Zarzuty wobec samorządu i wszczęte przez prokuraturę śledztwo – na przykładzie małopolskiego Tarnowa

kwi 28, 2023 | Aktualności, Okręg nr 15 Tarnów

15 pytań do Prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli – po przedstawieniu zarzutów pokontrolnych przez RIO

Szanowny Panie Prezydencie,

Pozwolę sobie spytać:

 1. Dlaczego naruszył Pan 53 ust. 1 i 54 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych poprzez nieprzestrzeganie zapisów dot. uprawnienia do dysponowania środkami pieniężnymi?
 2. Dlaczego Pan naruszył 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez nieprzekazanie wykazów nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę do wojewody?
 3. Dlaczego Pan naruszył 44 ust.3, art. 46, art. 52 ust.1 pkt 2, art. 68, art. 261 ustawy o finansach publicznych poprzez niedostosowanie wysokości planu wydatków Urzędu Miasta do kwoty zaangażowania w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne, czym naruszył Pan zasady obligatoryjnego utrzymania w planie finansowym zabezpieczenia dla całości zaciągniętych zobowiązań?
 4. Dlaczego Pan naruszył 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez niesporządzenie i nieprzekazanie do wojewody informacji o umowach związanych z obrotem nieruchomościami?
 5. Dlaczego Pan i Sekretarz Miasta naruszyliście 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i art. 39 ust.1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych poprzez naruszenie wewnętrznych regulacji określających maksymalne wartości składników wynagrodzenia pracowników?
 6. Dlaczego Pan naruszył 31 zzca ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z … COVID…. – w związku ze zwolnieniem z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych?
 7. Dlaczego Pan naruszył przepisy z załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości poprzez naruszenie  zasad prowadzenia ewidencji na koncie 139 w księgach rachunkowych Urzędu Miasta?
 8. Dlaczego Pierwszy i Drugi Zastępca Prezydenta Miasta naruszyli 9 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej poprzez m.in. zaniżanie skutków udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, zaniżenie skutków rozłożenia na raty  odsetek od zaległości w podatku itd.?
 9. Dlaczego Dyrektor Wydziału Podatków i Windykacji w Urzędzie Miasta naruszył 7 ust. 1 pkt 1 lit.a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych poprzez niepodejmowanie czynności związanych z egzekucją należności podatków od środków transportowych.
 10. Dlaczego Dyrektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej naruszył 151 ust. 1  i art. 453 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych – poprzez dokonywanie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niewłaściwym terminie.
 11. Dlaczego tenże dyrektor naruszył 449 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez nieegzekwowanie od wykonawców złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 12. Dlaczego Kierownik Biura Zamówień Publicznych naruszył zapisy w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii poprzez   sformułowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu zapisów niespójnych ze Specyfikacją Warunków Zamówienia?
 13. Dlaczego Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Miejskiej naruszył 455 ust.3  pkt 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych poprzez niedopełnienie obowiązku informacyjnego, dotyczącego zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych…”
 14. Dlaczego Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Miejskiej. naruszył 436 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez niewłaściwe konstruowanie zapisów umów zawieranych w wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 15. Czy, a jeśli tak, to jak ustosunkował się Pan do tych zarzutów Regionalnej Izby Obrachunkowej, jakie wyciągnął Pan konsekwencje wobec winnych w/w naruszeń prawa i czy wykonał Pan już wnioski pokontrolne?

Zarzuty te znalazły się w piśmie RIO z dnia 14 kwietnia RIO po przeprowadzeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Tarnowa w latach  2020 – 2022.

Marek Ciesielczyk

Radny niezależny


Na wniosek radnego niezależnego Marka Ciesielczyka Prokuratura w Tarnowie wszczęła śledztwo w sprawie wysypiska śmieci w tym mieście.

Patrz niżej:

__________________________________________________________________________________________