21 postulatów ANTYPARTII – partiokracja źródłem patologii i braku efektywności  

mar 13, 2021 | Aktualności, Historia Antypartii

Nawiązując symbolicznie do 21 postulatów MKS z 17 sierpnia 1980 roku, Antypartia przedstawia 21 najistotniejszych punktów swego programu, których realizacja przekształci Polskę w państwo faktycznie demokratyczne i zapewni w krótkim czasie zachodnioeuropejski standard życia. Program ten będzie uzupełniany w ciągu najbliższych miesięcy. Podkreślamy znaczenie zwłaszcza czterech punktów:

  1. Ponieważ system polityczny prowadzi do patologicznej partiokracji, która po 30 latach zapewnia Polakom 3 razy niższe zarobki niż na Zachodzie, domagamy się zastąpienia obecnej ordynacji wyborczej większościową z JOW-ami oraz uczynienia z referendum, które teraz jest fikcją, faktycznego narzędzia wpływania na władzę, możliwości odwoływania posłów w czasie kadencji, odebrania im immunitetu (podobnie jak sędziom i prokuratorom) i obniżenia wynagrodzenia do średniej krajowej.
  2. Jako że dotychczasowe zmiany wymiaru sprawiedliwości nie gwarantują obywatelom ani racjonalnego prawa, ani prawdziwej sprawiedliwości, żądamy wprowadzenia faktycznej odpowiedzialności karnej i finansowej sędziów, prokuratorów i urzędników za ich błędne decyzje oraz gruntowanej reformy obecnego wymiaru niesprawiedliwości.
  3. Naszym celem jest faktyczne uwolnienie potencjału gospodarczego Polski (co nie jest zabronione, jest dozwolone); wprowadzenie nowej ustawy powinno pociągać za sobą likwidację przynajmniej dwóch innych. Będziemy dążyć do drastycznego ograniczenia biurokracji.
  4. Gwarancją spełnienia naszych obietnic przedwyborczych jest zobowiązanie wszystkich naszych kandydatów do złożenia przyrzeczenia publicznego zgodnie z art.919 Kodeksu cywilnego, które skutkować będzie koniecznością wypłacenia każdemu wyborcy 1.000 zł w przypadku, gdy nasz poseł nie zagłosuje za tym, co obiecał przed wyborami.

_____________

 

1. Gruntowna zmiana systemu – demokracja bezpośrednia zamiast partiokracji

Jako że rozwój Polski hamowany jest przez funkcjonującą od 30 lat partiokrację, doprowadzimy do przekształcenia semidemokratycznego systemu w rzeczywistą demokrację bezpośrednią poprzez:

a)  zmianę absurdalnej ordynacji wyborczej, pozbawiającej obywateli faktycznego prawa do kandydowania do Sejmu i realnego wpływu na wybór posła (na rzecz wodza partyjnego) – na ordynację większościową z JOW-ami,  

b)  wprowadzenie możliwości organizacji bezprogowego referendum, zarówno ogólnopolskiego jak i lokalnego, którego wynik będzie wiążący dla rządzących, prawa do weta obywatelskiego, prowadzącego do referendum ws. odrzucenia albo wprowadzenia ustawy oraz inicjatywy obywatelskiej, tj. możliwości zmiany Konstytucji w drodze referendum – na wzór systemu w Szwajcarii,

c)  umożliwienie odwoływania parlamentarzystów i radnych w czasie kadencji w drodze referendum, rozdzielenie władzy ustawodawczej od wykonawczej (poseł nie może być ministrem), ograniczenie liczby ich kadencji do dwóch, likwidację Senatu, zmniejszenie liczby posłów z 460 do 300,

d)  likwidację wszelkich dotacji i subwencji państwowych dla partii politycznych,

e)  obniżenie wynagrodzenia posłów do średniej krajowej (by zdawali sobie sprawę ze standardu życia przeciętnego obywatela), jako że praca w Sejmie to zaszczyt, a nie sposób na wzbogacenie się kosztem podatników /niektórzy proponują, by warunkiem dopuszczenia do wyborów parlamentarnych i samorządowych było poddanie się testowi na inteligencję (sic!) /.

 

 

2. ‘Nie‘ dla wymiaru niesprawiedliwości       

Ponieważ obecny system (mimo zmian) nie gwarantuje  sprawiedliwości, chcemy doprowadzić do jego gruntownej reformy poprzez:

a)  powszechne wybory sędziów zarówno Sądu Najwyższego jak i prezesów sądów pozostałych szczebli oraz szefów prokuratur,

b)  kadencyjność oraz rotację terytorialną sędziów i prokuratorów (jak we Francji),

c)  wprowadzenie faktycznej odpowiedzialności karnej i finansowej sędziów i prokuratorów oraz urzędników państwowych i samorządowych za rażąco błędne decyzje, a także możliwość dożywotniego pozbawiania ich prawa do wykonywania zawodu i nieprzedawniania tego typu przestępstw (zwłaszcza korupcyjnych),

d)  likwidację immunitetu zarówno posłów jak i sędziów i prokuratorów,

e)  wprowadzenie do systemu ławy przysięgłych,

f)  uczynienie z kasacji, której skuteczność prawna jest obecnie ograniczona w sposób nieracjonalny, faktycznej metody dochodzenia racji przez każdego obywatela,

g)  zapewnienie gwarancji rzetelności opinii biegłych sądowych,

h)  likwidację Trybunału Konstytucyjnego i przejęcie jego roli przez niezależny Sąd Najwyższy,

i)  uniemożliwienie wydawania przez sąd zakazu nagrywania audio/wideo rozpraw sądowych przez strony,

j)  automatyczne przyznawanie zawiadamiającemu o przestępstwie statusu pokrzywdzonego i praw z tym związanych (np. uzyskania uzasadnienia decyzji ws. odmowy wszczęcia śledztwa czy też wglądu w akta sprawy), jeśli zawiadomienie dotyczyć będzie sprawy publicznej,

k)  obligatoryjne przeniesienie śledztwa do sądu w innym mieście – na wniosek zawiadamiającego, jeśli śledztwo dotyczyć będzie sprawy publicznej i działalności lokalnych władz.

 

 

3. Trzykrotny wzrost wynagrodzeń          

Skoro w ciągu 5-15 lat takie państwa, jak Irlandia, Nowa Zelandia czy Singapur były w stanie wydobyć się z gospodarczego dna i osiągnąć dzięki 10-20-procentowemu wzrostowi PKB najwyższy na świecie standard życia, proponujemy implementację zastosowanych tam metod i osiągnięcie w podobnym czasie porównywalnego efektu, tj. 2-3-krotnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce. Metody te (np. drastyczne obniżenie podatków, które spowodowało gwałtowny napływ inwestycji, redukcja wydatków rządowych, deregulacja, prywatyzacja i komercjalizacja spółek państwowych, rozwój przemysłu informatycznego, poprawa edukacji, wypieranie podatku dochodowego przez zrównoważoną kombinację podatków konsumpcyjnych, transparentność, wolność gospodarcza, elastyczność), opisujemy szczegółowo tutaj: https://www.antypartia.org/aktualnosci/dlaczego-polska-jest-ciagle-pariasem-europy-o-koniecznosci-gruntownej-zmiany-na-polskiej-scenie-politycznej/

Należy stworzyć faktyczne gwarancje prawne, by za podobny rodzaj pracy, przynoszący porównywalne efekty,  pracodawca był zobowiązany wypłacać porównywalne wynagrodzenie.

 

 

4. Uwolnić potencjał gospodarczy         

W związku z postulatem nr 3 oraz znacznie większą efektywnością działań oddolnych, podejmowanych w „małych ojczyznach”,  proponujemy zmienić dotychczasową konstrukcję finansową państwa – 80% pozyskanych podatków powinno pozostawać w gminach, zaś tylko 20% byłoby przekazywane do kasy państwowej. Należy rozważyć zastąpienie niektórych dotychczasowych obciążeń podatkowych podatkami celowymi.

Zniesiemy podatek PIT i CIT i wprowadzimy, będący znacznie mniejszym obciążeniem, podatek przychodowy, płacony powszechnie również przez korporacje zagraniczne.

Celowe jest tworzenie funduszy wsparcia dla polskich przedsiębiorców, w tym banku i systemu ubezpieczeń małych i średnich przedsiębiorców,  uproszczenie przepisów, tworzenie sądów i izb branżowych oraz oczywiście maksymalne obniżenie podatków. Powinny także być stworzone lepsze warunki do funkcjonowania spółdzielczości.

Wzorem dla działań zmierzających do uwolnienia potencjału gospodarczego mogłaby tu być tzw. „ustawa Wilczka” i zasada: „co nie jest zakazane, jest dozwolone”.

 

 

5. Racjonalizacja działań państwa podnosi standard życia obywateli

Business Centre Club uważa, iż znaczna część spółek państwowych to  „finansowe zombie”,  reanimowane ze względu na swój charakter „koryta”, które partie mogą oferować swym pretorianom. Dlatego będziemy dążyć do ich szybkiej prywatyzacji, która mogłaby przynieść prawie tyle, ile wart jest roczny budżet państwa (ok. 400 – 500 miliardów złotych). Kolejna korzyść  to pozbycie się wydatków związanych z utrzymaniem setek prezesów i innych członków zarządów tych spółek. Oszczędności wynikające z tego tytułu to ok. 1,5 mld zł rocznie. Gdybyśmy sprywatyzowali także spółki komunalne ok. 2.500 gmin i 380 powiatów, samorządy wzbogaciłyby się o ok. 50-100 miliardów złotych i zaoszczędziłyby ok. 0,5 mld zł na wynagrodzeniach samych prezesów i członków zarządów tych spółek. Mając na uwadze, że likwidacja powiatów, o której mowa w innym punkcie, dałaby oszczędności rzędu ok. 2 mld zł rocznie, zaś urzędów wojewódzkich ok. 1 mld zł, to w sumie zaoszczędzilibyśmy rocznie ok. 5 mld zł, co wystarczyłoby np. na zwiększenie wynagrodzenia wszystkich pielęgniarek w Polsce o ok. 2 tys. zł miesięcznie.

Gdyby zaś pozyskane ze sprzedaży państwowych spółek pieniądze przeznaczyć np. na spłatę długu publicznego Polski, to pozbylibyśmy się aż 1/3 tego balastu finansowego. Jeżeli pieniądze te przeznaczylibyśmy z kolei na służbę zdrowia, to wystarczyłoby ich na pokrycie potrzeb tego sektora (na obecnym poziomie)  aż na 5 następnych lat, patrz: https://www.antypartia.org/aktualnosci/czy-schetyna-zapisze-sie-do-pis/

 

 

6. Odbiurokratyzowanie państwa i samorządów        

Jako że zwiększenie efektywności gospodarczej zależy w dużym stopniu także od ograniczenia biurokracji, postulujemy:

a)  wprowadzenie zasady, iż uchwalenie nowej ustawy wymaga likwidacji przynajmniej 2 starych ustaw,

b)  likwidację podwójnej, kosztownej biurokracji wojewódzkiej (marszałek+ urząd marszałkowski oraz wojewoda + urząd wojewódzki), która nie występuje w żadnym innym państwie świata; likwidacja urzędów wojewódzkich oznaczać będzie oszczędności rzędu ok. 1 miliarda zł rocznie (patrz pkt 5),

c)  likwidację 380 powiatów i przeniesienie ich kompetencji do gmin (które są bliżej obywatela) i w niektórych tylko przypadkach do województwa, przez co będzie można zaoszczędzić ok. 2 miliardy zł rocznie (patrz pkt 5); starostwa powiatowe funkcjonują jako prywatne folwarki, zatrudniające krewnych, znajomych lub towarzyszy partyjnych grup, które rządzą na danym terenie,

d)  ograniczenie liczby radnych, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie funkcjonuje także armia radnych dzielnicowych,

e)  wprowadzenie zasady, iż jeśli urząd nie odpowie na pismo obywatela w ciągu 30 dni, sprawa rozstrzygnięta będzie na korzyść obywatela, a ewentualne, wynikłe z tego straty pokrywać będzie z własnej kieszeni urzędnik odpowiedzialny za brak odpowiedzi w terminie,

f)  przeprowadzenie referendum w tych regionach, które będą chciały ponownie być samodzielnymi województwami (w przypadku pozytywnego wyniku należy utworzyć takie województwa, co zaktywizuje gospodarczo podupadły region).

 

 

7. Stop korupcji i nepotyzmowi      

Ograniczymy ciągle niebezpieczną dla społeczeństwa korupcję i nepotyzm poprzez:

a)  wprowadzenie – wzorem państw zachodnich – do polskiego systemu obligatoryjnej instytucji inwestora zastępczego w przypadku przetargów samorządowych i państwowych, który na podstawie umowy z inwestorem bezpośrednim, będzie podejmował wszystkie czynności, do których zobowiązany jest dzisiaj inwestor bezpośredni, co usprawni cały proces przetargowo-inwestycyjny, da większe bezpieczeństwo wykonawcom oraz przede wszystkim znacznie ograniczy ryzyko występowania korupcji w procesie przetargowym,

b)  zmianę zasad przeprowadzania konkursów na istotne stanowiska państwowe i samorządowe (konkurs będzie ważny, jeśli weźmie w nim udział więcej niż jedna osoba, a informacje o wszystkich uczestnikach oraz członkach komisji konkursowej, przebiegu i wyniku konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej),

c)  całkowity zakaz zatrudniania w urzędach państwowych i samorządowych najbliższych krewnych członków władz nadzorujących te urzędy, zakaz zatrudniania w urzędach i jednostkach samorządowych najbliższych krewnych radnych, wójtów, burmistrzów prezydentów miast, członków zarządów województw oraz zakaz zatrudniania radnych w spółkach komunalnych (radny nie będzie mógł w żadnej formie wykonywać odpłatnie pracy na rzecz jednostek gminy;  teraz jest możliwe „obchodzenie” obowiązujących przepisów w tej dziedzinie).

d)  całkowity zakaz powoływania do zarządów spółek państwowych i samorządowych osób, które kiedykolwiek były członkami jakiejś partii politycznej oraz ich najbliższych krewnych, (doprowadzimy do prywatyzacji tak dużej ilości spółek państwowych i samorządowych, jak to tylko będzie możliwe, podobnie jak w Nowej Zelandii),

e)  likwidację rad nadzorczych nie sprywatyzowanych spółek państwowych i samorządowych (ich funkcjonowanie nie przynosi żadnych korzyści spółkom, a członkostwo w nich jest tylko rodzajem synekury dla „krewnych i znajomych królika”),

f)  redukcję bezpodstawnie wysokiego wynagrodzenia w instytucjach państwowych oraz samorządowych, np. członków zarządów spółek, wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast (uzależnimy je ściśle od efektów ekonomicznych tych spółek – jak w np. w Nowej Zelandii – lub od wielkości budżetu gminy).

g)  wprowadzenie systemu niezależnego od samorządów, zewnętrznego monitoringu przyznawania dotacji (zwłaszcza unijnych) przez władze wojewódzkie (zwłaszcza urzędy marszałkowskie), gdyż w tej chwili otrzymują je często nie te gminy czy powiaty, które ich naprawdę potrzebują, lecz te, które kierowane są przez kolegów partyjnych wojewódzkich decydentów. Subwencje państwowe (np. oświatowa) dla samorządów nie mogą być mniejsze (jak teraz) niż ich faktyczne potrzeby.

 

 

8. Efektywna ochrona zdrowia zamiast eutanazji ekonomicznej               

Ponieważ nie funkcjonuje efektywna ochrona zdrowia, a część społeczeństwa (np. ludzie starsi) skazani są na ekonomiczną eutanazję, doprowadzić należy jak najszybciej do takiej reformy systemu, która w końcu będzie gwarantować Polakom konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia,  np. zlikwiduje bariery w leczeniu specjalistycznym, gdzie liczą się jedynie koszty, a nie zdrowie pacjenta, wprowadzi ocenę placówek zdrowia i innych ogniw systemu nie tylko na podstawie kosztów, ale parametrów jakościowo-kosztowych np. koszty vs. ilość/szybkość wyleczeń, zastosowanie profilaktyki (przede wszystkim zapobieganie chorobie, a nie tylko jej leczenie itp.).

Postulujemy likwidację ZUS albo wprowadzenie dobrowolności składek do ZUS  oraz likwidację NFZ i funkcjonowanie alternatywnych form ubezpieczenia (zaakceptowanie w końcu konkurencji ubezpieczeniowej w Polsce). Wszystkie lekarstwa przepisane dla emerytów, rencistów oraz osób poniżej 18-go roku życia powinny kosztować symboliczną kwotę (np. 5 zł).

Świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych powinny być wypłacane im wszystkim – zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego – niezależnie od wieku, w jakim wystąpiła niepełnosprawność, w wysokości średniej krajowej.

Niezależnie od korzyści wynikających dla nich z innych proponowanych tu zmian, emeryci i renciści nie powinni płacić żadnych podatków (przecież już raz byli nimi obciążeni  jako pracujący).

Mając na uwadze ochronę zdrowia, koncentrować musimy się nie tylko na wprowadzaniu odnawialnych źródeł energii, ale także ekologicznym spalaniu paliw stałych.

 

 

9. 'Nie’  dla neandertalizacji nauki i kultury         

Ponieważ dwa najlepsze polskie uniwersytety zajmują w rankingu szanghajskim miejsca w 4-tej i 5-tej setce, domagamy się rzeczywistej, a nie pozornej reformy systemu nauczania i badań naukowych.  Szkoły i wyższe uczelnie muszą nie tylko rzetelnie uczyć (np. wprowadzać nowoczesne i efektywne programy nauczania zawodowego i specjalistycznego), ale także wychowywać dzieci i młodzież, tak, by funkcjonować zaczęła w końcu aktywna postawa obywatelska. Konieczne zwiększenie wydatków na szkolnictwo i naukę nie wystarczy. Jednym z warunków rozwoju polskiej nauki jest likwidacja habilitacji – wzorem państw anglosaskich, która w absurdalny sposób hamuje karierę naukową, podobnie jak tzw. profesura prezydencka. 

Każde dziecko, którego rodzice sobie tego życzą, powinno mieć możliwość uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych  Działania wychowawcze powinny zapewniać wykształcenie umiejętności  pracy zespołowej od pierwszych lat nauczania. Szkolnictwo specjalne powinno otrzymać możliwość faktycznego minimalizowania negatywnych skutków niepełnosprawności.

Oprócz nauczania powszechnego powinniśmy tworzyć szkoły i uczelnie zapewniające szczególne warunki rozwoju najzdolniejszych uczniów i studentów. 

Należy zaprzestać neandertalizacji polskiej kultury (w tym mediów). Kultury nie można zastępować przez Disco Polo, a informacji przez dwubiegunową propagandę (TVP – TVN). Proponujemy, by na wybór członków zarządu TVP1mieli wpływ rządzący w danym momencie, zaś w przypadku TVP2 – przedstawiciele partii opozycyjnych (model niemiecki).

 

 

10. Nie zabije nas covid, lecz brak zastępowalności pokoleń     

Jako że  Naród polski w zastraszającym tempie zmniejsza swą populację i statystycznie starzeje się, gdyż polityka kolejnych rządów doprowadza do tragicznie niskiego przyrostu naturalnego (samo 500+ okazało się nieskutecznym rozwiązaniem problemu), zaś brak godnie opłacanej pracy – do powszechnej emigracji młodych Polaków, proponujemy wprowadzić w maksymalnie uproszczonym systemie podatkowym takie mechanizmy, które (oprócz dotychczasowych możliwości odpisu) będą stałym odciążeniem podatnika. Jeśli chcielibyśmy w Polsce wprowadzić kwotę wolną od podatku taką, jak np. na Słowenii, musielibyśmy zwiększyć ją prawie 10-krotnie. Taki kierunek będziemy właśnie postulować.

Młodzi ludzie muszą mieć możliwość zaciągania kredytów na preferencyjnych warunkach (z minimalnym udziałem własnym i państwową gwarancją nawet przy relatywnie niskich dochodach) w celu zakupu taniego mieszkania lub domu. Udział gmin polegałby w tym przypadku na przekazywaniu działek budowlanych nieodpłatnie lub po preferencyjnych cenach.

 

 

11. Przywrócić opłacalność produkcji rolniczej        

Występujące w Polsce w dalszym ciągu rażące różnice w poziomie życia w dużych miastach i na wsi dyskwalifikują rządzących (zwłaszcza rzekomo „chłopską partię”) w oczach rolników. Hańbą dla kolejnych polskich rządów są zbyt duże obszary niedostatku  na wsi i małych miasteczkach. Systemowo niszczone jest polskie rolnictwo. Nasza ziemia wykupywana jest przez obcokrajowców, stosujących intensywne metody agrotechniczne. Duże zagrożenie niosą ze sobą próby wprowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz zabójcze nawozy sztuczne. Stworzono sztuczny deficyt białka paszowego, który zastąpiono importem transgenicznej soi. Polscy rolnicy są dyskryminowani przez regulacje Unii Europejskiej. Będziemy dążyć do suwerenności żywnościowej Polski i przywrócenia opłacalności polskiej produkcji rolnej.

Rolnicy muszą mieć możliwość sprzedaży bezpośredniej swych produktów (z  udziałem najwyżej instytucji o podobnym charakterze jak opisany wyżej inwestor zastępczy czy spółdzielnia). Nie możemy akceptować  monopolu firm zagranicznych w branży skupu płodów rolnych w Polsce.

 

 

12. Zlikwidować samorządowe rancza w Polsce powiatowej     

Należy wielokrotnie obniżyć wymaganą do przeprowadzenia gminnego referendum liczbę podpisów pod wnioskiem o takie referendum, by umożliwić także tzw. zwykłym obywatelom wpływanie na decyzje dotyczące lokalnych spraw. Należy całkowicie zlikwidować lub obniżyć do minimum wymagany dla ważności referendum próg frekwencyjny, by lokalne władze zaczęły liczyć się ze zdaniem obywateli. Dwukrotny brak wotum zaufania lub absolutorium dla wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa powinien oznaczać obligatoryjne referendum w sprawie jego odwołania. Brak faktycznej możliwości odwołania wójta gminy,  burmistrza czy prezydenta miasta sprawia, iż tworzą oni swego rodzaju „powiatową Białoruś”,  nie licząc się z nikim i niczym.

 

 

13. Nie można traktować polskich gmin niezgodnie z Konstytucją    

Należy wprowadzić jak najszybciej powszechną, większościową ordynację wyborczą z jednomandatowymi okręgami wyborczymi w wyborach samorządowych na wszystkich szczeblach oraz bezpośrednie wybory marszałków województw. Obecny system, w którym taka ordynacja obowiązuje jedynie w mniejszych gminach, jest nielogiczny i tak naprawdę niezgodny z Konstytucją RP (nie można wybierać radnych do rady gminy A według zupełnie innych zasad niż do rady gminy B tylko dlatego, że mieszka w niej nieco więcej osób).

 

 

14. 'Tak’  dla Unii Europejskiej, ale nie za wszelką cenę           

Będziemy systematycznie monitorować opłacalność naszej przynależności do Unii Europejskiej i prowadzić taką politykę, która faktycznie zabezpieczy nasze narodowe interesy (z danych na stronie www.tomaszcukiernik.pl wynika, że już teraz nie opłaca się nam finansowo być członkiem UE). Unia Europejska albo przekształcona zostanie we wspólnotę autentycznie suwerennych państw, które łączyć będzie jedynie wolny przepływ ludzi, towarów, usług i kapitału, a pasożytnicze instytucje unijne (jak np. Parlament Europejski) zostaną zlikwidowane, albo w Polsce powinno zostać przeprowadzone referendum w sprawie wystąpienia z UE. Parlament Europejski jest zbędny do sprawnego funkcjonowania UE. Wystarczy, by legitymizację i kontrolę nad Unią Europejską zapewniały funkcjonujące przecież takie instytucje międzyrządowe, jak Rada Europejska oraz Rada Unii Europejskiej czy też Komisja Europejska.

 

 

15. Niemcy muszą wypłacić nam odszkodowania wojenne     

Polska powinna rozpocząć faktyczne, a nie jak dotychczas – pozorne – starania o wypłacenie odszkodowań wojennych przez Niemcy. Stosunki z innymi państwami (zwłaszcza z USA) powinny być oparte na zasadzie pełnej równowagi. Nie możemy wspierać zachodnich sojuszników bez wzajemności, z drugiej zaś strony niedopuszczalne jest prowadzenie „polityki na kolanach” wobec wschodniego sąsiada (jak w przeszłości).

 

 

16. Polonia jest niedocenianą wartością           

Wielomilionowa Polonia oszukiwana jest od 30 lat deklaracjami rządzących uwzględnienia jej postulatów. Uważamy, iż w końcu należy potraktować je poważnie (np. stworzyć odpowiednie warunki do osiedlenia się na terenie RP każdego Polaka ze Wschodu, który będzie tego chciał czy też zlikwidować nieuzasadnione obciążenia finansowe Polonii z Zachodu, np. podwójne opodatkowanie czy też zawłaszczanie istotnej części zagranicznych emerytur etc.). Skoro swoich przedstawicieli w polskim parlamencie ma mniejszość niemiecka (w liczbie nieuzasadnionej wielkością tej mniejszości), uważamy, iż należy albo zlikwidować ten przywilej, albo domagać się na zasadzie wzajemności podobnych praw dla mniejszości polskiej w Niemczech. Polonia powinna mieć swych reprezentantów w Sejmie (podobnie jak emigracja we Włoszech), proporcjonalnie do liczby Polaków na listach wyborczych na poszczególnych kontynentach (np. 2 posłów z Europy, 2 z Ameryki Płn. i po jednym z Australii, Ameryki Południowej oraz łącznie z Azji i Afryki).

 

 

17. Szwajcarski model obrony narodowej   

Będziemy postulować, by – po pozytywnym wyniku referendum w tej sprawie – oprócz regularnej armii zawodowej gwarancją naszego bezpieczeństwa było także powszechne przeszkolenie wojskowe obywateli RP  według modelu szwajcarskiego.

 

 

18. Prawo naturalne i referendum zamiast dyktatu partyjnego        

Rozwiązania spraw szczególnie kontrowersyjnych nie powinny być narzucane społeczeństwu przez rządzącą w danej chwili partię (czy koalicję), lecz wynikać z akceptowanych w naszym kręgu kulturowym reguł prawa naturalnego, broniącego ludzkiej godności ,  prawa do samoposiadania, własności, utrzymania życia, owoców pracy, sprawiedliwości oraz prawa do odmowy – w wyjątkowych przypadkach – posłuszeństwa prawu stanowionemu.  Ostateczne i wiążące decyzje w takich sprawach powinny być podejmowane przez całe społeczeństwo (a nie grupę rządzącą w danym momencie)  w drodze referendum.

 

 

18. Mandat to zasłużona kara, a nie dodatkowy podatek dla państwa

Jesteśmy za wprowadzeniem takich regulacji, które nie będą zmuszać Policji do wypisywania mandatów za błahe wykroczenia drogowe, by uzupełnić jej budżet. Policjant powinien ścigać prawdziwych piratów drogowych. Musi mieć możliwość samodzielnej oceny zagrożenia wynikającego z wykroczenia i dostosowania do niego wysokości kary, nie może być sztywno związany z „tabelką”.

Jesteśmy za wprowadzeniem zakazu wyprzedzania na autostradzie i drodze szybkiego ruchu przez pojazdy będące w stanie poruszać się – zgodnie z przepisami – z prędkością mniejszą niż 100 km/godz. (np. ciężarówki), co teraz wyjątkowo utrudnia ruch samochodów osobowych.

 

 

20. Urealnimy ceny paliw, energii, gazu i odbioru odpadów   

Postulujemy, by ceny paliwa, energii elektrycznej i gazu dla użytkowników indywidualnych nie mogły być wyższe niż 150% ich wartości faktycznej, (a nie jak teraz ok. 200%). Doprowadzimy do renegocjacji umów w ramach UE, skutkujących astronomicznymi podwyżkami cen energii elektrycznej (z powodu narzucanych Polsce dodatkowych opłat za emisję CO2). Urealnimy wysokość opłat za odbiór odpadów, które teraz zawyżane są np. przez przyjmowanie śmieci z Niemiec.

 

 

21. Przyrzeczenie publiczne gwarancją spełnienia obietnic przedwyborczych   

Zobowiążemy naszych kandydatów do parlamentu i samorządu do złożenia w trybie artykułów 919-921 Kodeksu cywilnego sformułowanego zgodnie z obowiązującym prawem przyrzeczenia publicznego, które sprawi, iż będą oni zmuszeni wypłacać wyborcom „odszkodowania”, jeśli nie zagłosują w parlamencie czy radzie gminy w konkretnej sprawie, będącej przedmiotem tego przyrzeczenia publicznego, zgodnie z tym przyrzeczeniem, złożonym swoim wyborcom.  (np. 1.000 zł dla każdego wyborcy w swoim okręgu). Nasze listy wyborcze (w tym kolejność kandydatów) ustalane będą nie przez „wodzów partyjnych”, lecz bezpośrednio przez uczestników naszego ruchu w danym okręgu wyborczym w drodze prawyborów, w taki sposób, by znalazły się na nich osoby uczciwe, inteligentne i odważne, które cieszą się w swym środowisku zaufaniem (niedopuszczalne jest kandydowanie tzw. „spadochroniarzy”, tj. osób nie związanych z danym okręgiem wyborczym). Z naszych list nie będą kandydować obecni i byli parlamentarzyści, członkowie rządu, wojewodowie i inni wysocy funkcjonariusze państwowi czy samorządowi, którzy utracili zaufanie Polaków.

 

Zakopane, 26-28 lutego 2021