Zasady konstruowania list wyborczych Antypartii

lis 27, 2021 | Aktualności, Historia Antypartii

Zarząd Antypartii proponuje wszystkim członkom i sympatykom ugrupowania, zwłaszcza koordynatorom okręgowym Antypartii, projekt zasad, według których byłyby tworzone listy wyborcze Antypartii w wyborach do Sejmu w 2023 roku. Już od dzisiaj rozpoczniemy konstruowanie wstępnych list. Na razie kandydaci będą umieszczani na listach w kolejności alfabetycznej. Będziemy ich sukcesywnie przedstawić na naszej stronie internetowej – w poszczególnych okręgach wyborczych.

Ostatecznie o kształcie i kolejności kandydatów na naszych listach decydować będą zasady, które wspólnie przyjmiemy jako obowiązujące. Istotnym jest, aby te zasady były jawne i jasne od samego początku. To nas będzie wyróżniać na tle innych partii, które swe listy wyborcze konstruują według niejasnych i zazwyczaj utajnionych reguł.

U nas kryteria wyboru kandydatów będą precyzyjnie opisane – o kolejności na liście wyborczej nie będzie decydował „wódz partyjny”, lecz kwalifikacje kandydatów: wykształcenie, osiągnięcia zawodowe, dotychczasowe wyniki we wcześniejszych wyborach (jeśli kandydat brał w takowych udział), dotychczasowa aktywność społeczna kandydata oraz zaangażowanie w działania Antypartii.

 

Uchwała Zarządu Antypartii z dnia 24 listopada 2021  w sprawie tworzenia list wyborczych

I. Z list wyborczych Antypartii może startować członek lub sympatyk Antypartii albo inna osoba, akceptująca w pełni program wyborczy Antypartii, o ile zgodę na to wyrazi większość członków i sympatyków Antypartii w danym okręgu wyborczym. Niemożliwy jest start tzw. „spadochroniarzy”, tj. osób nie zamieszkałych w danym okręgu wyborczym i z nim nie związanych w żaden sposób.

 

II. Każdy kandydat do Sejmu z list Antypartii wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej Antypartii: www.antypartia.org swego życiorysu oraz zdjęcia (do chwili prawyborów kandydaci będę prezentowani na stronie w kolejności alfabetycznej), kandydat zobowiązuje się ponadto  przed wyborami do wpłacenia na kampanię wyborczą Antypartii do Sejmu przynajmniej 1.000 zł oraz zebrania przynajmniej 300 podpisów popierających listę wyborczą w swoim okręgu wyborczym.

 

III. Każdy kandydat Antypartii do Sejmu składa przyrzeczenie publiczne według art. 919 Kodeksu cywilnego, przyrzekając, iż – jeśli w Sejmie będzie głosowany projekt stosowny ustawy, do poparcia którego kandydat zobowiązał się publicznie w czasie kampanii wyborczej, będzie za nim głosował. W przeciwnym wypadku będzie musiał wypłacić każdemu wyborcy w swoim okręgu wyborczym 1.000 zł – zgodnie z wcześniejszym przyrzeczeniem publicznym.

 

IV. Każdy kandydat Antypartii do Sejmu powinien być gotów poddać się badaniom wariograficznym na prawdomówność, jeśli taka będzie decyzja Rady Koordynatorów Antypartii.

 

V. Kształt i kolejność kandydatów do Sejmu na listach wyborczych Antypartii ustalony zostanie w drodze prawyborów w każdym okręgu wyborczym, według następujących zasad:

       a) O obecności i miejscu kandydata na liście wyborczej Antypartii współdecydować będą bezpośrednie prawybory; wszyscy zarejestrowani co najmniej 6 miesięcy przed wyborami jako aktualni w momencie prawyborów członkowie i sympatycy Antypartii mają prawo głosować w jawnych prawyborach; w przypadku wyborów przedterminowych uwzględnia się członków i sympatyków zarejestrowanych przynajmniej 3 miesiące przed takimi wyborami;  każdy głosujący ma do dyspozycji 5 głosów, które może w dowolny sposób oddać na poszczególnych kandydatów, uwzględniając: wykształcenie, osiągnięcia zawodowe, dotychczasowe wyniki w różnych rodzajach wyborów (jeśli brał udział), aktywność  społeczną, zaangażowanie w działalność Antypartii.

       b) Do sumy głosów każdego kandydata, uzyskanych w ten sposób w prawyborach, dodać należy punkty przyznane przez zespół złożony z członków Zarządu Antypartii i Koordynatora Okręgowego z danego okręgu  (każdy z członków tego zespołu może w każdej dziedzinie przyznać kandydatowi od 0 do 10 punktów)  według następujących reguł:

      1. wykształcenie – 0-10 punktów

      2. osiągniecia zawodowe – 0 – 10 punktów

      3. dotychczasowe wyniki we wcześniejszych wyborach (jeśli brał udział) – 0 – 10 punktów

      4. dotychczasowa aktywność społeczna – 0 – 10 punktów

      5. dotychczasowe zaangażowanie w działania Antypartii – 0 – 10 punktów.

 

VI. O obecności i kolejności na liście wyborczej Antypartii decydować będzie suma punktów uzyskanych przez danego kandydata w prawyborach oraz przyznana przez w/w zespól. W przypadku równej ilości punktów o obecności / kolejności na liście decyduje głos Koordynatora Okręgowego. W przypadku rezygnacji kandydata z obecności na liście kandydaci zajmujący niższe pozycje „przesuwają się” automatycznie do góry, a na listę wchodzi pierwsza osoba spoza listy z najlepszym wynikiem. Kandydat z drugim,  najlepszym wynikiem (a jeśli ten nie chciałby, to z miejsca trzeciego itd.) ma prawo mieć miejsce ostatnie na liście, jeśli będzie tego chciał.

 

VII. Kształt i kolejność na liście mogą być zmienione za zgodą wszystkich kandydatów do Sejmu obecnych na liście wyborczej stworzonej według opisanych wyżej reguł.