DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

lut 1, 2020 | Aktualności

  Wypełniający tę deklarację oświadcza, że zapoznał się ze Statutem i programem Antypartii i zobowiązuje się do ich respektowania oraz deklaruje, iż chce być (wybierz jedną z opcji poprzez kliknięcie):

  Dane deklarującego chęć być Członkiem lub Sympatykiem Antypartii:

  Nazwisko

  Imię/imiona

  PESEL

  Miejsce stałego zamieszkania

  Wykształcenie

  Zawód wykonywany

  Numer telefonu
  +48

  Adres e-mail

  Deklaruję płacić składkę miesięczną w wysokości: 10 zł, 25 zł, 50 zł, 100 zł

  Data wysłania deklaracji

  Proszę wpisać w pole słowo "TAK" jeśli chcesz być Członkiem lub Sympatykiem ANTYPARTII i wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji przez Antypartię jak i utworzone przez nią komitety wyborcze, na potrzeby realizacji celów statutowych Antypartii, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz z dnia 10 maja 2018 - O ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 i Rozporządzeniem PE i Rady UE 1016/679 z 27.04.2016 (RODO).
  Administratorem danych deklarującego jest Antypartia. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych możliwy jest poprzez pocztę tradycyjną lub drogą elektroniczną.

  Proszę kliknąć wyżej na „Wyślij deklarację” w celu przystąpienia do Antypartii jako jej Członek lub Sympatyk.
  Przy braku odmowy przyjęcia w poczet Członków lub Sympatyków ANTYPARTII albo braku innej informacji składający deklarację zostaje Członkiem lub Sympatykiem ANTYPARTII po 2 tygodniach od dostarczenia deklaracji tą drogą lub droga mailową albo pisemną (pocztową) do organu ANTYPARTII, podejmującego decyzję w tej sprawie.

  ————————————————————————————————————————-

  Jeśli ktoś chce w sposób tradycyjny wysłać deklarację pocztą lub mailem, proszę wydrukować treść odpowiedniej deklaracji tu zamieszczonej, wypełnić, podpisać i wysłać listem lub zeskanować i wysłać mailem.

  Wyświetl i pobierz Deklarację Członkowską:

    

  Wyświetl i pobierz Deklarację Sympatyka Antypartii:

    

  PODGLĄD DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

  By zostać członkiem Antypartii, wypełnij poniższą deklarację, podpisz i prześlij na adres:

  ANTYPARTIA, ul. Marsa 54, 04-246 Warszawa  

  lub wyślij jej podpisany skan na adres:

  antypartia@oburzeni.info

  Deklaracja przystąpienia do Antypartii

  Ja, niżej podpisany/a  …………………………………………

  imię/imiona oraz nazwisko

  urodzony/a ……………………………………………               w …………………………………………..

  data /dzień-miesiąc-rok/                                              miejsce urodzenia

  i posiadający/a numer PESEL …………………………………………………………………..

  numer ewidencyjny PESEL

  zameldowany/a

  przy ul. …………………………… nr domu/mieszkania …………  w  ………………………………… kod …………

  w powiecie ………………………………………                      gmina    ……………………………………………….

  w województwie   ………………………………………..                         telefon    …………………………………

  e-mail ………………………………………………

  1. Wykonywany zawód:  ……………………………………………………..
  2. Należę do stowarzyszenia o nazwie: ……………………………………………………………..
  3. Należę do partii o nazwie: ………………………………………………..
   Wpisanie danych do punktu 2 i 3 tej rubryki jest bezwzględnie wymagane.

  Wykształcenie:    podstawowe     /     zawodowe     /     średnie     /     wyższe

  typ wykształcenia – specjalizacja:  ……………………………………………………

  Oświadczam, że znany mi jest Statutprogram Antypartii,

  zobowiązuję się do ich respektowania i deklaruję wstąpienie do Antypartii

  Ponadto deklaruję płacić składkę członkowską ustaloną przez władze statutowe Antypartii w wysokości:
   10 zł miesięcznie     25 zł miesięcznie     50 zł miesięcznie     100 zł miesięcznie
  Proszę wybrać jedną z pozycji zakreślając X właściwy kwadrat.

  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji
  przez Antypartię jak i utworzone przez nią komitety wyborcze, na potrzeby realizacji celów statutowych
  Antypartii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  …………………………………………………………………………..
  data i podpis

  Przy braku odmowy przyjęcia w poczet członków ANTYPARTII lub braku innej informacji składający
  Deklarację zostaje Członkiem ANTYPARTII po 2 tygodniach od dostarczenia Deklaracji drogą mailową
  lub pisemną do Organu Antypartii podejmującego Decyzję w tej sprawie.

  RODO

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Antypartia z siedzibą w Warszawie.  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych możliwy jest poprzez pocztę tradycyjną lub drogą elektroniczną.

   

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działalnością statutową Antypartii. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) w zw. z art. 9 ust. 2 lit a) i ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych.
  2. Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia Państwa w poczet członków Antypartii zgodnie z postanowieniami jej statutu.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w partii politycznej. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora.
  5. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających działalność Antypartii    (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych), innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne czy marketingowe).
  6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.