STATUT

Statut Antypartii

uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Członków Założycieli

w dniu 23 sierpnia 2020 roku w Krakowie

Wyświetl statut w PDF:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

1. Antypartia jest partią polityczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 857 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o partiach politycznych, innych ustaw, stanowiących o funkcjonowaniu partii politycznych i niniejszego Statutu, zwanego dalej Statutem.

 

2. Siedzibą Antypartii jest m.st. Warszawa.

 

3. Antypartia działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, gdzie może także ustanawiać swoje zagraniczne przedstawicielstwa.

 

4. Antypartia może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych założeniach programowych oraz może współpracować z takimi partiami i organizacjami, w tym również z działającymi na terenie innych krajów.

 

5. Antypartia posiada osobowość prawną.

 

6. Nazwa i symbole Antypartii podlegają ochronie prawnej.

 

7. Antypartia ma prawo do używania odznak, legitymacji, pieczęci, barw, symboli i znaków graficznych na zasadach określonych Statutem. Symbolem Antypartii jest znak graficzny, którego wzór znajduje się w Załączniku B do niniejszego Statutu.

 

8. Antypartia opiera swą działalność na pracy społecznej członków, może także do prowadzenia swych spraw zatrudniać pracowników.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 2

1. Celem Antypartii – poprzez udział w życiu publicznym – jest przeprowadzanie w polskim systemie politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym takich zmian, które przyczynią się do rozwoju demokratycznego państwa prawa, obrony jego interesów narodowych oraz podnoszenia poziomu cywilizacyjnego, w szczególności:

 

a) zmiana obowiązującej obecnie proporcjonalnej ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu na ordynację większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi,
b) analiza dotychczasowego funkcjonowaniem partii politycznych, wskazywanie sposobów likwidacji patologii w tej sferze życia politycznego,

c) propagowanie respektowania zasad etyki oraz znaczenia uczciwości w życiu publicznym,

d) zapewnianie edukacji i wychowania zgodnego z tradycyjnymi wartościami, respektowanymi w Polsce od stuleci, wytyczenie w oświacie i nauce kierunków kształcenia priorytetowych dla rozwoju państwa polskiego,

e) wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia każdego referendum – po spełnieniu ustawowych wymogów – i respektowanie przez władze wyrażonej w nim woli obywateli, znaczące obniżenie liczby wymaganych do przeprowadzenia referendum podpisów oraz frekwencyjnego progu ważności referendum,

f) przeprowadzenie takich reform wymiaru sprawiedliwości, które faktycznie zapewnią obywatelom poczucie sprawiedliwości,

g) osiągnięcie przez nasz kraj porównywalnej z państwami wysoko rozwiniętymi wartości PKB przypadającej na 1 mieszkańca oraz likwidacja niczym nie uzasadnionych dysproporcji w dochodach funkcjonariuszy państwowych oraz samorządowych i pozostałych obywateli RP,

h) zapewnienie skutecznej opieki lekarskiej oraz obrony interesów narodowych naszego kraju,

i) budowa społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie szybszego rozwoju polskiej przedsiębiorczości,

j) stworzenie prawa służącego wyłączeniu z życia politycznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej byłych funkcjonariuszy lub tajnych współpracowników, kontaktów operacyjnych lub kontaktów informacyjnych komunistycznych służb specjalnych PRL (zdefiniowanych w stosownych, obowiązujących zapisach w polskim prawie),

k) działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych, monitoring prawidłowości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym obserwacja i rejestracja wybranych rozpraw i posiedzeń sądów.

 

2. Antypartia realizuje swoje cele poprzez:

 

a) wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
b) wspomaganie działalności lobbingowej w procesie poprawy stanowionego prawa,
c) współpracę z organami administracji publicznej, uczelniami oraz innymi instytucjami, naukowcami i innymi podmiotami, których działalność może być pomocna w celu realizacji celów statutowych,
d) udzielanie pomocy organizacyjnej, rzeczowej i finansowej osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom, pokrzywdzonym lub poszkodowanym przez organy władzy publicznej,
e) prowadzenie bezpłatnej działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,
f) działalność charytatywną, wydawniczą, wykładowczą,
g) udział w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, wykonawczych, administracyjnych i innych, w celu ochrony słusznego interesu społecznego oraz interesu obywatela, zawartych w Konstytucji RP, a zwłaszcza ochrony praw i wolności człowieka i obywatela,
h) upublicznianie nagannych działań i decyzji wszystkich organów władzy publicznej, w tym ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej i samorządowej, związanych z nadużyciem ich kompetencji zgodnie z obowiązującymi przepisami, Konstytucją RP, a także domaganie się ukarania winnych, podejmujących niewłaściwe decyzje, również poprzez publikację książek, pism, inną działalność medialną,
i) udział swych członków w wyborach samorządowych, parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego, wysuwanie kandydatów na stanowiska w organach państwowych i samorządowych.

III. CZŁONKOWIE ANTYPARTII

§ 3

 

1. Członkiem Antypartii może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który w dniu złożenia deklaracji ukończył 18 lat, korzysta z pełni praw publicznych, akceptuje jej Statut i program oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2. Nie może być członkiem Antypartii obywatel, który:

a) jest członkiem innej partii politycznej,
b) został ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo,
c) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
d) został pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu lub właściwego sądu powszechnego,
e) został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu,
f) był tajnym współpracownikiem, kontaktem operacyjnym lub informacyjnym (w rozumieniu obowiązującego prawa w tym zakresie) albo etatowym pracownikiem komunistycznych służb specjalnych PRL.

 

3. Członkowie Antypartii dzielą się na:

a) członków,
b) członków honorowych.

 

4. Członkiem honorowym Antypartii może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Kongres Antypartii za szczególne zasługi dla Polski i dla Antypartii.
Kongres może także odebrać godność członka honorowego w uzasadnionych przypadkach nierespektowania programu Antypartii czy naruszania Statutu. Członek honorowy ma prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Antypartię, nie posiadając czynnego ani biernego prawa wyborczego, może uczestniczyć w Kongresie z głosem doradczym.

 

 

5. Kandydat na członka Antypartii składa do Okręgowej Rady Koordynatorów (ORK) lub Zarządu Antypartii pisemną deklarację zawierającą m.in.: oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek oraz
imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, serię
i numer dowodu osobistego i PESEL.

 

 

6. O przyjęciu w poczet członków Antypartii decyduje Okręgowa Rada Koordynatorów lub Zarząd Antypartii, w formie uchwały. O swojej decyzji ORK lub Zarząd Antypartii niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego, a jej skan przekazuje Radzie Koordynatorów (RK), która może zmienić decyzję ORK lub Zarządu Antypartii.

 

 

7. Od decyzji odmownej ORK lub Zarządu Antypartii zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Rady Koordynatorów, zaś od odmownej decyzji Rady Koordynatorów (RK) do Kongresu Antypartii, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o odmownej decyzji wraz z uzasadnieniem.

 

 

8. Członkostwo w Antypartii ustaje wskutek:

a) niespełnienia wymogów statutowych lub zaprzestania realizacji przyjętego zobowiązania, o których mowa w paragrafie 3, ust. 1,
b) członkostwa w organizacji, której cele są sprzeczne z programem Antypartii,
c) dobrowolnej rezygnacji członka, zgłoszonej na piśmie, z dniem złożenia rezygnacji,
d) wykluczenia członka w trybie określonym w Statucie,
e) zaniechania przez okres co najmniej 6 miesięcy opłacania składek członkowskich,
f) naruszenia obowiązków członka, określonych w Statucie,
g) śmierci,
h) rozwiązania Antypartii.

 

 

9. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd Antypartii w drodze chwały z chwilą stwierdzenia utraty członkostwa. Od powyższej uchwały przysługuje odwołanie do Rady Koordynatorów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ANTYPARTII

§ 4

1. Prawem każdego członka Antypartii jest:

a) kształtowanie programu Antypartii,
b) zgłaszanie właściwym władzom Antypartii inicjatyw politycznych lub organizacyjnych,
c) dostęp do wszystkich uchwał i innych dokumentów Antypartii, jeżeli nie sprzeciwiaj ą się temu przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
d) używanie odznak organizacyjnych, jak symbol czy nazwa,
e) uczestniczenie w posiedzeniach organów i władz Antypartii wszystkich szczebli,
f) korzystanie z wszelkich uprawnień i instytucji, znajdujących swoje oparcie w niniejszym Statucie.
2. Obowiązkiem każdego członka Antypartii jest:
a) przestrzeganie Statutu i regulaminów Antypartii, a także stosowanie się do uchwał właściwych władz Antypartii,
b) postępowanie w życiu publicznym i prywatnym w sposób etyczny,
c) przestrzeganie koleżeńskich relacji z pozostałymi członkami Antypartii,
d) wspieranie celów i programu Antypartii oraz udział w realizacji jej zadań,
e) sumienne pełnienie powierzonych im funkcji i obowiązków,
f) uczestniczenie w pracach terenowych struktur Antypartii,
g) po wyborze z listy zgłoszonej przez komitet wyborczy Antypartii lub koalicyjny komitet wyborczy Antypartii – przystąpienie do właściwego klubu tworzonego przez Antypartię i wywiązywanie się ze wszystkich z tym związanych obowiązków,
h) regularne i osobiste płacenie składek członkowskich na zasadach i w wysokości określonych uchwałą Rady Koordynacyjnej.

V. WŁADZE NACZELNE, REGIONALNE, OKRĘGOWE, POWIATOWE I TERENOWE ANTYPARTII

§ 5

 

1. Władzami Antypartii są:

a) Kongres Antypartii, zwany także Kongresem,
b) Rada Koordynatorów Antypartii, zwana RK
c) Zarząd Antypartii, zwany również Zarządem,
d) Komisja Rewizyjna Antypartii, zwana KR,
e) Sąd Koleżeński, zwany SK,
f) ich odpowiedniki na poziomie regionu, okręgu, powiatu i gminy/dzielnicy miasta, definiowane w tym Statucie.

 

2. Kadencja władz Antypartii każdego rodzaju i szczebla trwa 2 lata.

 

3. Delegatami na Kongres Antypartii są wszyscy jej członkowie, chyba, że ich liczba będzie większa niż liczba powiatów. Wówczas delegatami są członkowie Rady Koordynatorów, Komisji Rewizyjnej (od 3 do 7 członków), Sądu Koleżeńskiego (od 3 do 7 członków) oraz delegaci z każdego powiatu, wybrani przez wszystkich członków w danym powiecie w wyborach tajnych, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w liczbie 1/10 wszystkich członków Antypartii w danym powiecie (w przypadku wystąpienia ułamka zaokrąglenie do pełnej liczby /do góry/ następuje po wystąpieniu 5 lub więcej po przecinku), minimum to jeden delegat z powiatu, niezależnie od liczby członków, w przypadku braku członków w danym powiecie liczba delegatów to 0. Delegatami na Kongres są także posłowie i senatorowie Antypartii i posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz radni sejmików województwkich, rad powiatu i gminy. Kadencja delegata trwa 2 lata.

 

4. W skład Rady Koordynatorów wchodzą wybrani przez Okręgowe Rady Koordynatorów ze wszystkich okręgów wyborczych do Sejmu przedstawiciele (po jednym z każdego z 41 okręgu) oraz od 3do 11 członków Antypartii, wybranych przez Kongres. Ukonstytuowanie Rady Koordynatorów nastąpi na pierwszym posiedzeniu. Odwołania członka Rady Koordynatorów przed upływem kadencji może dokonać w głosowaniu tajnym Kongres lub Rada Koordynatorów większością co najmniej 2/3 głosów, ale tylko na wniosek 2/3 członków Antypartii w jego okręgu lub na wniosek 2/3 członków Rady Koordynatorów.

 

5. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Kongres spośród członków Antypartii zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. Pierwsza Komisja Rewizyjna oraz jej Przewodniczący i Wiceprzewodniczący (funkcjonujący do pierwszego Kongresu Antypartii) są wybrani przez Zgromadzenie Ogólne Członków Założycieli w dniu 23 sierpnia 2020 roku w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji tegoż Zgromadzenia.

 

6. Wyboru członków Sądu Koleżeńskiego dokonuje Kongres spośród członków Antypartii zwykłą większościa głosów, w głosowaniu tajnym. Pierwszy Sąd Koleżeński oraz jego Przewodniczący i Wiceprzewodniczący (funkcjonujący do pierwszego Kongresu Antypartii) są wybrani przez Zgromadzenie Ogólne Członków Założycieli w dniu 23 sierpnia 2020 roku w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji tegoż Zgromadzenia.

 

7. Członkowie Rady Koordynatorów, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego są wybierani na 2-letnią kadencję do czasu wyboru nowej Rady Koordynatorów, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Mandat członków Rady Koordynatorów, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasa po pierwszym Kongresie, odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

 

8. Mandat członka Rady Koordynatorów , Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Antypartii,
b) pisemnej rezygnacji lub ustnej rezygnacji złożonej na posiedzeniu RK (także online), potwierdzonej następnie pocztą elektroniczną,
c) odwołania przez Kongres uchwałą podjętą większością 2/3 głosów obecnych na Kongresie, w głosowaniu tajnym lub w przypadku odwołania członka Rady Koordynatorów – przez tę Radę Koordynatorów zgodnie z ustępem 4,
d) śmierci,
e) pozbawienia praw publicznych.

§ 6

 

1. Uchwały wszystkich organów Antypartii zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 

2. Jeżeli w pierwszym terminie w Kongresie nie uczestniczy co najmniej połowa liczby delegatów, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

 

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o terminie i miejscu Kongresu, i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

 

4. Kongres zwoływany jest na podstawie uchwały Rady Koordynatorów, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

 

5. Rada Koordynatorów zawiadamia delegatów o terminie i proponowanym porządku obrad Kongresu przynajmniej na dwa tygodnie przed jego terminem za pomocą zawiadomień wysyłanych drogą elektroniczną, na wcześniej podany przez członka adres mailowy oraz poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Antypartii, o ile takowa działa.

 

6. Rada Koordynatorów jest zobowiązana zwołać Kongres na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków Antypartii. Rada Koordynatorów zwołuje Kongres po otrzymaniu takiego wniosku, termin Kongresu musi przypadać w ciągu 1 miesiąca, ale nie wcześniej niż po 14 dniach, od chwili złożenia wniosku.

 

7. Do żądania zwołania Kongresu dołącza się proponowany porządek obrad, który Rada Koordynatorów obowiązana jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Radę Koordynatorów lub Komisję Rewizyjną o inne punkty.

 

§ 7

 

1. Do kompetencji Kongresu należy:

a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Antypartii,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Antypartii,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Antypartii z działalności minionej
kadencji,
d) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz Radzie Koordynatorów,
e) wybór od 3 do 11 członków Rady Koordynacyjnej, o których mowa w paragrafie 5 ust. 4 Statutu,
f) wybór od 3 do 7 członków Komisji Rewizyjnej,
g) wybór od 3 do 7 członków Sądu Koleżeńskiego,
h) uchwalanie Statutu Antypartii lub jego zmiany,
i) nadanie członkostwa honorowego Antypartii,
j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Antypartii i przeznaczenia jej majątku,
k) rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego i Rady Koordynatorów Antypartii,
l) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz
w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

 

 

2. Kongres pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Kongres zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Antypartii.

 

3. Kongres po otwarciu go przez Przewodniczącego Antypartii wybiera w sposób jawny Przewodniczącego Kongresu, a na jego wniosek – także w głosowaniu jawnym – Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

 

§ 8

 

1. Rada Koordynatorów, o której mowa w paragrafie 5 ust. 4, jest najwyższą władzą Antypartii w okresie między Kongresami, wyznacza kierunki działania Antypartii.

 

2. Rada Koordynatorów wybiera ze swego grona od 3 do 11 członków Zarządu Antypartii, w tym Przewodniczącego, który także jej przewodniczy, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących, Skarbnika, Sekretarza oraz pozostałych członków Zarządu, który realizuje politykę określoną przez Radę Koordynatorów. Rada Koordynacyjna decyduje, czy głosowania te jest tajne czy jawne. Odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji może dokonać Kongres lub Rada Koordynacyjna w głosowaniu tajnym większością co najmniej 2/3 głosów tylko na wniosek co najmniej 2/3 członków Rady Koordynatorów.

 

3. Przewodniczący Zarządu i równocześnie Rady Koordynatorów Antypartii kieruje pracami Zarządu oraz Rady Koordynatorów, reprezentuje Antypartię na zewnątrz. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany przez niego Wiceprzewodniczący lub w razie jego nieobecności inny członek Zarządu, wskazany przez Przewodniczącego.

 

4. Zarząd Antypartii, realizując strategię wyznaczoną przez Radę Koordynatorów, kieruje bieżącą działalnością Antypartii.

 

5. Zarząd ustala między sobą zakres obowiązków członków na swym pierwszym posiedzeniu.

 

§ 9

 

1. Do zakresu działania Rady Koordynatorówj należy:

a) realizacja uchwał Kongresu Antypartii,
b) kierowanie pracą Antypartii i zarządzanie jego majątkiem,
c) uchwalenie regulaminów działania Rady Koordynacyjnej,
d) ustalanie wysokości składek członkowskich,
e) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
f) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu (w tym sprawozdań finansowych),
g) zatwierdzanie nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Antypartii,
h) uchwalanie regulaminu Biura, jeśli takie funkcjonuje,
i) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
j) zawieranie koalicji wyborczych i ustalanie formy udziału Antypartii w wyborach samorządowych, parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego,
k) wybór i odwołanie przed upływem kadencji w sposób przewidziany w Statucie członków Zarządu Antypartii.

 

2. Rada Koordynatorów zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Rada może obradować i podejmować decyzje za pośrednictwem Internetu (np. na Skype, Zoom etc.). Podobnie mogą obradować i podejmować decyzje inne władze stowarzyszenia z wyjątkiem Kongresu.

3. Rada Koordynatorów dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Do obsługi administracyjnej Antypartii za zgodą Rady Koordynatorów Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Antypartii.

5. Szczegółowe zasady działania Rady Koordynatorów określa Regulamin Rady, przez nią uchwalony.

 

§ 10

 

1. Komisja Rewizyjna Antypartii składa się z trzech do siedmiu członków.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) uchwalenie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej,
b) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli statutowej i finansowej działalności Zarządu i Rady Koordynatorów oraz Regionalnych, Okręgowych, Powiatowych, Gminnych/Dzielnicowych Rad Koordynatorów i zarządów
c) składanie sprawozdań na Kongresie i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Radzie Koordynatorów,
d) przedstawienie Radzie Koordynatorów protokołów pokontrolnych wraz z
wnioskami,
e) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
f) składanie wniosku o zwołanie Kongresu.

 

3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa przyjęty przez nią Regulamin Komisji Rewizyjnej Antypartii.

4. Członkami Komisji Rewizyjnej Antypartii nie mogą być osoby będące członkami Rady Koordynatorów, Regiolanej i Okręgowej Rady Koordynatorów lub pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

5. Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust. 4. jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4. w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z rezygnacją członka Komisji Rewizyjnej, którego okoliczność ta dotyczy.

6. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

 

§ 11

 

1. Sąd Koleżeński, wybrany przez Kongres w liczbie od 3 do 7 członków, wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz przyjmuje w drodze uchwały swój Regulamin, określający szczegóły działania. Kadencja SK trwa dwa lata. W skład SK nie może wchodzić członek Zarządu, Rady Koordynatorów, Regionalnej i Okręgowej Rady Koordynatorów i osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a) wyjaśnianie zdarzeń lub zachowań członków Antypartii niezgodnych ze Statutem, obowiązującym prawem lub nieetycznych,
b) składanie – po wysłuchaniu stron – do Rady Koordynatorów wniosków o wykluczenie członka z Antypartii z powodu łamania Statutu Antypartii, prawa czy zasad etycznych; od decyzji Sądu Koleżeńskiego i z tym związanych decyzji Rady Koordynatorów o wykluczeniu z Antypartii przysługuje odwołanie do Kongresu w terminie 2 tygodni od otrzymania w/w decyzji,
c) składanie Radzie Koordynatorów i Kongresowi sprawozdań ze swojej działalności.

 

§ 12

 

1. Regionalna Rada Koordynatorów Antypartii, obejmująca swym działaniem teren jednego województwa (lub dwóch), składa się z wybranych przez Okręgowe Rady Koordynatorów przedstawicieli okręgów wyborczych do Sejmu z terenu tegoż województwa (po jednym z każdego okręgu wyborczego). Wybierani oni są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – na pierwszym zebraniu Okręgowej Rady Koordynatorów, zwoływanym przez Zarząd Antypartii.

 

2. Regionalna Rada Koordynatorów jest ciałem pomocniczym, koordynującym jedynie działalność Okręgowych Rad Koordynatorów na terenie danego województwa (lub dwóch) przede wszystkim w czasie wyborów do sejmików wojewódzkich i do Parlamentu Europejskiego.

 

3. Regionalna Rada Koordynatorów wybiera ze swego groma Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, którzy jedynie koordynują jej pracę.

 

 

§ 13

 

 

1. Podstawową częścią struktury Antypartii jest jej organizacja w okręgu wyborczym do Sejmu, która cieszy się możliwie dużą autonomią w swej aktywności. Władze wyższego szczebla Antypartii nie mogą ingerować w działania kierującej działalnością Antypartii w danym okręgu wyborczym Okręgowej Rady Koordynatorów, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych Statutem.

 

2. ORK składa się ze wszystkich członków Antypartii na terenie danego okręgu wyborczego, chyba że ich liczba będzie większa niż 20. Wówczas wszyscy członkowie Antypartii w każdym powiecie wybierają do ORK swoich przedstawicieli w wyborach tajnych, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w liczbie 1/10 wszystkich członków Antypartii w danym powiecie (w przypadku wystąpienia ułamka zaokrąglenie do pełnej liczby /do góry/ następuje po wystąpieniu 5 lub więcej po przecinku), minimum to jeden członek ORK z danego powiatu, niezależnie od liczby członków, w przypadku braku członków w danym powiecie liczba delegatów to 0. Kadencja takiego delegata trwa 2 lata.

 

3. ORK reprezentuje Antypartię w danym okręgu wyborczym (z zastrzeżeniem kompetencji przysługujących Radzie Koordynatorów, Komisji Rewizyjnej, Sądowi Koleżeńskiemu i Kongresowi) i prowadzi statutową działalność w tym okręgu, np. informacyjną, pozyskuje nowych członków i sympatyków, kieruje akcjami Antypartii na terenie swego okręgu (np. kampaniami wyborczymi).

 

4. ORK wybiera ze swego grona jednego członka do Rady Koordynatorów Antypartii zgodnie z zapisem w § 5, ust 4 oraz Zarząd Okręgowy, w tym jego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza oraz uchwala Regulamin działania ORK i Zarządu Okręgowego.

 

5. Zarząd Okręgowy kieruje działalnością bieżącą Antypartii na terenie swego okręgu.

 

6. Wszelkie spory na poziomie danego okręgu rozstrzyga Komisja Rewizyjna lub Sąd Koleżeński Antypartii oraz Rada Koordynatorów Antypartii.

 

7. Do wyłącznej kompetencji Okręgowej Rady Koordynatorów należy ustalanie regulaminu obligatoryjnych prawyborów, w wyniku których wyłaniani będą kandydaci Antypartii do rad gminy, powiatu, Sejmiku, Sejmu, Senatu oraz Parlamentu Europejskiego (gdy to będzie konieczne w porozumieniu z ORK z sąsiednich okręgów wyborczych).

 

§ 14

 

1. Na terenie powiatu działalnością Antypartii kieruje Powiatowa Rada Koordynatorów, złożona ze wszystkich członków Antypartii na terenie danego powiatu. Ze swego grona wybiera ona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, którzy kierują bieżącą działalnością Antypartii oraz członków Okręgowej Rady Koordynatorów w ilości odpowiadającej 1/10 wszystkich członków na terenie powiatu. Powiatowa Rada Koordynatorów uchwala Regulamin swego działania.

 

2. Na terenie gminy oraz dzielnicy/osiedla miasta działalnością Antypartii kieruje Gminna lub Dzielnicowa/Osiedlowa Rada Koordynatorów, w skład której wchodzą wszyscy członkowie Antypartii na terenie tej gminy / dzielnicy/osiedla i która ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, którzy kierują bieżącą działalnością Antypartii na terenie gminy/dzielnicy/osiedla. Gminna / Dzielnicowa/Osiedlowa Rada Koordynatorów uchwala Regulamin swego działania.

VI. REPREZENTACJA ANTYPARTII W PARLAMENCIE I ORGANACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 15

 

1. Kandydaci wybrani do Sejmu lub Senatu z listy zgłoszonej przez Antypartię lub rekomendowani przez nią na listę utworzoną na podstawie porozumienia zawartego przez władze Antypartii z innymi ugrupowaniami albo członkowie Antypartii kandydujący z innych list za zgodą władz Antypartii tworzą Klub, Koło lub Zespół Parlamentarny Antypartii, zwany dalej Klubem Antypartii.

 

2. Przynależność do Klubu Antypartii, o którym mowa w ust. 1 oraz uczestnictwo w jego pracach jest obowiązkowe.

 

3. Klub Antypartii działa na podstawie Regulaminu Klubu Antypartii.

 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do posłów do Parlamentu Europejskiego.

 

§ 16

 

1. Kandydaci wybrani do organów przedstawicielskich samorządu terytorialnego z listy zgłoszonej przez Antypartię lub rekomendowani przez Antypartię na listę utworzoną na podstawie porozumienia zawartego przez władze Antypartii z innymi ugrupowaniami albo członkowie Antypartii kandydujący z innej listy za zgodą władz Antypartii tworzą Kluby, Koła lub Zespoły Radnych Antypartii na zasadach określonych przez władze Antyparti.

 

2. Przynależność i praca w takim Klubie, Kole, Zespole jest obowiązkowa.

VII. KLUB MŁODYCH ANTYPARTII

§ 17

1. Klub Młodych zrzesza osoby, należące do środowiska młodzieżowego Antypartii.

 

2. Do Klubu Młodych mogą należeć osoby, które ukończyły 16 lat i akceptują program i Statut Antypartii oraz spełniają inne warunki przynależności do samej Antypartii, opisane w Statucie i nie ukończyły 21 roku życia.

 

3. Szczegółowe zasady działania i organizację Klubu Młodych Antypartii określa Regulamin przyjęty przez Radę Koordynatorów Antypartii.

VIII. SPRAWY DYSCYPLINARNE

§ 18

 

1. Członek Antypartii może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, niestosowanie się do uchwał władz Antypartii, postępowanie nietyczne, sprzeczne z programem Antypartii.

 

2. W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane następujące kary:

a) upomnienie,
b) nagana,
c) zakaz pełnienia funkcji we władzach Antypartii przez okres od 6 miesięcy do 2 lat,
d) wykluczenie z Antypartii.

 

§ 19

 

1. Ukaranie następuje decyzją Sądu Koleżeńskiego na wniosek terenowych władz Antypartii lub Zarządu Antypartii.

 

2. Od decyzji SK przysługuje odwołanie na piśmie w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji Sądu Koleżeńskiego do Rady Koordynatorów, a następnie w ciągu 2 tygodni od otrzymania decyzji Rady Koordynatorów do Kongresu.

 

3. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory pomiędzy członkami władz Antypartii wszystkich szczebli. Od jego decyzji przysługuje w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji SK odwołanie do Rady Koordynatorów, a następnie do Kongresu.

IX. MAJĄTEK, GOSPODARKA FINANSOWA I ZASADY REPREZENTACJI ANTYPARTII

§ 20

 

1. Majątek Antypartii powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku i innych źródeł dozwolonych ustawą o partiach politycznych i innymi ustawami.

 

2. Rada Koordynatorów, która kieruje działalnością majątkową i finansową Antypartii, na wniosek Skarbnika, uchwala Instrukcję Finansową określającą zasady gospodarowania majątkiem Antypartii, w tym sposób finansowania działań statutowych poszczególnych struktur oraz wysokość i zasady uiszczania składki członkowskiej.

 

3. Do reprezentowania Antypartii na zewnątrz upoważniony jest Przewodniczący lub wskazany przez niego Wiceprzewodniczący Zarządu albo upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Zarządu, do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych, składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych upoważnieni są działający wspólnie Przewodniczący Antypartii i Skarbnik.

 

4. Przewodniczący Antypartii działając wspólnie ze Skarbnikiem może ustanowić pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Antypartii na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.

 

5. Upoważnienie do zaciągania kredytu bankowego wymaga odrębnej uchwały Rady Koordynatorów.

 

6. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Antypartii na rzecz członków Antypartii oraz ich rodzin, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Antypartii.

X. PRZEPISY SZCZEGÓLNE I KOŃCOWE

§ 21

 

1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Kongres na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.

 

2. Antypartia może być rozwiązana na podstawie uchwały Kongresu powziętej
większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.

 

3. Likwidatorami Antypartii są członkowie Rady Koordynatorów, jeśli Kongres nie wyznaczy innych likwidatorów.

 

4. Pozostały po likwidacji majątek Antypartii zostanie zgodnie z uchwałą Kongresu przekazany na cel społeczny.

 

§ 22

 

1. W przypadku, gdy przewodniczący władz danego szczebla zrezygnuje z funkcji lub z innego powodu nie może trwale działać, jego prawa i obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem albo – jeśli rada koordynatorów danego szczebla tak zdecyduje – inny jej członek powołany przez tę radę koordynatorów bezwzględną większością głosów.

 

2. W przypadku, gdy sekretarz lub s karbnik określonego szczebla zrezygnuje lub z innego powodu nie może trwale działać, jego prawa i obowiązki wykonuje członek rady koordynatorów tego szczebla, przez nią powołany bezwzględną większością głosów.

 

3. W razie wątpliwości decyzję o trwałej niemożności działania przewodniczącego, sekretarza lub skarbnika podejmują członkowie rady koordynatorów danego szczebla bezwzględną większością głosów.

 

4. W przypadku niezwołania posiedzenia władzy Antypartii w terminie określonym w Statucie lub obowiązującym na danym szczeblu regulaminie prawo zwołania posiedzenia przysługuje przewodniczącemu rady koordynatorów wyższego szczebla, z inicjatywy własnej lub na wniosek osób uprawnionych do żądania zwołania posiedzenia.

 

5. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu władz Antypartii niższego szczebla lub braku tych władz z innego powodu Rada Koordynatorów do czasu powołania nowych władz wykonuje ich kompetencje i może powołać w to miejsce władze tymczasowe, przekazując im całość lub część przejętych kompetencji.

 

§ 23

 

1. Zgromadzenie ogólne członków założycieli Antypartii w dniu 23 sierpnia 2020 roku w Krakowie ma kompetencje Kongresu Antypartii i Rady Koordynacyjnej zarazem, opisane w Statucie. Zgromadzenie uchwala Statut, przyjmuje program oraz wybiera Zarząd Antypartii (w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika) i członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego (w tym ich przewodniczących i wiceprzewodniczących) oraz osoby upoważnione do złożenia wniosku o rejestrację Antypartii. Zgromadzenie to decyduje, czy głosowania te będą jawne czy tajne.

 

2. Pierwszy Kongres Antypartii odbędzie się nie później niż 6 miesięcy od dnia zarejestrowania Antypartii.

 

3. Do czasu spełnienia statutowych warunków wyboru koordynatorów okręgowych członków Rady Koordynatorów powołuje ich lub odwołuje wymieniony w ust.1 Zarząd Antypartii.

 

4. Przed pierwszym Kongresem, w razie potrzeby, Zarząd może dokonać kooptacji członów Zarządu w liczbie nie większej niż liczba jego członków wybranych na ogólnym zgromadzeniu członków w dniu 23 sierpnia 2020 roku i nie większej niż liczba dopuszczona Statutem.

 

5. Przed pierwszym Kongresem powołana zgodnie z ust. 3 Rada Koordynatorów może na wniosek co najmniej 2/3 swego składu odwołać członka Zarządu w głosowaniu tajnym większością co najmniej 2/3 głosów.

 

§ 24

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

ZAŁĄCZNIK A

Struktura organizacyjna Antypartii

 

Kongres Antypartii

 

Najwyższa władza Antypartii – delegatami na Kongres Antypartii są wszyscy jej członkowie, chyba, że ich liczba będzie większa niż liczba powiatów. Wówczas delegatami są członkowie Rady Koordynatorów, Komisji Rewizyjnej (od 3 do 7 członków), Sądu Koleżeńskiego (od 3 do 7 członków) oraz delegaci z każdego powiatu, wybrani przez wszystkich członków w danym powiecie w wyborach tajnych, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w liczbie 1/10 wszystkich członków Antypartii w danym powiecie (w przypadku wystąpienia ułamka zaokrąglenie do pełnej liczby /do góry/ następuje po wystąpieniu 5 lub więcej po przecinku), minimum to jeden delegat z powiatu, niezależnie od liczby członków, w przypadku braku członków w danym powiecie liczba delegatów to 0. Kadencja takiego delegata trwa 2 lata. Delegatami są także posłowie i senatorowie Antypartii, posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz radni sejmików, rad powiatu i rad gminy.

 

Komisja Rewizyjna
3 – 7 osób, wybranych przez Kongres.

 

Sąd Koleżeński
3-7 osób, wybranych przez Kongres

 

Rada Koordynatorów (RK)
Najwyższa władza Antypartii w okresie pomiędzy Kongresami. W skład Rady Koordynatorów wchodzą osoby wybrane zgodnie z paragrafem 5, ustęp 4.

 

Zarząd Antypartii (Z)
Złożony z 3 do 11 członków, wybranych przez Radę Koordynatorów (w tym z Przewodniczącego, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących, Skarbnika, Sekretarza oraz pozostałych członków). Jest ciałem wykonawczym, realizuje program ustalony przez Radę Koordynatorów.

 

Regionalne Rady Koordynatorów (RRK)
Obejmujące swym działaniem teren jednego województwa (lub dwóch), składają się z wybranych przez Okręgowe Rady Koordynatorów przedstawicieli okręgów wyborczych do Sejmu z terenu tegoż województwa (po jednym z każdego okręgu wyborczego). Są ciałami pomocniczymi, koordynującymi jedynie działalność Okręgowych Rad Koordynatorów na terenie danego województwa (lub dwóch) przede wszystkim w czasie wyborów do sejmików wojewódzkich i do Parlamentu Europejskiego.

 

Okręgowe Rady Koordynatorów ORK)
Są najwyższą władzą Antypartii po Kongresie i Radzie Koordynatorów. Złożone ze wszystkich członków Antypartii w danym okręgu wyborczym do Sejmu lub – gdy ich ilość przekroczy liczbę 20 – tylko z wybranych w sposób opisany w paragrafie 13 ust. 2. ORK są niezależne od władz wyższego szczebla w tak dużym stopniu, jak to tylko możliwe.

 

Powiatowe Rady Koordynatorów (PRK)
Złożone ze wszystkich członków Antypartii na terenie danego powiatu lub – gdy ich ilość przekroczy liczbę gmin (dzielnic – w przypadku miasta na prawach powiatu) w danym powiecie – tylko z wybranych przez Gimnne/Dzielnicowe Rady Koordynatorów przedstawicieli (po jednym z każdej gminy/dzielnicy).

 

Gminne/Dzielnicowe/Osiedlowe Rady Koordynatorów
Złożone ze wszystkich członków Antypartii na terenie danej gminy lub dzielnicy (w przypadku miast).

ZAŁĄCZNIK B

1. Wzór symbolu graficznego Antypartii załączony.

2. Symbolem Antypartii jest znak graficzny składający się z napisu ANTYPARTIA, którego pierwszy człon ANTY jest koloru białego, drugi zaś PARTIA – czerwonego. W literze P występuje symbol „reset”, jak na załączonym rysunku. Całość jest na tle mapy – konturów Polski.