Program Antypartii

mar 1, 2015 | Aktualności

Program ANTYPARTII wraz z załącznikami

21 POSTULATÓW ANTYPARTII

PREAMBUŁA

 

Władzę Oddaj Narodowi – WON !

Antypartia dąży do faktycznej (a nie – jak obecnie –  pozornej) realizacji zapisu konstytucyjnego (art.4):  „władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu”, a ten „sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”.

Jako że tzw. „proporcjonalna” ordynacja wyborcza (w praktyce uniemożliwiająca pozapartyjne kandydowanie do Sejmu), jak i zapisy uzależniające referendum od zgody Sejmu i zaporowej frekwencji nie dają Narodowi „władzy zwierzchniej”,  najważniejszym zadaniem Antypartii jest  oddanie jej Narodowi, tj. urzeczywistnienie demokracji bezpośredniej poprzez urealnienie referendum, weta obywatelskiego i inicjatywy obywatelskiej oraz zmianę ordynacji na większościową, która pozwoli głosować na zacnego człowieka, a nie – jak obecnie – na kandydatów „namaszczonych” przez wodza partyjnego.

Gdy zostaną zrealizowane te punkty programu, będzie można wyłonić inteligentnych. uczciwych i odważnych  posłów w drodze rzeczywiście demokratycznych wyborów, a najważniejszą część misji Antypartii – uznać za zrealizowaną.

 

Rozwiń poniższy tytuł, aby zapoznać się z najważniejszymi postulatami Antypartii:

21 POSTULATÓW ANTYPARTII – PARTIOKRACJA ŹRÓDŁEM PATOLOGII I BRAKU EFEKTYWNOŚCI

 

Nawiązując symbolicznie do 21 postulatów MKS z 17 sierpnia 1980 roku, Antypartia przedstawia 21 najistotniejszych punktów swego programu, których realizacja przekształci Polskę w państwo faktycznie demokratyczne i zapewni w krótkim czasie zachodnioeuropejski standard życia. Program ten będzie uzupełniany w ciągu najbliższych miesięcy. Podkreślamy znaczenie zwłaszcza czterech punktów:

 1. Ponieważ system polityczny prowadzi do patologicznej partiokracji, która po 30 latach zapewnia Polakom 3 razy niższe zarobki niż na Zachodzie, domagamy się zastąpienia obecnej ordynacji wyborczej większościową z JOW-ami oraz uczynienia z referendum, które teraz jest fikcją, faktycznego narzędzia wpływania na władzę, możliwości odwoływania posłów w czasie kadencji, odebrania im immunitetu (podobnie jak sędziom i prokuratorom) i obniżenia wynagrodzenia do średniej krajowej, a także obowiązkowych badań wariograficznych na prawdomówność dla kandydatów na posłów, sędziów i prokuratorów
 2. Jako że dotychczasowe zmiany wymiaru sprawiedliwości nie gwarantują obywatelom ani racjonalnego prawa, ani prawdziwej sprawiedliwości, żądamy wprowadzenia faktycznej odpowiedzialności karnej i finansowej sędziów, prokuratorów i urzędników za ich błędne decyzje oraz gruntowanej reformy obecnego wymiaru niesprawiedliwości.
 3. Naszym celem jest faktyczne uwolnienie potencjału gospodarczego Polski (co nie jest zabronione, jest dozwolone); wprowadzenie nowej ustawy powinno pociągać za sobą likwidację przynajmniej dwóch innych. Będziemy dążyć do drastycznego ograniczenia biurokracji.
 4. Gwarancją spełnienia naszych obietnic przedwyborczych jest zobowiązanie wszystkich naszych kandydatów do złożenia przyrzeczenia publicznego zgodnie z art.919 Kodeksu cywilnego, które skutkować będzie koniecznością wypłacenia każdemu wyborcy w danym okręgu wyborczym 1.000 zł w przypadku, gdy nasz poseł nie zagłosuje za tym, co obiecał przed wyborami.

 

1. Gruntowna zmiana systemu – demokracja bezpośrednia zamiast partiokracji

Jako że rozwój Polski hamowany jest przez funkcjonującą od 30 lat partiokrację, doprowadzimy do przekształcenia semidemokratycznego systemu w rzeczywistą demokrację bezpośrednią poprzez:

a)  zmianę absurdalnej ordynacji wyborczej, pozbawiającej obywateli faktycznego prawa do kandydowania do Sejmu i realnego wpływu na wybór posła (na rzecz wodza partyjnego) – na ordynację większościową z JOW-ami,

b)  wprowadzenie możliwości organizacji bezprogowego referendum, zarówno ogólnopolskiego jak i lokalnego, którego wynik będzie wiążący dla rządzących, prawa do weta obywatelskiego, prowadzącego do referendum ws. odrzucenia albo wprowadzenia ustawy oraz inicjatywy obywatelskiej, tj. możliwości zmiany Konstytucji w drodze referendum – na wzór systemu w Szwajcarii,

c)  umożliwienie odwoływania parlamentarzystów i radnych w czasie kadencji w drodze referendum, rozdzielenie władzy ustawodawczej od wykonawczej (poseł nie może być ministrem), ograniczenie liczby ich kadencji do dwóch, likwidację Senatu, zmniejszenie liczby posłów z 460 do 300,

d)  likwidację wszelkich dotacji i subwencji państwowych dla partii politycznych,

e)  obniżenie wynagrodzenia posłów do średniej krajowej (by zdawali sobie sprawę ze standardu życia przeciętnego obywatela), jako że praca w Sejmie to zaszczyt, a nie sposób na wzbogacenie się kosztem podatników /niektórzy proponują, by warunkiem dopuszczenia do wyborów parlamentarnych i samorządowych było poddanie się testowi na inteligencję (sic!) /.

2. ‘Nie‘ dla wymiaru niesprawiedliwości  

Ponieważ obecny system (mimo zmian) nie gwarantuje  sprawiedliwości, chcemy doprowadzić do jego gruntownej reformy poprzez:

a)  powszechne wybory sędziów zarówno Sądu Najwyższego jak i prezesów sądów pozostałych szczebli oraz szefów prokuratur,

b)  kadencyjność oraz rotację terytorialną sędziów i prokuratorów (jak we Francji),

c)  wprowadzenie faktycznej odpowiedzialności karnej i finansowej sędziów i prokuratorów oraz urzędników państwowych i samorządowych za rażąco błędne decyzje, a także możliwość dożywotniego pozbawiania ich prawa do wykonywania zawodu i nieprzedawniania tego typu przestępstw (zwłaszcza korupcyjnych),

d)  likwidację immunitetu zarówno posłów jak i sędziów i prokuratorów,

e)  wprowadzenie do systemu ławy przysięgłych,

f)  uczynienie z kasacji, której skuteczność prawna jest obecnie ograniczona w sposób nieracjonalny, faktycznej metody dochodzenia racji przez każdego obywatela,

g)  zapewnienie gwarancji rzetelności opinii biegłych sądowych,

h)  likwidację Trybunału Konstytucyjnego i przejęcie jego roli przez niezależny Sąd Najwyższy,

i)  uniemożliwienie wydawania przez sąd zakazu nagrywania audio/wideo rozpraw sądowych przez strony,

j)  automatyczne przyznawanie zawiadamiającemu o przestępstwie statusu pokrzywdzonego i praw z tym związanych (np. uzyskania uzasadnienia decyzji ws. odmowy wszczęcia śledztwa czy też wglądu w akta sprawy), jeśli zawiadomienie dotyczyć będzie sprawy publicznej,

k)  obligatoryjne przeniesienie śledztwa do sądu w innym mieście – na wniosek zawiadamiającego, jeśli śledztwo dotyczyć będzie sprawy publicznej i działalności lokalnych władz.

 

3. Trzykrotny wzrost wynagrodzeń   

Skoro w ciągu 5-15 lat takie państwa, jak Irlandia, Nowa Zelandia czy Singapur były w stanie wydobyć się z gospodarczego dna i osiągnąć dzięki 10-20-procentowemu wzrostowi PKB najwyższy na świecie standard życia, proponujemy implementację zastosowanych tam metod i osiągnięcie w podobnym czasie porównywalnego efektu, tj. 2-3-krotnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce. Metody te (np. drastyczne obniżenie podatków, które spowodowało gwałtowny napływ inwestycji, redukcja wydatków rządowych, deregulacja, prywatyzacja i komercjalizacja spółek państwowych, rozwój przemysłu informatycznego, poprawa edukacji, wypieranie podatku dochodowego przez zrównoważoną kombinację podatków konsumpcyjnych, transparentność, wolność gospodarcza, elastyczność), opisujemy szczegółowo tutaj: https://www.antypartia.org/aktualnosci/dlaczego-polska-jest-ciagle-pariasem-europy-o-koniecznosci-gruntownej-zmiany-na-polskiej-scenie-politycznej/

Należy stworzyć faktyczne gwarancje prawne, by za podobny rodzaj pracy, przynoszący porównywalne efekty,  pracodawca był zobowiązany wypłacać porównywalne wynagrodzenie.

4. Uwolnić potencjał gospodarczy   

W związku z postulatem nr 3 oraz znacznie większą efektywnością działań oddolnych, podejmowanych w „małych ojczyznach”,  proponujemy zmienić dotychczasową konstrukcję finansową państwa – 80% pozyskanych podatków powinno pozostawać w gminach, zaś tylko 20% byłoby przekazywane do kasy państwowej. Należy rozważyć zastąpienie niektórych dotychczasowych obciążeń podatkowych podatkami celowymi.

Generalnie, w ramach maksymalnego obniżania podatków, zniesiemy podatek PIT i CIT i wprowadzimy, będący znacznie mniejszym obciążeniem, podatek przychodowy, płacony powszechnie również przez korporacje zagraniczne.

Celowe jest tworzenie funduszy wsparcia dla polskich przedsiębiorców, w tym banku i systemu ubezpieczeń małych i średnich przedsiębiorców,  uproszczenie przepisów, tworzenie sądów i izb branżowych oraz przemysłowych i samorządów przedsiębiorców;  powinny także być stworzone lepsze warunki do funkcjonowania spółdzielczości.

Na bazie nowej organizacji przedsiębiorczości proponujemy radykalnie poprawić warunki do przechodzenia w polskiej przedsiębiorczości od dystrybucji produktów – kod kreskowy 590 (Distributed in Poland) do produkcji (Made in Poland) oraz tworzenia produktów (Created in Poland).

Tworzenie produktu, dające kontrolę nad prawami autorskimi do niego oraz obejmujące kontrolę nad jego projektem, produkcją oraz dystrybucją przynosi przedsiębiorstwu oraz państwu najwięcej wartości dodanej, przekładającej się wprost na PKB. Im więcej w tym procesie będzie kapitału polskiego, tym więcej będzie on wzrastał w takim procesie. Obecnie polskie MŚP są najczęściej podwykonawcami w fazie produkcji, w dodatku często jedynie komponentów.  Najcenniejsze wartościowo koncepcja, projekt oraz dystrybucja są domeną partnerów zagranicznych, głównie niemieckich. To sprawdzony na świecie model ewolucji gospodarczej,  budującej siłę krajowej przedsiębiorczości z udziałem rodzimych MŚP.

Punktem wyjścia dla działań zmierzających do uwolnienia potencjału gospodarczego mogłaby tu być tzw. „ustawa Wilczka” i zasada: „co nie jest zakazane, jest dozwolone”.

5. Racjonalizacja działań państwa podnosi standard życia obywateli

Business Centre Club uważa, iż znaczna część spółek państwowych to  „finansowe zombie”,  reanimowane ze względu na swój charakter „koryta”, które partie mogą oferować swym pretorianom. Dlatego będziemy dążyć do ich szybkiej prywatyzacji, która mogłaby przynieść prawie tyle, ile wart jest roczny budżet państwa (ok. 400 – 500 miliardów złotych). Kolejna korzyść  to pozbycie się wydatków związanych z utrzymaniem setek prezesów i innych członków zarządów tych spółek. Oszczędności wynikające z tego tytułu to ok. 1,5 mld zł rocznie. Gdybyśmy sprywatyzowali także spółki komunalne ok. 2.500 gmin i 380 powiatów, samorządy wzbogaciłyby się o ok. 50-100 miliardów złotych i zaoszczędziłyby ok. 0,5 mld zł na wynagrodzeniach samych prezesów i członków zarządów tych spółek. Mając na uwadze, że likwidacja powiatów, o której mowa w innym punkcie, dałaby oszczędności rzędu ok. 2 mld zł rocznie, zaś urzędów wojewódzkich ok. 1 mld zł, to w sumie zaoszczędzilibyśmy rocznie ok. 5 mld zł, co wystarczyłoby np. na zwiększenie wynagrodzenia wszystkich pielęgniarek w Polsce o ok. 2 tys. zł miesięcznie.

Gdyby zaś pozyskane ze sprzedaży państwowych spółek pieniądze przeznaczyć np. na spłatę długu publicznego Polski, to pozbylibyśmy się aż 1/3 tego balastu finansowego. Jeżeli pieniądze te przeznaczylibyśmy z kolei na służbę zdrowia, to wystarczyłoby ich na pokrycie potrzeb tego sektora (na obecnym poziomie)  aż na 5 następnych lat, patrz: https://www.antypartia.org/aktualnosci/czy-schetyna-zapisze-sie-do-pis/

6. Odbiurokratyzowanie państwa i samorządów

Jako że zwiększenie efektywności gospodarczej zależy w dużym stopniu także od ograniczenia biurokracji, postulujemy:

a)  wprowadzenie zasady, iż uchwalenie nowej ustawy wymaga likwidacji przynajmniej 2 starych ustaw,

b)  likwidację podwójnej, kosztownej biurokracji wojewódzkiej (marszałek+ urząd marszałkowski oraz wojewoda + urząd wojewódzki), która nie występuje w żadnym innym państwie świata; likwidacja urzędów wojewódzkich oznaczać będzie oszczędności rzędu ok. 1 miliarda zł rocznie (patrz pkt 5),

c)  likwidację 380 powiatów i przeniesienie ich kompetencji do gmin (które są bliżej obywatela) i w niektórych tylko przypadkach do województwa, przez co będzie można zaoszczędzić ok. 2 miliardy zł rocznie (patrz pkt 5); starostwa powiatowe funkcjonują jako prywatne folwarki, zatrudniające krewnych, znajomych lub towarzyszy partyjnych grup, które rządzą na danym terenie,

d)  ograniczenie liczby radnych, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie funkcjonuje także armia radnych dzielnicowych,

e)  wprowadzenie zasady, iż jeśli urząd nie odpowie na pismo obywatela w ciągu 30 dni, sprawa rozstrzygnięta będzie na korzyść obywatela, a ewentualne, wynikłe z tego straty pokrywać będzie z własnej kieszeni urzędnik odpowiedzialny za brak odpowiedzi w terminie,

f)  przeprowadzenie referendum w tych regionach, które będą chciały ponownie być samodzielnymi województwami (w przypadku pozytywnego wyniku należy utworzyć takie województwa, co zaktywizuje gospodarczo podupadły region).

7. Stop korupcji i nepotyzmowi   

Ograniczymy ciągle niebezpieczną dla społeczeństwa korupcję i nepotyzm poprzez:

a)  wprowadzenie – wzorem państw zachodnich – do polskiego systemu obligatoryjnej instytucji inwestora zastępczego w przypadku przetargów samorządowych i państwowych, który na podstawie umowy z inwestorem bezpośrednim, będzie podejmował wszystkie czynności, do których zobowiązany jest dzisiaj inwestor bezpośredni, co usprawni cały proces przetargowo-inwestycyjny, da większe bezpieczeństwo wykonawcom oraz przede wszystkim znacznie ograniczy ryzyko występowania korupcji w procesie przetargowym,

b)  zmianę zasad przeprowadzania konkursów na istotne stanowiska państwowe i samorządowe (konkurs będzie ważny, jeśli weźmie w nim udział więcej niż jedna osoba, a informacje o wszystkich uczestnikach oraz członkach komisji konkursowej, przebiegu i wyniku konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej),

c)  całkowity zakaz zatrudniania w urzędach państwowych i samorządowych najbliższych krewnych członków władz nadzorujących te urzędy, zakaz zatrudniania w urzędach i jednostkach samorządowych najbliższych krewnych radnych, wójtów, burmistrzów prezydentów miast, członków zarządów województw oraz zakaz zatrudniania radnych w spółkach komunalnych (radny nie będzie mógł w żadnej formie wykonywać odpłatnie pracy na rzecz jednostek gminy;  teraz jest możliwe „obchodzenie” obowiązujących przepisów w tej dziedzinie).

d)  całkowity zakaz powoływania do zarządów spółek państwowych i samorządowych osób, które kiedykolwiek były członkami jakiejś partii politycznej oraz ich najbliższych krewnych, (doprowadzimy do prywatyzacji tak dużej ilości spółek państwowych i samorządowych, jak to tylko będzie możliwe, podobnie jak w Nowej Zelandii),

e)  likwidację rad nadzorczych nie sprywatyzowanych spółek państwowych i samorządowych (ich funkcjonowanie nie przynosi żadnych korzyści spółkom, a członkostwo w nich jest tylko rodzajem synekury dla „krewnych i znajomych królika”),

f)  redukcję bezpodstawnie wysokiego wynagrodzenia w instytucjach państwowych oraz samorządowych, np. członków zarządów spółek, wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast (uzależnimy je ściśle od efektów ekonomicznych tych spółek – jak w np. w Nowej Zelandii – lub od wielkości budżetu gminy).

g)  wprowadzenie systemu niezależnego od samorządów, zewnętrznego monitoringu przyznawania dotacji (zwłaszcza unijnych) przez władze wojewódzkie (zwłaszcza urzędy marszałkowskie), gdyż w tej chwili otrzymują je często nie te gminy czy powiaty, które ich naprawdę potrzebują, lecz te, które kierowane są przez kolegów partyjnych wojewódzkich decydentów. Subwencje państwowe (np. oświatowa) dla samorządów nie mogą być mniejsze (jak teraz) niż ich faktyczne potrzeby.

8. Efektywna ochrona zdrowia zamiast eutanazji ekonomicznej           

Ponieważ nie funkcjonuje efektywna ochrona zdrowia, a część społeczeństwa (np. ludzie starsi) skazani są na ekonomiczną eutanazję, doprowadzić należy jak najszybciej do takiej reformy systemu, która w końcu będzie gwarantować Polakom konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia,  np. zlikwiduje bariery w leczeniu specjalistycznym, gdzie liczą się jedynie koszty, a nie zdrowie pacjenta, wprowadzi ocenę placówek zdrowia i innych ogniw systemu nie tylko na podstawie kosztów, ale parametrów jakościowo-kosztowych np. koszty vs. ilość/szybkość wyleczeń, zastosowanie profilaktyki (przede wszystkim zapobieganie chorobie, a nie tylko jej leczenie itp.).

Postulujemy likwidację ZUS albo wprowadzenie dobrowolności składek do ZUS  oraz likwidację NFZ i funkcjonowanie alternatywnych form ubezpieczenia (zaakceptowanie w końcu konkurencji ubezpieczeniowej w Polsce). Wszystkie lekarstwa przepisane dla emerytów, rencistów oraz osób poniżej 18-go roku życia powinny kosztować symboliczną kwotę (np. 5 zł).

Świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych powinny być wypłacane im wszystkim – zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego – niezależnie od wieku, w jakim wystąpiła niepełnosprawność, w wysokości średniej krajowej.

Niezależnie od korzyści wynikających dla nich z innych proponowanych tu zmian, emeryci i renciści nie powinni płacić żadnych podatków (przecież już raz byli nimi obciążeni  jako pracujący).

Mając na uwadze ochronę zdrowia, koncentrować musimy się nie tylko na wprowadzaniu odnawialnych źródeł energii, ale także ekologicznym spalaniu paliw stałych.

9. ‘Nie’ dla neandertalizacji nauki i kultury oraz mediów   

Ponieważ dwa najlepsze polskie uniwersytety zajmują w rankingu szanghajskim miejsca w 4-tej i 5-tej setce, domagamy się rzeczywistej, a nie pozornej reformy systemu nauczania i badań naukowych.  Szkoły i wyższe uczelnie muszą nie tylko rzetelnie uczyć (np. wprowadzać nowoczesne i efektywne programy nauczania zawodowego i specjalistycznego), ale także wychowywać dzieci i młodzież, tak, by funkcjonować zaczęła w końcu aktywna postawa obywatelska. Konieczne zwiększenie wydatków na szkolnictwo i naukę nie wystarczy. Jednym z warunków rozwoju polskiej nauki jest likwidacja habilitacji – wzorem państw anglosaskich, która w absurdalny sposób hamuje karierę naukową, podobnie jak tzw. profesura prezydencka. 

Każde dziecko, którego rodzice sobie tego życzą, powinno mieć możliwość uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych  Działania wychowawcze powinny zapewniać wykształcenie umiejętności  pracy zespołowej od pierwszych lat nauczania. Szkolnictwo specjalne powinno otrzymać możliwość faktycznego minimalizowania negatywnych skutków niepełnosprawności.

Oprócz nauczania powszechnego powinniśmy tworzyć szkoły i uczelnie zapewniające szczególne warunki rozwoju najzdolniejszych uczniów i studentów. 

Należy zaprzestać neandertalizacji polskiej kultury (w tym mediów). Kultury nie można zastępować przez Disco Polo, a informacji przez dwubiegunową propagandę (TVP – TVN). Proponujemy, by na wybór członków zarządu TVP1mieli wpływ rządzący w danym momencie, zaś w przypadku TVP2 – przedstawiciele partii opozycyjnych (model niemiecki).

10. Nie zabije nas covid, lecz brak zastępowalności pokoleń 

Jako że  Naród polski w zastraszającym tempie zmniejsza swą populację i statystycznie starzeje się, gdyż polityka kolejnych rządów doprowadza do tragicznie niskiego przyrostu naturalnego (samo 500+ okazało się nieskutecznym rozwiązaniem problemu), zaś brak godnie opłacanej pracy – do powszechnej emigracji młodych Polaków, proponujemy wprowadzić w maksymalnie uproszczonym systemie podatkowym takie mechanizmy, które (oprócz dotychczasowych możliwości odpisu) będą stałym odciążeniem podatnika. Jeśli chcielibyśmy w Polsce wprowadzić kwotę wolną od podatku taką, jak np. na Słowenii, musielibyśmy zwiększyć ją prawie 10-krotnie. Taki kierunek będziemy właśnie postulować.

Młodzi ludzie muszą mieć możliwość zaciągania kredytów na preferencyjnych warunkach (z minimalnym udziałem własnym i państwową gwarancją nawet przy relatywnie niskich dochodach) w celu zakupu taniego mieszkania lub domu. Udział gmin polegałby w tym przypadku na przekazywaniu działek budowlanych nieodpłatnie lub po preferencyjnych cenach.

11. Przywrócić opłacalność produkcji rolniczej  

Występujące w Polsce w dalszym ciągu rażące różnice w poziomie życia w dużych miastach i na wsi dyskwalifikują rządzących (zwłaszcza rzekomo „chłopską partię”) w oczach rolników. Hańbą dla kolejnych polskich rządów są zbyt duże obszary niedostatku  na wsi i małych miasteczkach. Systemowo niszczone jest polskie rolnictwo. Nasza ziemia wykupywana jest przez obcokrajowców, stosujących intensywne metody agrotechniczne. Duże zagrożenie niosą ze sobą próby wprowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz zabójcze nawozy sztuczne. Stworzono sztuczny deficyt białka paszowego, który zastąpiono importem transgenicznej soi. Polscy rolnicy są dyskryminowani przez regulacje Unii Europejskiej. Będziemy dążyć do suwerenności żywnościowej Polski i przywrócenia opłacalności polskiej produkcji rolnej.

Rolnicy muszą mieć możliwość sprzedaży bezpośredniej swych produktów (z  udziałem najwyżej instytucji o podobnym charakterze jak opisany wyżej inwestor zastępczy czy spółdzielnia). Nie możemy akceptować  monopolu firm zagranicznych w branży skupu płodów rolnych w Polsce.

12. Zlikwidować samorządowe rancza w Polsce powiatowej

Należy wielokrotnie obniżyć wymaganą do przeprowadzenia gminnego referendum liczbę podpisów pod wnioskiem o takie referendum, by umożliwić także tzw. zwykłym obywatelom wpływanie na decyzje dotyczące lokalnych spraw. Należy całkowicie zlikwidować lub obniżyć do minimum wymagany dla ważności referendum próg frekwencyjny, by lokalne władze zaczęły liczyć się ze zdaniem obywateli. Dwukrotny brak wotum zaufania lub absolutorium dla wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa powinien oznaczać obligatoryjne referendum w sprawie jego odwołania. Brak faktycznej możliwości odwołania wójta gminy,  burmistrza czy prezydenta miasta sprawia, iż tworzą oni swego rodzaju „powiatową Białoruś”, nie licząc się z nikim i niczym.

13. Nie można traktować polskich gmin niezgodnie z Konstytucją    

Należy wprowadzić jak najszybciej powszechną, większościową ordynację wyborczą z jednomandatowymi okręgami wyborczymi w wyborach samorządowych na wszystkich szczeblach oraz bezpośrednie wybory marszałków województw. Obecny system, w którym taka ordynacja obowiązuje jedynie w mniejszych gminach, jest nielogiczny i tak naprawdę niezgodny z Konstytucją RP (nie można wybierać radnych do rady gminy A według zupełnie innych zasad niż do rady gminy B tylko dlatego, że mieszka w niej nieco więcej osób).

14. ‘Tak’  dla Unii Europejskiej, ale nie za wszelką cenę

Będziemy systematycznie monitorować opłacalność naszej przynależności do Unii Europejskiej i prowadzić taką politykę, która faktycznie zabezpieczy nasze narodowe interesy (z danych na stronie www.tomaszcukiernik.pl wynika, że już teraz nie opłaca się nam finansowo być członkiem UE). Unia Europejska albo przekształcona zostanie we wspólnotę autentycznie suwerennych państw, które łączyć będzie jedynie wolny przepływ ludzi, towarów, usług i kapitału, a pasożytnicze instytucje unijne (jak np. Parlament Europejski) zostaną zlikwidowane, albo w Polsce powinno zostać przeprowadzone referendum w sprawie wystąpienia z UE. Parlament Europejski jest zbędny do sprawnego funkcjonowania UE. Wystarczy, by legitymizację i kontrolę nad Unią Europejską zapewniały funkcjonujące przecież takie instytucje międzyrządowe, jak Rada Europejska oraz Rada Unii Europejskiej czy też Komisja Europejska.

15. Niemcy muszą wypłacić nam odszkodowania wojenne  

Polska powinna rozpocząć faktyczne, a nie jak dotychczas – pozorne – starania o wypłacenie odszkodowań wojennych przez Niemcy. Stosunki z innymi państwami (zwłaszcza z USA) powinny być oparte na zasadzie pełnej równowagi. Nie możemy wspierać zachodnich sojuszników bez wzajemności, z drugiej zaś strony niedopuszczalne jest prowadzenie „polityki na kolanach” wobec wschodniego sąsiada (jak w przeszłości).

16. Polonia jest niedocenianą wartością  

Wielomilionowa Polonia oszukiwana jest od 30 lat deklaracjami rządzących uwzględnienia jej postulatów. Uważamy, iż w końcu należy potraktować je poważnie (np. stworzyć odpowiednie warunki do osiedlenia się na terenie RP każdego Polaka ze Wschodu, który będzie tego chciał czy też zlikwidować nieuzasadnione obciążenia finansowe Polonii z Zachodu, np. podwójne opodatkowanie czy też zawłaszczanie istotnej części zagranicznych emerytur etc.). Skoro swoich przedstawicieli w polskim parlamencie ma mniejszość niemiecka (w liczbie nieuzasadnionej wielkością tej mniejszości), uważamy, iż należy albo zlikwidować ten przywilej, albo domagać się na zasadzie wzajemności podobnych praw dla mniejszości polskiej w Niemczech. Polonia powinna mieć swych reprezentantów w Sejmie (podobnie jak emigracja we Włoszech), proporcjonalnie do liczby Polaków na listach wyborczych na poszczególnych kontynentach (np. 2 posłów z Europy, 2 z Ameryki Płn. i po jednym z Australii, Ameryki Południowej oraz łącznie z Azji i Afryki).

17. Szwajcarski model obrony narodowej

Będziemy postulować, by – po pozytywnym wyniku referendum w tej sprawie – oprócz regularnej armii zawodowej gwarancją naszego bezpieczeństwa było także powszechne przeszkolenie wojskowe obywateli RP  według modelu szwajcarskiego.  Częścią naszego programu jest  „Gminna Samoobrona Obywatelska”, której autorem jest gen. dyw. ds. Jan G. Grudniewski, patrz tutaj:  https://kuriergalicyjski.com/totalna-obrona-narodowa-a-uspolecznienie-bezpieczenstwa-polski/

18. Prawo naturalne i referendum zamiast dyktatu partyjnego

Rozwiązania spraw szczególnie kontrowersyjnych nie powinny być narzucane społeczeństwu przez rządzącą w danej chwili partię (czy koalicję), lecz wynikać z akceptowanych w naszym kręgu kulturowym reguł prawa naturalnego, broniącego ludzkiej godności ,  prawa do samoposiadania, własności, utrzymania życia, owoców pracy, sprawiedliwości oraz prawa do odmowy – w wyjątkowych przypadkach – posłuszeństwa prawu stanowionemu.  Ostateczne i wiążące decyzje w takich sprawach powinny być podejmowane przez całe społeczeństwo (a nie grupę rządzącą w danym momencie)  w drodze referendum.

18. Mandat to zasłużona kara, a nie dodatkowy podatek dla państwa

Jesteśmy za wprowadzeniem takich regulacji, które nie będą zmuszać Policji do wypisywania mandatów za błahe wykroczenia drogowe, by uzupełnić jej budżet. Policjant powinien ścigać prawdziwych piratów drogowych. Musi mieć możliwość samodzielnej oceny zagrożenia wynikającego z wykroczenia i dostosowania do niego wysokości kary, nie może być sztywno związany z „tabelką”.

Jesteśmy za wprowadzeniem zakazu wyprzedzania na autostradzie i drodze szybkiego ruchu przez pojazdy będące w stanie poruszać się – zgodnie z przepisami – z prędkością mniejszą niż 100 km/godz. (np. ciężarówki), co teraz wyjątkowo utrudnia ruch samochodów osobowych.

20. Urealnimy ceny paliw, energii, gazu i odbioru odpadów   

Postulujemy, by ceny paliwa, energii elektrycznej i gazu dla użytkowników indywidualnych nie mogły być wyższe niż 150% ich wartości faktycznej, (a nie jak teraz ok. 200%). Doprowadzimy do renegocjacji umów w ramach UE, skutkujących astronomicznymi podwyżkami cen energii elektrycznej (z powodu narzucanych Polsce dodatkowych opłat za emisję CO2). Urealnimy wysokość opłat za odbiór odpadów, które teraz zawyżane są np. przez przyjmowanie śmieci z Niemiec.

21. Przyrzeczenie publiczne gwarancją spełnienia obietnic przedwyborczych   

Zobowiążemy naszych kandydatów do parlamentu i samorządu do złożenia w trybie artykułów 919-921 Kodeksu cywilnego sformułowanego zgodnie z obowiązującym prawem przyrzeczenia publicznego, które sprawi, iż będą oni zmuszeni wypłacać wyborcom „odszkodowania”, jeśli nie zagłosują w parlamencie czy radzie gminy w konkretnej sprawie, będącej przedmiotem tego przyrzeczenia publicznego, zgodnie z tym przyrzeczeniem, złożonym swoim wyborcom.  (np. 1.000 zł dla każdego wyborcy w swoim okręgu). Nasze listy wyborcze (w tym kolejność kandydatów) ustalane będą nie przez „wodzów partyjnych”, lecz bezpośrednio przez uczestników naszego ruchu w danym okręgu wyborczym w drodze prawyborów, w taki sposób, by znalazły się na nich osoby uczciwe, inteligentne i odważne, które cieszą się w swym środowisku zaufaniem (niedopuszczalne jest kandydowanie tzw. „spadochroniarzy”, tj. osób nie związanych z danym okręgiem wyborczym). Z naszych list nie będą kandydować obecni i byli parlamentarzyści, członkowie rządu, wojewodowie i inni wysocy funkcjonariusze państwowi czy samorządowi, którzy utracili zaufanie Polaków.

 Zakopane, 26-28 lutego 2021

I. Najistotniejsze 5 punktów naszego programu

Uważając stworzony w Polsce 30 lat temu system w znacznym stopniu za niedemokratyczny, niesprawiedliwy i nieracjonalny oraz uznając trwającą od lat wyniszczającą nas wojnę polsko-polską jedynie za pozorny spór o kształt ustrojowy naszego państwa i dostrzegając patologię funkcjonowania dotychczas istniejących partii politycznych, tworzymy ugrupowanie o nazwie ANTYPARTIA, które będzie dążyć do:

1. zmiany obecnej tzw. „proporcjonalnej” ordynacji wyborczej, pozbawiającej nas faktycznie możliwości wyboru posłów, na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, która odbierze wodzom partyjnym monopol na ustalanie składu Sejmu; wyborcy powinni mieć możliwość odwołania posła w czasie kadencji w wyniku referendum, zaś liczba kadencji posła powinna zostać ograniczona do dwóch, jego wynagrodzenie nie powinno być wyższe niż średnia krajowa,

2. przekształcenia obecnego wymiaru niesprawiedliwości, w którym sędziowie, prokuratorzy i urzędnicy całkowicie bezkarnie mogą w dalszym ciągu krzywdzić obywatela, w system gwarantujący rzeczywistą sprawiedliwość, w którym funkcjonariusze publiczni za swe błędne decyzje będą ponosić odpowiedzialność karną i finansową (dotychczasowe zmiany są albo niewystarczające, albo zastępują jedno zło drugim),

3. wprowadzenia obligatoryjności wyników referendum oraz do likwidacji lub znacznego obniżenia frekwencyjnego progu jego ważności, gdyż w tej chwili zarówno krajowe jak i lokalne referendum jest czystą fikcją; referendum musi stać się autentycznym sposobem wpływania obywateli na ważne decyzje w okresie międzywyborczym,

4. likwidacji niczym nie uzasadnionych dysproporcji między wynagrodzeniami funkcjonariuszy publicznych i członków zarządów spółek Skarbu Państwa czy spółek komunalnych a wynagrodzeniem specjalistów w swych dziedzinach, np. lekarzy rozpoczynających pracę czy też wysoko wykwalifikowanych nauczycieli (powinien obowiązywać zakaz powoływania w skład zarządu spółki państwowej lub komunalnej osoby, która była lub jest członkiem jakiejś partii politycznej oraz najbliższych krewnych takiej osoby).

5. zobowiązania naszych kandydatów do parlamentu i samorządu do złożenia w trybie artykułów 919-921 Kodeksu cywilnego sformułowanego zgodnie z obowiązującym prawem przyrzeczenia publicznego, które sprawi, iż będą oni zmuszeni wypłacać wyborcom astronomiczne „odszkodowania”, jeśli nie zagłosują w parlamencie czy radzie gminy w konkretnej sprawie, będącej przedmiotem tego przyrzeczenia publicznego, zgodnie z tym przyrzeczeniem, złożonym swoim wyborcom.

6. uruchomienia radykalnego przyspieszenia wzrostu PKB oraz wzrostu wynagrodzeń poprzez wsparcie kreacji i dystrybucji polskich produktów, współbieżnie do obecnego, produkcyjnego podwykonawstwa, głównie komponentów; dzięki temu wzrośnie rola rodzimej przedsiębiorczości, w tym MŚP, w budowaniu polskiej podmiotowości gospodarczej oraz pozycji międzynarodowej w łańcuchach wartości dodanej. Proces ten ułatwią opisane w punktach 1-5 zmiany kadrowe i systemowe w zarządzaniu państwem.

II. Rozwinięcie programu

My – w większości – uczestnicy różnych pozaparlamentarnych inicjatyw oddolnych, pragniemy uczynić z naszej Ojczyzny państwo naprawdę demokratyczne, sprawiedliwe i sprawne gospodarczo. Koniecznym tego warunkiem jest rozbicie zamkniętego, partyjnego układu pookrągłostołowego, którego trzon stanowi grupa ok. 300 osób, rządząca Polską od 30 lat pod różnymi szyldami, manipulująca nami i często oszukująca nas.

ORDYNACJA WYBORCZA
Jako, że Polska ma obecnie ordynację wyborczą, która faktycznie pozbawia obywateli praw wyborczych i sprawia, że parlamentarzystów faktycznie wybierają liderzy partyjni, a nie obywatele, a instytucja referendum jest zwykłą fikcją, będziemy dążyć do zmiany tej ordynacji na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi oraz uczynienia z referendum realnego sposobu obywatelskiego wpływania na ważne decyzje w państwie i gminie. Podobnie jak w Szwajcarii referendum powinno być bezprogowe, a jego wynik obligatoryjny dla władzy.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Ponieważ obecny system prawny (mimo zmian w ostatnich latach, które często zamiast ograniczać zło, potęgują je) nie gwarantuje nam sprawiedliwości, chcemy doprowadzić do jego gruntownej reformy – np. poprzez powszechne wybory sędziów i prokuratorów (wprowadzimy – w okręgach jednomandatowych – równe, powszechne i bezpośrednie wybory sędziów Sądu Najwyższego oraz prezesów sądów pozostałych szczebli , gdzie kandydować będą mogli wszyscy czynni sędziowie), kadencyjność oraz rotację terytorialną prokuratorów i sędziów (jak we Francji), wprowadzenie faktycznej odpowiedzialności karnej i finansowej sędziów i prokuratorów oraz urzędników państwowych i samorządowych za błędne decyzje czy też wprowadzenie do systemu ławy przysięgłych. Instytucja kasacji, której skuteczność prawna jest obecnie ograniczona w sposób nieracjonalny, powinna dawać rzeczywistą możliwość dochodzenia racji. Biegli sądowi muszą dawać gwarancję wydawania rzetelnych opinii. Upolityczniony obecnie Trybunał Konstytucyjny nie może spełniać roli trzeciej izby parlamentu (jak wcześniej) lub być filią rządu czy jakiejś partii politycznej. Jego rolę powinien przejąć faktycznie niezależny Sąd Najwyższy.

DYSPROPORCJE
Zaledwie 3% społeczeństwa może żyć w dobrobycie, a pozostali skazani są albo na ubóstwo, albo ustawiczne problemy finansowe. System selekcji ludzi, zarządzających instytucjami państwowymi czy samorządowymi jest w tak dużym stopniu nieuczciwy, iż działają one nieefektywnie, co m.in. paraliżuje państwo i samorządy oraz ogranicza rozwój polskiej gospodarki i w efekcie prowadzi do ubóstwa znacznej części społeczeństwa. Nieuczciwe konkursy na kierownicze stanowiska, w których np. bierze udział tylko jeden kandydat, powinny być unieważniane, zaś do wiadomości publicznej powinny być podawane wszystkie informacje na temat biorących udział w konkursie. Kompetentni i uczciwi ludzie są w stanie w relatywnie krótkim czasie doprowadzić do zrównania polskiego PKB na jednego mieszkańca ze średnim w UE. Potężną część budżetu państwa i gmin pożera biurokracja, którą należy drastyczne ograniczyć – np. zlikwidować powiaty czy pasożytnicze agencje – przekształcane przez partie w rodzinne firmy polityków, zlikwidować potężne dotacje dla partii politycznych oraz – jedyną na świecie – podwójną administrację na poziomie województwa {marszałek i wojewoda}, zlikwidować niczym nie uzasadnione dysproporcje w dochodach osób, których wynagrodzenia finansowane są z naszych podatków (np. urzędników) oraz pozostałych obywateli, stworzyć prawo, służące wyłączeniu z życia politycznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej b. funkcjonariuszy lub tajnych współpracowników komunistycznych służb specjalnych PRL oraz etatowych, wysokich funkcjonariuszy PZPR (np. powyżej kierownictwa powiatowego) i obniżyć ich emerytury do minimum socjalnego, a zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe – przeznaczyć m.in. na podwyższenie najniższych emerytur i rent pozostałych obywateli.

PODATKI
Uzyskane w wyniku zaproponowanych tu oszczędności środki umożliwią znaczące obniżenie podatków. Zniesiemy podatek PIT i CIT i wprowadzimy podatek przychodowy, płacony powszechnie również przez korporacje zagraniczne. Rozważyć należy wprowadzenie dobrowolności składek do ZUS oraz wprowadzenie konkurencji ubezpieczeniowej w Polsce.

WIEŚ
Występujące w Polsce w dalszym ciągu rażące różnice w poziomie życia w dużych miastach i na wsi dyskwalifikują rządzących (zwłaszcza rzekomo „chłopską partię”) w oczach rolników. Hańbą dla kolejnych polskich rządów są potężne obszary nędzy na wsi i małych miasteczkach. Systemowo niszczone jest polskie rolnictwo. Nasza ziemia wykupywana jest przez obcokrajowców, stosujących intensywne metody agrotechniczne. Duże zagrożenie niosą ze sobą próby wprowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Stworzono sztuczny deficyt białka paszowego, który zastąpiono importem transgenicznej soi. Polscy rolnicy są dyskryminowani przez regulacje Unii Europejskiej. Będziemy dążyć do suwerenności żywnościowej Polski i przywrócenia opłacalności polskiej produkcji rolnej.

KLASA ŚREDNIA
Naszym celem jest również przywrócenie należytej pozycji w polskiej gospodarce klasie średniej, drobnych kupców i ich dostawców, rzemieślników i drobnych producentów, których władze doprowadzają do ruiny, monopolizując polski handel poprzez zagraniczne sieci handlowe, którym przyzwolono na omijanie zobowiązań fiskalnych. Zysk ze sprzedaży detalicznej wyprowadzany jest do kasy zagranicznych podmiotów.

KORUPCJA, NEPOTYZM
Kraj nasz w dalszym ciągu niszczy korupcja. Nie tylko centralne instytucje państwa, ale także polski samorząd, zwłaszcza tzw. „Polska powiatowa” zniewolona jest przez korupcję, tonie w nepotyzmie, niekompetencji i sparaliżowana jest zastraszeniem zwykłych obywateli przez lokalne władze. Podejmiemy więc racjonalną i efektywną walkę z naprawdę istotnymi formami tejże korupcji, w którą zaangażowani są wysocy funkcjonariusze państwowi i samorządowi. Ograniczymy długość kadencji radnych do dwóch, wprowadzimy całkowity zakaz zatrudniania w urzędach krewnych członków władz samorządowych i państwowych, znacząco zredukujemy bezpodstawnie wysokie wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych oraz samorządowych – wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast – uzależnimy je od wielkości budżetu gminy. Parlamentarzystów nie może chronić od odpowiedzialności prawnej żaden immunitet, nie mogą oni także być członkami władzy wykonawczej (np. ministrami), którą powinni przecież kontrolować. Będziemy dążyć do wprowadzenia autentycznej odpowiedzialności (w tym także karnej i finansowej) urzędników za ich błędne decyzje.

INFORMACJA, OŚWIATA
Media nie mogą być narzędziem w ręku polityków. Na wybór członków zarządu TVP 1 powinni mieć wpływ rządzący w danym momencie (jak teraz), zaś w przypadku TVP 2 – przedstawiciele partii opozycyjnych. Szkoły i wyższe uczelnie muszą nie tylko rzetelnie uczyć (np. wprowadzać nowoczesne i efektywne programy nauczania zawodowego i specjalistycznego), ale także wychowywać dzieci i młodzież, tak, by funkcjonować zaczęła w końcu aktywna postawa obywatelska.

ZDROWIE
Ponieważ nie funkcjonuje faktycznie efektywna ochrona zdrowia Polaków, a część społeczeństwa (np. ludzie starsi) skazani są na ekonomiczną eutanazję, doprowadzimy do takiej reformy systemu, która w końcu będzie gwarantować Polakom konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia (reformy, która np. zlikwiduje bariery w leczeniu specjalistycznym, gdzie liczą się jedynie koszty, a nie zdrowie pacjenta, wprowadzi ocenę placówek zdrowia i innych ogniw systemu nie tylko na podstawie kosztów, ale parametrów jakościowo-kosztowych np. koszty vs. ilość/szybkość wyleczeń, zastosowanie profilaktyki, itp.).

INFRASTRUKTURA
Fatalna – w dalszym ciągu – infrastruktura – drogi, koleje, linie lotnicze kojarzą się z rzeczywistością krajów „Trzeciego świata”, jako że znaczna część środków finansowych rozkradana jest przy okazji budowy czy modernizacji tejże infrastruktury (przykład skazanego za korupcję prezydenta Tarnowa w Małopolsce). Racjonalne, uczciwe dysponowanie tymi środkami doprowadzi do rzeczywistego jej rozwoju. Przetargi, w których bierze udział tylko jedna firma, powinny być unieważniane.

RODZINA
Naród polski w zastraszającym tempie zmniejsza swą populację i statystycznie starzeje się, gdyż polityka kolejnych rządów doprowadza do tragicznie niskiego przyrostu naturalnego (samo 500+ okazało się nieskutecznym rozwiązaniem problemu), zaś brak godnie opłacanej pracy – do powszechnej emigracji młodych Polaków. Wprowadzimy w maksymalnie uproszczonym systemie podatkowym takie mechanizmy, które nie tylko nie będą dyskryminować rodzin wielodzietnych, ale zapewnią im znaczące ulgi podatkowe oraz zlikwidujemy gorset biurokratyczny niszczący polską gospodarkę.

UNIA EUROPEJSKA
Będziemy systematycznie monitorować opłacalność naszej przynależności do Unii Europejskiej i prowadzić taką politykę, która faktycznie zabezpieczy nasze narodowe interesy (z danych na stronie www.tomaszcukiernik.pl wynika, że już teraz nie opłaca się nam finansowo być członkiem UE). Unia Europejska albo przekształcona zostanie we wspólnotę autentycznie suwerennych państw, które łączyć będzie jedynie wolny przepływ ludzi, towarów, usług i kapitału, a pasożytnicze instytucje unijne (jak np. Parlament Europejski) zostaną zlikwidowane, albo w Polsce powinno zostać przeprowadzone referendum w sprawie wystąpienia z UE. Parlament Europejski jest zbędny do sprawnego funkcjonowania UE. Jeden z byłych eurodeputowanych Marek Migalski w swojej książce „Parlament Antyeuropejski” opisał niezgodne z prawem metody wyciągania potężnych pieniędzy z naszej, podatników kieszeni przez europosłów. Wystarczy, by legitymizację i kontrolę nad Unią Europejską zapewniały funkcjonujące przecież takie instytucje międzyrządowe, jak Rada Europejska (czyli szefowie rządów państw członkowskich) oraz Rada Unii Europejskiej (czyli ministrowie tych państw zbierający się w zależności od tematu rozważanej sprawy) czy też Komisja Europejska (organ wykonawczy UE) oraz Trybunał Sprawiedliwości UE (czyli sąd orzekający w sporach między państwami, instytucjami UE oraz między pierwszymi a drugimi).

POLITYKA ZAGRANICZNA
Polska powinna rozpocząć starania o wypłacenie odszkodowań wojennych przez Niemcy. Stosunki z innymi państwami (zwłaszcza z USA) powinny być oparte na zasadzie pełnej równowagi. Nie możemy wspierać zachodnich sojuszników bez wzajemności, z drugiej zaś strony niedopuszczalne jest prowadzenie „polityki na kolanach” wobec wschodniego sąsiada (jak w przeszłości).

POLONIA
Wielomilionowa Polonia oszukiwana jest od 30 lat deklaracjami rządzących uwzględnienia jej postulatów. Uważamy, iż w końcu należy potraktować je poważnie (np. stworzyć odpowiednie warunki do osiedlenia się na terenie RP każdego Polaka ze Wschodu, który będzie tego chciał czy też zlikwidować nieuzasadnione obciążenia finansowe dla Polonii z Zachodu, np. podwójne opodatkowanie czy też zawłaszczanie istotnej części zagranicznych emerytur etc.). Skoro swoich przedstawicieli w polskim parlamencie ma mniejszość niemiecka (w liczbie nieuzasadnionej wielkością tej mniejszości), uważamy, iż należy albo zlikwidować ten przywilej, albo domagać się na zasadzie wzajemności podobnych praw dla mniejszości polskiej w Niemczech. Polonia powinna mieć swych reprezentantów w Sejmie (podobnie jak emigracja we Włoszech).

ZAUFANIE
Nasi kandydaci składać będą w trybie artykułów 919-921 Kodeksu cywilnego przyrzeczenie publiczne i jeśli nie będą wywiązywać się ze złożonych obietnic wyborczych, zmuszeni będą wypłacać wyborcom astronomiczne „odszkodowania”. Nasze listy wyborcze (w tym kolejność kandydatów) ustalane będą nie przez „wodzów partyjnych”, lecz bezpośrednio przez uczestników naszego ruchu w danym okręgu wyborczym, w taki sposób, by znalazły się na nich osoby uczciwe, inteligentne i odważne, które cieszą się w swym środowisku zaufaniem (niedopuszczalne jest kandydowanie tzw. „spadochroniarzy”, tj. osób nie związanych z danym okręgiem wyborczym). Z naszych list nie będą kandydować obecni i byli parlamentarzyści, członkowie rządu, wojewodowie i inni wysocy funkcjonariusze państwowi, którzy utracili zaufanie Polaków.

III. PROGRAM SAMORZĄDOWY

ORDYNACJA
Należy wprowadzić jak najszybciej większościową ordynację wyborczą z jednomandatowymi okręgami wyborczymi w wyborach samorządowych na wszystkich szczeblach oraz bezpośrednie wybory marszałków województw. Obecny system, w którym taka ordynacja obowiązuje jedynie w mniejszych gminach, jest nielogiczny i tak naprawdę niezgodny z Konstytucją RP (nie można wybierać radnych do rady gminy A według zupełnie innych zasad niż do rady gminy B tylko dlatego, że mieszka w niej nieco więcej osób).

LIKWIDACJA DWUWŁADZY
Domagamy się likwidacji podwójnej, kosztownej biurokracji wojewódzkiej (marszałek+ urząd marszałkowski oraz wojewoda + urząd wojewódzki), która nie występuje w żadnym innym państwie świata, które pretenduje do miana demokratycznego. Likwidacja urzędów wojewódzkich oznaczać będzie oszczędności rzędu ok. 1 miliarda zł rocznie oraz upodobnienie systemu regionalnych władz w Polsce do rozwiązań w państwach demokratycznych. Należy także ograniczyć liczbę radnych, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie funkcjonuje także armia radnych dzielnicowych.

DOTACJE
Konieczne jest wprowadzenie systemu niezależnego od samorządów, zewnętrznego monitoringu przyznawania dotacji (zwłaszcza unijnych) przez władze wojewódzkie (zwłaszcza urzędy marszałkowskie), gdyż w tej chwili otrzymują je często nie te gminy czy powiaty, które ich naprawdę potrzebują, lecz te, które kierowane są przez kolegów partyjnych wojewódzkich decydentów. Subwencje państwowe (np. oświatowa) dla samorządów nie mogą być mniejsze (jak teraz) niż ich faktyczne potrzeby.

LIKWIDACJA POWIATÓW
Żądamy natychmiastowej likwidacji prawie 400 powiatów i przeniesienie ich kompetencji do gmin (które są bliżej obywatela) i w niektórych tylko przypadkach do województwa, przez co będzie można zaoszczędzić ok. 20 miliardów zł rocznie. Starostwa powiatowe są całkowicie zbędne w systemie polskiej administracji, a w tej chwili funkcjonują jako prywatne folwarki, zatrudniające krewnych, znajomych lub towarzyszy partyjnych grup, które rządzą na danym terenie (zazwyczaj jest to PSL). Przywrócimy podział Polski na 49 województw.

GMINNA KORUPCJA
Biorąc pod uwagę skalę lokalnego nepotyzmu i korupcji, niezbędnym jest wprowadzenie bezwzględnego zakazu zatrudniania w urzędach i jednostkach samorządowych najbliższych krewnych radnych, wójtów, burmistrzów prezydentów miast, członków zarządów województw oraz zakazu zatrudniania radnych w tego typu jednostkach (np. radny gminny nie może być pracownikiem spółki komunalnej ani urzędu sąsiedniej gminy). Nie tylko wójt gminy, burmistrz czy prezydent miasta nie mogą być członkami rad nadzorczych spółek komunalnych, ale także ich zastępcy oraz inni pracownicy urzędów gmin i ich najbliżsi krewni. Radny nie może w żadnej formie wykonywać odpłatnie pracy na rzecz gminy ani jej jednostek. Teraz jest możliwe „obchodzenie” obowiązujących przepisów w tej dziedzinie.

WYNAGRODZENIE
Żądamy uzależnienia wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów województwa oraz innych urzędników gminnych od wielkości gminy, województwa czy wielkości ich budżetu (wójt 3-tysięcznej gminy nie może zarabiać tyle samo co prezydent 2-milionowej Warszawy). Wynagrodzenie wójtów najmniejszych gmin nie może przekraczać średniej krajowej, zaś wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów większych gmin powinny być proporcjonalnie wyższe (maksymalne wynagrodzenie w samorządzie nie powinno przekraczać 2 średnich krajowych).

DWUKADENCYJNOŚĆ
Należy wprowadzić ograniczenie liczby kadencji radnych, członków zarządu województwa do dwóch 5-letnich okresów. Obecna wielokadencyjność – zwłaszcza w tzw. Polsce powiatowej – oznacza tworzenie się lokalnych sitw, uwikłanych często w afery korupcyjne.

INFORMACJA GMINNA
Rada gminy, sejmik nie mogą ustanawiać lokalnego prawa, które oznacza w praktyce zakaz zabierania głosu przez obywateli na sesjach rady gminy, sejmiku. Gminy, województwa nie mogą wydawać publicznych pieniędzy na publikację propagandowych pism czy też osobistych i politycznych reklam w mediach.

REFERENDUM LOKALNE
Należy wielokrotnie obniżyć wymaganą do przeprowadzenia gminnego referendum liczbę podpisów pod wnioskiem o takie referendum, by umożliwić także tzw. zwykłym obywatelom wpływanie na decyzje dotyczące lokalnych spraw. Należy całkowicie zlikwidować lub obniżyć do minimum wymagany dla ważności referendum próg frekwencyjny, by lokalne władze zaczęły liczyć się ze zdaniem obywateli. Dwukrotny brak wotum zaufania lub absolutorium dla wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa powinien oznaczać obligatoryjne referendum w sprawie jego odwołania.

PRZYRZECZENIE
Nasi kandydaci na radnych, wójtów gmin, burmistrzów, prezydentów miast składać będą w trybie artykułów 919-921 Kodeksu cywilnego przyrzeczenie publiczne i jeśli nie będą wywiązywać się ze złożonych obietnic wyborczych, zmuszeni będą wypłacać wyborcom znaczne „odszkodowania”.
Kraków, 23 sierpnia 2020

Załączniki:

1. Deklaracja ANTYPARTII

My, zebrani w Gdańsku działacze obywatelskich ugrupowań (m.in. Bezpartyjni i Samorządowcy, Demokracja Bezpośrednia, Jedna Polska, Kongres Nowej Prawicy, Nasze Prawo, Oburzeni, Uczciwość, Wolni i Solidarni, Wolni Obywatele), działacze i kandydaci na posłów z ruchu KUKIZ15 z 2015 roku, członkowie komitetów kandydatów na Prezydentów Polski w 2020 roku, nie akceptując obecnie funkcjonującej partiokracji i dążąc do maksymalnego rozszerzenia demokracji bezpośredniej, zdecydowaliśmy się na utworzenia alternatywnej i zjednoczonej formacji o nazwie ANTYPARTIA.

Zarejestrowanie jej jako partii politycznej traktujemy jedynie jako stworzenie narzędzia, które pozwoli nam uniknąć mającej miejsce w Polsce jawnej dyskryminacji ruchów obywatelskich oraz stworzyć płaszczyznę do faktycznego udziału w życiu politycznym bezpartyjnych obywateli.
Naszym celem będzie maksymalne ograniczenie podejmowania szkodliwych dla naszego kraju decyzji przez utrzymujący semidemokrację w Polsce establishment partyjny, zmiana absurdalnej ordynacji wyborczej, pozbawiającej obywateli prawa do indywidualnego kandydowania do Sejmu i realnego wpływu na wybór posła, wprowadzenie do naszego systemu możliwości organizacji przez obywateli bezprogowego, wiążącego referendum zarówno ogólnopolskiego jak i lokalnego, prawa do weta obywatelskiego, prowadzącego do referendum ws. odrzucenia już obowiązującej albo wprowadzenia nowej ustawy oraz inicjatywy obywatelskiej, tj. możliwości zmiany Konstytucji w drodze referendum obywatelskiego – na wzór sprawdzonego i bardzo dobrze działającego systemu w Szwajcarii.

Wprowadzimy możliwość odwoływania parlamentarzystów w czasie kadencji w drodze referendum, zakaz powoływania do zarządów spółek państwowych i gminnych osób, które kiedykolwiek były członkami jakiejś partii politycznej. Ograniczymy maksymalnie biurokrację poprzez likwidację niepotrzebnych agencji rządowych, powiatów, dwuwładzy w województwach oraz liczbę parlamentarzystów, którzy swą pracę powinni traktować jako służbę publiczną, pobierając wynagrodzenie w wysokości jedynie średniej krajowej. Zlikwidujemy dotacje i subwencje państwowe dla partii politycznych. Uzyskane w wyniku tych oszczędności środki umożliwią znaczące obniżenie podatków. Zniesiemy podatek PIT i CIT i wprowadzimy podatek przychodowy, płacony powszechnie również przez korporacje zagraniczne.

Konieczna jest faktyczna reforma wymiaru niesprawiedliwości i wprowadzenie indywidualnej odpowiedzialności finansowej urzędników państwowych i samorządowych za rażąco błędne decyzje. W celu wyeliminowania patologii w wymiarze niesprawiedliwości wprowadzimy – w okręgach jednomandatowych – równe, powszechne i bezpośrednie wybory sędziów Sądu Najwyższego oraz prezesów sądów pozostałych szczebli , gdzie kandydować będą mogli wszyscy czynni sędziowie.
Gdańsk – Jelitkowo, 4-5 lipca 2020

2. Dziesięć przykazań organizacyjnych dla ANTYPARTII czyli jakich błędów powinna unikać nowa inicjatywa polityczna:

1. Nie rozważać możliwości tworzenia innych bytów niż partia, typu: stowarzyszenie, ruch społeczny lub tym bardziej „struktura bez struktury” a’la Kukiz, gdyż irracjonalny, niesprawiedliwy system partyjny wymusza działanie w ramach partii, co pokazuje praktyka.

2. Nie zwlekać z budowaniem silnych struktur terenowych – swego rodzaju dobrze zorganizowanej „armii”, gdyż mogą być wybory przedterminowe, a nawet okres 3 lat wcale nie jest długim w przypadku ruchu powstającego od zera.

3. Nie tracić czasu na rozmowy i współpracę z ludźmi, którzy już na początku nie sprawdzają się organizacyjnie, natychmiast zastępować niesprawnych działaczy osobami, które będą w stanie realizować wyznaczone zadania (dlatego musi istnieć statutowy zapis, definiujący precyzyjnie sposób odwoływania osób niesprawnych organizacyjnie z funkcji partyjnych).

4. Możliwie szybko wykluczać prowokatorów, którzy będą dążyć do rozbicia ruchu np. poprzez próby eliminacji naszych wartościowych działaczy lub przez negację wszystkich naszych działań (już na naszych trzech pierwszych spotkaniach mieliśmy tego przykłady).

5. Zmarginalizować do maksimum znaczenie władz wojewódzkich. Województwo potrzebne nam będzie tylko w przypadku wyborów do sejmików i do Parlamentu Europejskiego. Podstawową komórką organizacyjną powinien być okręg wyborczy do Sejmu i lokalne władze okręgowe, którym należy dać dużą autonomię, zwłaszcza przy konstrukcji list wyborczych, nie narzucać okręgom w żadnym wypadku „spadochroniarzy” na listy.

6. Bardzo precyzyjnie opracować taki system „awansu” w partii oraz wyboru kandydatów na listy wyborcze, który będzie najmniej konfliktogenny. Momentem kluczowym, który może doprowadzić do licznych sporów, jest tworzenie list wyborczych. Okręgi muszą samodzielnie decydować, jaki wybrać sposób konstrukcji list, np. w drodze uczciwych prawyborów?

7. Najważniejszym ciałem decyzyjnym powinien być zbiór przedstawicieli wszystkich 41 okręgów wyborczych, który byłby swego rodzaju radą polityczną czy też krajową radą koordynacyjną, wyznaczającą kierunki działania. Zebrania takiego ciała muszą odbywać się online (np. przez SKYPE, ZOOM etc.), gdyż trudno będzie np. co miesiąc gromadzić w jednym miejscu takie ciało.

8. Organ wykonawczy tej krajowej rady koordynacyjnej – np. zarząd musi sprawnie działać, nie może być zbyt liczny (3-11 osób), pozostali (nie wybrani do zarządu) nie powinni się obrazić, gdyż najważniejszym ciałem i tak będzie w/w 41-osobowa rada koordynacyjna.

9. Strona internetowa powinna powstać w ten sposób, by było prawnie uregulowane, że jej właścicielem jest partia, a nie osoba fizyczna. W przeszłości zdarzały się już „kradzieże” takich stron. Od początku powinna być widoczna na niej regionalizacja, czyli podział na informacje dot. wszystkich 41 okręgów wyborczych.

10. Musimy być lojalni i uczciwi wobec osób, które działają aktywnie na rzecz organizacji. Nikt nie może czuć się oszukany, wykorzystany. Odrzucić należy absolutnie zasadę „Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść”, jak to miało miejsce np. u Kukiza.

3. Kalendarz budowy struktur terenowych ANTYPARTII

 • do 31 sierpnia 2020 – złożenie wniosku o rejestrację nowej partii (wraz ze statutem i 1.000 podpisów oraz wybranymi 23 sierpnia władzami) – zrealizowane planowo,
 • do końca roku 2020 – stworzenie grupy przynajmniej 41 sprawnych organizacyjnie koordynatorów okręgowych – zrealizowane planowo,
 • do końca roku 2021 – każdy spośród 41 koordynatorów okręgowych pozyskuje przynajmniej jednego sprawnego organizacyjnie koordynatora w każdym powiecie w swoim okręgu wyborczym, tj. w sumie średnio 9 koordynatorów w okręgu, razem w Polsce – 380 koordynatorów powiatowych. Jeśli koordynator okręgowy nie wywiązuje się z tego zadania, zastępujemy go inną osobą, która to zrobi do końca kwietnia 2023 roku – w trakcie realizacji,
 • czerwiec 2023 zebranie w Warszawie wszystkich 380 koordynatorów powiatowych – do realizacji,
 • do czerwca 2023 – każdy koordynator powiatowy pozyskuje przynajmniej jednego koordynatora w każdej gminie w swoim powiecie, tj. średnio 6-7 osób. Jeśli nie wywiązuje się z tego zadania, zastępujemy go inną osobą, która to zrobi do lipca 2023 roku. W ten sposób mamy przynajmniej 2.477 koordynatorów na terenie całej Polski, tj. przynajmniej jednego w każdej polskiej gminie – w trakcie realizacji,
 • wrzesień 2023 – duży Kongres ANTYPARTII w Warszawie z udziałem przynajmniej 500 – 2000 delegatów,
 • do sierpnia 2023 roku – każdy spośród tych 2.477 koordynatorów gminnych pozyskuje przynajmniej dwóch – trzech nowych członków / sympatyków  ANTYPARTII, w ten sposób jesienią 2023 roku ANTYPARTIA powinna liczyć ok. 5 – 7 tysięcy członków i sympatyków, którzy – wg. Statutu – mają praktycznie te same prawa i obowiązki co członkowie.
  ________________
  41 koordynatorów okręgowych (do końca 2020 roku)
  ________________
  380 koordynatorów powiatowych (do końca 2022 roku)
  ________________
  2.477 koordynatorów gminnych (do czerwca 2023 roku)
  _______________
  5.000 – 7.000 członków i sympatyków Antypartii (do sierpnia 2023 roku)
  ________________