Porozumienie wyborcze pozaparlamentarnych środowisk antysystemowych podpisane – zgłaszajcie inteligentnych, uczciwych, odważnych kandydatów na listy wyborcze Antypartii

maj 10, 2023 | Aktualności, Historia Antypartii

Podpisane zostało wyborcze porozumienie przedstawicieli antysystemowych środowisk – tekst patrz niżej. Jako pierwsze w Polsce ugrupowanie przedstawiamy wstępne propozycje liderów list wyborczych w 22 okręgach. zaś w 24 okręgach w sumie już teraz mamy pewność zebrać wymagane do udziału w wyborach parlamentarnych podpisy poparcia.

W następnych dniach przedstawimy dalsze propozycje „jedynek”. Jeśli uważasz, iż mógłbyś startować w jesiennych wyborach do Sejmu lub znasz osobę uczciwą, inteligentną i odważną, zgłoś się sam lub zaprezentuj taką osobę jako kandydata, który – akceptując nasz program – mógłby wziąć udział w wyborach parlamentarnych w październiku – tel. 601 255 849.


Porozumienie wyborcze

zawarte przez niżej podpisanych sygnatariuszy 6 maja 2023 w Warszawie

 1. Ugrupowania – zwane dalej sygnatariuszami – (partie, stowarzyszenia, fundacje, środowiska niesformalizowane), których – upoważnieni do tego przedstawiciele – podpisują niniejsze porozumienie wyborcze, deklarują, iż utworzą w jesiennych wyborach parlamentarnych wspólne listy wyborcze we wszystkich 41 okręgach wyborczych, w których będą razem prowadzić kampanię wyborczą, dążąc do zmiany obecnej semi-demokracji w demokrację bezpośrednią, faktycznej reformy funkcjonującego teraz wymiaru niesprawiedliwości i wprowadzenia takich mechanizmów wolnorynkowych (w tym obniżenia pozapłacowych kosztów pracy poprzez zniesienie podatku PIT), które zapewnią przyspieszony rozwój gospodarczy i jak najszybsze podniesienie standardu życia Polaków, likwidacji patologii w systemie ochrony zdrowia i edukacji oraz – do zapewnienia Polsce faktycznej suwerenności.   
 2. Sygnatariusze wezmą udział w tegorocznych wyborach parlamentarnych jako zarejestrowana partia polityczna pod główną nazwą „Komitet Wyborczy Antypartia”, zaś – zgodnie z Kodeksem wyborczym – kandydaci będą mogli na kartach wyborczych wprowadzić zapis : „Popierany przez …..” (tutaj nazwa ugrupowania, którego członkiem jest dany kandydat) oraz wprowadzać na wszystkich materiałach wyborczych (bilbordy, banery, ulotki, plakaty etc.) nazwę i logo swego macierzystego ugrupowania.
 3. Kampanią wyborczą będzie kierować Rada Koordynacyjna złożona z przedstawicieli wszystkich sygnatariuszy – o sile głosu X:41 (X to liczba okręgów, w których dane ugrupowanie obsadza pierwsze miejsce na liście), zaś decyzje będą podejmowane większością głosów (przy obecności co najmniej połowy członków Rady), a wyboru pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego Rada dokona większością co najmniej 70% swego składu (uwzględniając w/w siłę głosu).
 4. Sygnatariusze dokonają „podziału” 41 okręgów wyborczych w ten sposób, iż w danym okręgu na miejscu pierwszym na liście wyborczej będzie przedstawiciel ugrupowania, który zobowiązany będzie do wypełnienia 4 warunków:
 5. a) skonstruowania pełnej listy wyborczej w danym okręgu z udziałem kandydatów pozostałych ugrupowań (ich kolejność na liście będzie przemienna, tj. na miejscu nr 1 kandydat ugrupowania A, na drugim – ugrupowania B, na trzecim ugrupowania C itd.)
 6. b) zebrania przynajmniej 6 tysięcy podpisów pod listami poparcia w danym okręgu,
 7. c) wpłacenia na konto „fundusz wyborczy” przynajmniej 5 tysięcy złotych w terminie ustalonym przez Radę,
 8. d) pozyskania kandydatów przynajmniej do 50% komisji wyborczych w danym okręgu.
 9. Jeśli przedstawiciele sygnatariuszy wejdą do Sejmu, utworzą tam wspólny klub poselski, który będzie uzgadniał sposób funkcjonowania.
 10. Jeśli komitet wyborczy uzyska ponad 3% głosów sygnatariusze będą decydować wspólnie o wydatkowaniu subwencji partyjnej w proporcjach odpowiadających procentowi głosów, oddanych na wszystkich kandydatów danego ugrupowania w wyborach parlamentarnych.
 11. Załącznikiem do tego porozumienia wyborczego jest zaproponowany przez sygnatariuszy podział okręgów.

 

Marek Ciesielczyk – Antypartia

Jacek Czauderna – Kongres Antykryzysowy Przedsiębiorców

Piotr Rossudowski – Ruch Społeczny WIR – Weto – Inicjatywa – Referendum

Waldemar Major Fydrych  – twórca Pomarańczowej Alternatywy

Piotr Grajkowski – Stowarzyszenie Patriotyczne Nasza Polska

Jan Kubań – Polsko – Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego

Marek Rządkowski – Wolni i Solidarni – Dolny Śląsk

Zbigniew Lisiecki – Stowarzyszenie osób poszkodowanych Dekretem Bieruta

Jan Szymański – Stowarzyszenie Oburzeni

 

Do poniższych 21 okręgów doliczyć trzeba kolejne trzy:  2 – Wałbrzych, 14 – Nowy Sącz  i  24 – Białystok,