzeczenie, może zostać decyzją  ciała, które go wybrało / powołało (czyli decyzją Zarządu, Rady Koordynatorów lub przynajmniej 20 członków i sympatyków Antypartii w danym okręgu) czasowo pozbawiony statutowych praw członka / sympatyka i / lub wykluczony z pracy (np. obrad )  Rady Koordynatorów, Kongresu Antypartii do czasu prawomocnego, korzystnego dla niego,  wyroku sądu lub ostatecznego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej, Rady Koordynatorów albo Kongresu Antypartii.

Regulamin przyjęty jednogłośnie przez Radę Koordynatorów Okręgowych Antypartii w wyniku głosowania w dniu 31 sierpnia 2021 roku.

___________________________

Regulamin Zarządu Antypartii

 1.       Wszyscy członkowie Zarządu Antypartii w sposób szczególny zobowiązani są respektować  postanowienia jej Statutu, zwłaszcza działać na rzecz dobra Polski, zgodnie z powszechnie uznanymi w naszym kręgu kulturowym wartościami etycznymi.
 2.       Zarząd podejmuje wszelkie decyzje zwykłą większością głosów w obecności (także online)  co najmniej połowy jego składu. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności najstarszego wiekiem Wiceprzewodniczącego. Głosowania mogą odbywać się także drogą mailową lub sms-ową
 3.       Członek Zarządu może prezentować na zewnątrz – w sprawach natury politycznej – wyłącznie poglądy zgodne ze Statutem i przyjętym programem Antypartii, nie może w imieniu Antypartii wyrażać istotnych opinii, nie uzgodnionych wcześniej z Zarządem i Radą Koordynatorów. Członek Zarządu bez akceptacji Zarządu  nie zgłasza na forum publicznym inicjatyw, a w żadnym wypadku bez wcześniejszej konsultacji z Zarządem.
 4.       Każdy członek Zarządu jest zobowiązany w każdej możliwej sytuacji (zwłaszcza w mediach, publicznych zebraniach etc.) promować Antypartię, jej program i zachęcać aktywnie do wstąpienia w jej szeregi.
 5.       Żaden członek Zarządu nie ma prawa zaciągać w jakiejkolwiek formie zobowiązań finansowych, które nie zostały uzgodnione i przyjęte w formie uchwały przez Zarząd czy też Radę Koordynatorów i zaakceptowane w drodze opisanej w Statucie. Żaden członek Zarządu nie ma prawa wykorzystywać danych (zwłaszcza personalnych), pozyskanych w ramach działań Antypartii do wyłącznie prywatnych (zwłaszcza biznesowych) celów.
 6.       Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, Rady Koordynatorów i Kongresu Antypartii, jeśli nie może tego czynić z ważnych powodów, musi zgłosić to przed posiedzeniem telefonicznie, sms-em lub mailowo. Gdy tego nie uczyni, Zarząd może wyznaczyć mu karę finansową w wysokości 100-500 zł, którą jest zobowiązany przelać w formie dodatkowej składki na konto bankowe Antypartii.
 7.       Jeśli członek Zarządu wielokrotnie uchyla się od wypełnienia przyjętych wcześniej na siebie obowiązków, Zarząd może wyznaczyć mu karę finansową w wysokości 100-500 zł, którą jest zobowiązany przelać na konto bankowe Antypartii jako dodatkową składkę.
 8.       Członek Zarządu, który używa wobec innych członków lub sympatyków Antypartii słów powszechnie uznanych za obraźliwe, (oprócz innych możliwych konsekwencji), będzie zobowiązany wpłacić na konto Antypartii karę w formie dodatkowej składki w wysokości 100-1000 zł, jeśli taką decyzję podejmie Zarząd.
 9.       Członkowie Zarządu są zobowiązani wpłacać bezwarunkowo składki członkowskie w rekomendowanej przez Zarząd wysokości co najmniej 25 zł miesięcznie (nie obligatoryjnie w tej wysokości) od miesiąca, następującego po tym, w którym przyjęty zostanie przez Zarząd ten Regulamin, w cyklu co najmniej półrocznym.
 10.   Każdy członek Zarządu jest zobowiązany pozyskiwać co najmniej jednego koordynatora w każdym powiecie w swym okręgu (lub w dzielnicy dużego miasta) kwartalnie i dążyć do tego, by każdy z nich zabiegał o pozyskanie przynajmniej jednego koordynatora w każdej gminie w danym powiecie (lub osiedlu w danej dzielnicy dużego miasta) oraz spotykać się online przynajmniej raz w miesiącu z grupą koordynatorów z kilku przydzielonych mu przez Zarząd okręgów (zwaną umownie „dywizją”; przydział dywizji do poszczególnych członków Zarządu będzie korygowany w zależności od ich liczby). Niespełnienie tego warunku skutkować będzie opisaną w punkcie 8 karą finansową i / lub (rekomendowaną przez Zarząd) rezygnacją z członkostwa w Zarządzie i Radzie Koordynatorów.
 11. Spotkania Zarządu organizowane są co najmniej raz na dwa tygodnie, także na Skypie. Zwołuje je i prowadzi  Przewodniczący, a w wypadku jego nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących. Protokół z zebrania sporządza Sekretarz , a w wypadku jego nieobecności Przewodniczący lub inna osoba wybrana do sporządzania protokołu. Tematy do porządku dziennego można zgłaszać do północy dnia poprzedzającego spotkanie. Zarząd może w czasie spotkania wprowadzić do porządku obrad nowy punkt. Wnioski do porządku spotkania Zarządu mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie i sympatycy Antypartii .
 12. Członek Zarządu, który występuje jako podejrzany w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę lub wobec którego Sąd Koleżeński albo Komisja Rewizyjna Antypartii prowadzi postępowanie lub wydały już niekorzystne dla niego orzeczenie, może zostać decyzją ciała, które go wybrało / powołało (czyli decyzją Zarządu, Rady Koordynatorów lub przynajmniej 20 członków i sympatyków Antypartii w danym okręgu) czasowo pozbawiony statutowych praw członka / sympatyka i / lub wykluczony z pracy (np. obrad ) Zarządu, Rady Koordynatorów, Kongresu Antypartii do czasu prawomocnego, korzystnego dla niego,  wyroku sądu lub ostatecznego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej, Rady Koordynatorów albo Kongresu Antypartii.

Regulamin przyjęty na posiedzeniu Zarządu Antypartii  w dniu 24 sierpnia 2021.

_____________________________

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Antypartii

 1. Sąd Koleżeński Antypartii działa w pierwszej kolejności w oparciu o Statut Antypartii.
 2. Wszelkie decyzje Sądu podejmowane są albo na bezpośrednich posiedzeniach Sądu, albo na spotkaniach online (Skype, Meet Google etc.), albo na podstawie stanowiska członków Sądu, wyrażonego za pośrednictwem maila.
 3. Decyzje w sprawie określonej w punkcie 2. podejmuje Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 4. Decyzje Sądu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności lub – przy głosowaniu mailowym – z udziałem – przynajmniej połowy składu Sądu, w przypadku remisowego wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
 5. W przypadku wpłynięcia wniosku do Sądu (np. oskarżenia), Przewodniczący niezwłocznie przekazuje wniosek wszystkim członkom Sądu oraz stronie przeciwnej (obwinionemu) i zwraca się jak najszybciej o zajęcie stanowiska i przesłanie go pocztą lub mailowo wszystkim członkom Sądu. Działania te nie mogą trwać dłużej niż 1 tydzień, zaś  termin odpowiedzi strony przeciwnej musi mieścić się także w ciągu jednego tygodnia. Terminy te wyznacza Przewodniczący Sądu, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 6. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący ustala sposób procedowania sprawy.
 7. Po otrzymaniu stanowiska strony przeciwnej i wszelkich koniecznych w danej sprawie dowodów przez wszystkich członków Sądu Koleżeńskiego przedstawiają oni osobiście albo online, albo mailem swe stanowisko oraz sposób głosowania w danej sprawie Przewodniczącemu lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącemu w terminie wyznaczonym przez jednego lub drugiego (nie dłuższym niż jeden tydzień).
 8. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący przesyła pocztą lub mailem wnioskodawcy oraz stronie przeciwnej (np. obwinionemu) stanowisko Sądu, w tym wynik głosowania – w czasie nie dłuższym niż jeden tydzień, od którego przysługuje odwołanie zgodnie z zapisami Statutu Antypartii.

Regulamin przyjęty przez wybranych na Pierwszym Kongresie Antypartii w Sarbinowie, 4-6 czerwca 2021, członków Sądu Koleżeńskiego: Annę Katarzynę Dajtrowską – Przewodniczącą, Andrzeja Drzewieckiego – Wiceprzewodniczącego i Annę Kadulską – członka Sądu.

_____________________________

Regulamin Komisji Rewizyjnej Antypartii

 1. Komisja Rewizyjna Antypartii działa w pierwszej kolejności w oparciu o Statut Antypartii.
 2. Wszelkie decyzje Komisji podejmowane są albo na bezpośrednich posiedzeniach, albo na spotkaniach online (Skype, Meet Google etc.), albo na podstawie stanowiska członków Komisji, wyrażonego za pośrednictwem maila.
 3. Decyzje w sprawie określonej w punkcie 2. podejmuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 4. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności lub – przy głosowaniu mailowym – z udziałem – przynajmniej połowy składu Komisji, w przypadku remisowego wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
 5. W przypadku wpłynięcia każdego pisma /wniosku etc./, Przewodniczący niezwłocznie przekazuje je wszystkim członkom Komisji oraz stronie zainteresowanej i zwraca się jak najszybciej o zajęcie stanowiska i przesyła je pocztą lub mailowo wszystkim członkom Komisji. Działania te nie mogą trwać dłużej niż 1 tydzień, zaś  termin odpowiedzi strony musi mieścić się także w ciągu jednego tygodnia. Terminy te wyznacza Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 6. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący ustala sposób procedowania sprawy.
 7. Po otrzymaniu stanowiska strony i wszelkich koniecznych w danej sprawie stanowisk, dokumentów, dowodów etc. przez wszystkich członków Komisji przedstawiają oni osobiście albo online, albo mailem swe stanowisko oraz sposób głosowania w danej sprawie Przewodniczącemu lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącemu w terminie wyznaczonym przez jednego lub drugiego (nie dłuższym niż jeden tydzień).
 8. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący przesyła pocztą lub mailem stanowisko Komisji Rewizyjnej wszystkim zainteresowanym stronom, w tym wynik głosowania – w czasie nie dłuższym niż jeden tydzień, od którego przysługuje odwołanie zgodnie z zapisami Statutu Antypartii.

Regulamin przyjęty przez wybranych na Pierwszym Kongresie Antypartii w Sarbinowie, 4-6 czerwca 2021, członków Komisji Rewizyjnej: Jerzego Adama Kowalewskiego – Przewodniczącego, Grzegorza Piotra Adamika  – Wiceprzewodniczącego i Jerzego  Nowickiego – członka Komisji oraz wybranego na Drugim Kongresie Antypartii w Krynicy-Zdroju, 17-18 lipca 2021, członka Komisji – Piotra Urbana.

__________________________________

Instrukcja Finansowa

określająca zasady gospodarowania majątkiem Antypartii,

uchwalona przez Radę Koordynatorów na wniosek Skarbnika

w dniu 31 sierpnia 2021

 1. Działalnością majątkową i finansową Antypartii kieruje Rada Koordynatorów, która określa zasady gospodarowania majątkiem Antypartii, w tym sposób finansowania działań statutowych poszczególnych struktur oraz wysokość i zasady uiszczania składki członkowskiej, określa każdego roku procentowy udział wydatków struktur terenowych w stosunku do ogólnych wydatków na działalność Antypartii.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych, składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych upoważnieni są działający wspólnie Przewodniczący Antypartii i Skarbnik.
 3. Żaden członek Antypartii nie ma prawa zaciągać w jakiejkolwiek formie zobowiązań finansowych, które nie zostały uzgodnione i przyjęte w formie uchwały przez Zarząd czy też Radę Koordynatorów i zaakceptowane w drodze opisanej w Statucie. Żaden członek Zarządu nie ma prawa wykorzystywać danych (zwłaszcza personalnych), pozyskanych w ramach działań Antypartii do wyłącznie prywatnych (zwłaszcza biznesowych) celów.
 4. Przewodniczący Antypartii działając wspólnie ze Skarbnikiem może ustanowić pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Antypartii na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.
 5. Upoważnienie do zaciągania kredytu bankowego wymaga odrębnej uchwały Rady Koordynatorów.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Antypartii na rzecz członków Antypartii oraz ich rodzin, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Antypartii.

__________________________

Zasady współpracy

pozaparlamentarnych ugrupowań antysystemowych

prowadzące do zgłoszenia wspólnych list wyborczych do Sejmu

we wszystkich 41 okręgach wyborczych w 2023 roku

 1. Wszystkie ugrupowania – sygnatariusze tego porozumienia muszą zaakceptować wspólną część programu, to jest te punkty, z których nie mogą zrezygnować i zobowiązać się do działań w Sejmie, które prowadzić będą do ich realizacji (np. w przypadku Antypartii będą to: 1. zmiana ordynacji wyborczej na większościową, 2. bezprogowe referendum, którego wynik musi być wiążący dla władzy, 3. złożenie przyrzeczenia publicznego wg art. 919 kodeksu cywilnego).
 2. Jeśli ugrupowanie uważa, iż start w wyborach parlamentarnych w 2023 roku powinien nastąpić na wspólnych listach wyborczych pod jego nazwą, zamówi do czerwca 2022 sondaż wyborczy przynajmniej w jednej z 9 głównych pracowni (CBOS, Estymator, IBRIS, Ipsos, Kantar, Pollster, Research Partner, Social Changes, United Surveys), w którym wystąpi obok wszystkich obecnych ugrupowań parlamentarnych.
 3. Najlepsze wyniki sondażowe wszystkich ugrupowań, pretendujących do roli wiodącego, zostaną porównane i cała grupa zgodzi się, iż nazwą wspólną, pod którą ugrupowania antysystemowe wezmą udział w wyborach, będzie nazwa tego ugrupowania, które uzyska w w/w sondażach najlepszy wynik.
 4. Strony podpisujące porozumienie wyborcze zgodzą się, iż wezmą udział w wyborach parlamentarnych jako komitet wyborczy zarejestrowanej partii  politycznej, a nie komitet wyborczy wyborców lub koalicja partii – ze względu na oczywistą przewagę takiego rozwiązania. W związku z tym zwycięskie ugrupowanie, jeśli jeszcze nie jest partią polityczną, będzie miało obowiązek dokonania natychmiastowej rejestracji jako partia polityczna. Jeśli tego nie uczyni, grupa będzie występować pod nazwą ugrupowania (partii politycznej), które uzyska kolejny najlepszy wynik w w/w sondażach.
 5. Ugrupowania koalicyjne zarejestrują do końca roku 2022 wszystkich potencjalnych kandydatów, członków i sympatyków w jednym rejestrze osób, które będą chciały kandydować lub głosować w prawyborach, w wyniku których ustalony zostanie kształt wspólnych list wyborczych i kolejność kandydatów. Zarejestrowane osoby będą miały obowiązek wpłacania składek w wysokości nie mniejszej niż 20 zł miesięcznie na wspólną kampanię wyborczą.
 6. Do chwili prawyborów w każdym okręgu wyborczym, które definitywnie zadecydują o kształcie i kolejności na listach wyborczych, kandydaci będą prezentowani na stronie internetowej.
 7. Warunkiem umieszczenia na wspólnej liście wyborczej do Sejmu będzie wpłata przez każdego kandydata przynajmniej 1.000 zł i zebranie przynajmniej 300 podpisów pod listą wyborczą.
 8. Pełnomocnikiem wyborczym oraz finansowym w wyborach będą osoby wybrane wspólnie przez ugrupowania uczestniczące w koalicji.
 9. W roku 2022 koalicja przeprowadzi „próbę generalną”, zbierając w drugiej połowie tego roku 200.000 podpisów pod projektem obywatelskim ustawy. Liczba zebranych podpisów przez członków poszczególnych ugrupowań w 41 okręgach musi być istotną wskazówką w procesie konstruowania list wyborczych w następnym roku.
 10. W przypadku uzyskania przez koalicję wyniku ponad 3% subwencja będzie wydatkowa w ten sposób, by finansowane były projekty ugrupowań na zasadzie proporcjonalnej, w zależności od udziału procentowego w ogólnym wyniku wyborczym kandydatów poszczególnych ugrupowań. Jeśli na przykład wszyscy kandydaci zgłoszeni przez ugrupowanie X zdobędą we wszystkich 41 okręgach wyborczych 15% ogólnej liczby głosów oddanych na koalicję w całym kraju, ugrupowanie to będzie miało prawo sfinansować realizację swych projektów o wartości 15% sumy subwencji.
 11. Wszyscy wybrani ze wspólnej listy wyborczej posłowie będą mieli obowiązek należeć do wspólnego klubu parlamentarnego. Jeśli większość klubu uzna, iż dane głosowanie jest istotne na tyle, by uzgodnić wspólną strategię, o zachowaniu w przypadku tego głosowania zadecyduje większość klubu.
 12. Jeśli członek klubu będzie ustawicznie ignorował zdanie jego większości, zostanie usunięty z klubu, bez możliwości startu w kolejnych wyborach z tej listy, a ugrupowanie straci możliwość finansowania części swych projektów, odpowiadającej procentowo liczbie usuniętych z klubu członków (jeśli np. z 50-osobowego klubu parlamentarnego usuniętych zostanie 10 posłów z ugrupowania X, straci ono prawo do finansowania 20% przewidzianych wcześniej do realizacji projektów). Możliwe będzie zastosowanie artykułu 919 Kodeksu cywilnego, jako że wszyscy kandydaci na posłów z naszej listy wyborczej będą musieli złożyć przed wyborami przyrzeczenie publiczne na podstawie art. 919 KC.

Podpisy sygnatariuszy porozumienia:

Zasady te zostały przyjęte uchwałą Zarządu Antypartii w dniu 22 listopada 2021 roku

__________________

Zasady konstruowania list wyborczych Antypartii

Uchwała Zarządu Antypartii z dnia 24 listopada 2021

 I. Z list wyborczych Antypartii może startować członek lub sympatyk Antypartii albo inna osoba, akceptująca w pełni program wyborczy Antypartii, o ile zgodę na to wyrazi większość członków i sympatyków Antypartii w danym okręgu wyborczym. Niemożliwy jest start tzw. „spadochroniarzy”, tj. osób nie zamieszkałych w danym okręgu wyborczym i z nim nie związanych w żaden sposób.

II. Każdy kandydat do Sejmu z list Antypartii wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej Antypartii: www.antypartia.org swego życiorysu oraz zdjęcia (do chwili prawyborów kandydaci będę prezentowani na stronie w kolejności alfabetycznej), kandydat zobowiązuje się ponadto  przed wyborami do wpłacenia na kampanię wyborczą Antypartii do Sejmu przynajmniej 1.000 zł oraz zebrania przynajmniej 300 podpisów popierających listę wyborczą w swoim okręgu wyborczym.

III. Każdy kandydat Antypartii do Sejmu składa przyrzeczenie publiczne według art. 919 Kodeksu cywilnego, przyrzekając, iż – jeśli w Sejmie będzie głosowany projekt stosowny ustawy, do poparcia którego kandydat zobowiązał się publicznie w czasie kampanii wyborczej, będzie za nim głosował. W przeciwnym wypadku będzie musiał wypłacić każdemu wyborcy w swoim okręgu wyborczym 1.000 zł – zgodnie z wcześniejszym przyrzeczeniem publicznym.

IV. Każdy kandydat Antypartii do Sejmu powinien być gotów poddać się badaniom wariograficznym na prawdomówność, jeśli taka będzie decyzja Rady Koordynatorów Antypartii.

V. Kształt i kolejność kandydatów do Sejmu na listach wyborczych Antypartii ustalony zostanie w drodze prawyborów w każdym okręgu wyborczym, według następujących zasad:

a) O obecności i miejscu kandydata na liście wyborczej Antypartii współdecydować będą bezpośrednie prawybory; wszyscy zarejestrowani co najmniej 6 miesięcy przed wyborami jako aktualni w momencie prawyborów członkowie i sympatycy Antypartii mają prawo głosować w jawnych prawyborach; w przypadku wyborów przedterminowych uwzględnia się członków i sympatyków zarejestrowanych przynajmniej 3 miesiące przed takimi wyborami;  każdy głosujący ma do dyspozycji 5 głosów, które może w dowolny sposób oddać na poszczególnych kandydatów, uwzględniając: wykształcenie, osiągnięcia zawodowe, dotychczasowe wyniki w różnych rodzajach wyborów (jeśli brał udział), aktywność  społeczną, zaangażowanie w działalność Antypartii.

b) Do sumy głosów każdego kandydata, uzyskanych w ten sposób w prawyborach, dodać należy punkty przyznane przez zespół złożony z członków Zarządu Antypartii i Koordynatora Okręgowego z danego okręgu  (każdy z członków tego zespołu może w każdej dziedzinie przyznać kandydatowi od 0 do 10 punktów)  według następujących reguł:

1. wykształcenie – 0-10 punktów

2. osiągnięcia zawodowe – 0 – 10 punktów

3. dotychczasowe wyniki we wcześniejszych wyborach (jeśli brał udział) – 0 – 10 punktów

4. dotychczasowa aktywność społeczna – 0 – 10 punktów

5. dotychczasowe zaangażowanie w działania Antypartii – 0 – 10 punktów.

VI. O obecności i kolejności na liście wyborczej Antypartii decydować będzie suma punktów uzyskanych przez danego kandydata w prawyborach oraz przyznana przez w/w zespól. W przypadku równej ilości punktów o obecności / kolejności na liście decyduje głos Koordynatora Okręgowego. W przypadku rezygnacji kandydata z obecności na liście kandydaci zajmujący niższe pozycje „przesuwają się” automatycznie do góry, a na listę wchodzi pierwsza osoba spoza listy z najlepszym wynikiem. Kandydat z drugim,  najlepszym wynikiem (a jeśli ten nie chciałby, to z miejsca trzeciego itd.) ma prawo mieć miejsce ostatnie na liście, jeśli będzie tego chciał.

VII. Kształt i kolejność na liście mogą być zmienione za zgodą wszystkich kandydatów do Sejmu obecnych na liście wyborczej stworzonej według opisanych wyżej reguł.