Żądamy od Niemców 700 miliardów dolarów

wrz 28, 2021 | Aktualności, Historia Antypartii

Sz. P. Mateusz Morawiecki
Premier

Szanowny Panie Premierze
Antypartia, www.antypartia.org , domaga się od rządu RP natychmiastowego wystąpienia do rządu RFN z żądaniem niezwłocznego wypłacenia Polsce 700 miliardów dolarów amerykańskich, co stanowi równowartość strat materialnych Polski, powstałych wskutek okupacji niemieckiej w latach 1939 – 1945. Jeśli Republika Federalna Niemiec odmówi wypłaty tej sumy, oczekujemy, iż rzad RP skieruje sprawę na stosowną, międzynarodową drogę sądową.
Straty materialne Polski pod okupacją niemiecką, wynikające z:
– działań wojennych,
– rabunków i konfiskaty majątku ruchomego przez okupanta,
– rabunkowej eksploatacji gospodarczej kraju oraz niewolniczej pracy ludności, wg. szacunków Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów z 1947:
– straty majątku narodowego – 38% stanu sprzed 1939,
– zniszczenia materialne mienia nieruchomego – budynki mieszkalne (162 190), zagrody wiejskie (353 876), fabryki i kompleksy fabryczne (14 000), sklepy prywatne i państwowe (199 751), warsztaty rzemieślnicze (84 436), 968 223 gospodarstw domowych,
– zniszczenie centrów wielkomiejskich i miast – straty wojenne Warszawy – 85% substancji miejskiej, 90% przemysłu, 72% zabudowy mieszkalnej, 90% dóbr kultury narodowej i zabytków, – 700 000 ofiar śmiertelnych (co stanowiło łączne straty wojenne w ludziach Wielkiej Brytanii i USA), 
– całkowite zniszczenie i ograbienie getta warszawskiego w 1943, 95% strat, Jasło (96%), oraz zniszczenie portu w Gdyni.
– rabunek dóbr kulturalnych Polski – ogółem 43%; zniszczono 25 muzeów, 35 teatrów, 665 kin, 323 domów ludowych; straty wskutek nieodwracalnego zniszczenia zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych – niemożliwe do precyzyjnego oszacowania, straty samych zbiorów bibliotecznych wyniosły ok. 66%; zniszczono nieodwracalnie 22 miliony książek;  ogółem, okupant niemiecki dokonał w Polsce rabunku ok. 516 000  pojedynczych dzieł sztuki, o wartości szacunkowej 11,14 miliardów dolarów (według kursu z 2001); w wyniku powojennej rewindykacji udało się odzyskać jedynie niewielki procent utraconych zbiorów zabytkowych, dzieł sztuki i eksponatów,
– straty w szkolnictwie polskim – zniszczono 17 szkół wyższych, 271 szkół średnich, 4880 szkół powszechnych i 768 szkół innych;  dodatkowo zniszczenie instytutów badawczych, towarzystw naukowych i fundacji różnego typu.
– straty służby zdrowia (majątek szpitali, infrastruktura, budynki) – 55% stanu sprzed 1939; zniszczono 352 szpitali, 29 sanatoria przeciwgruźlicze, 24 zdrojowe zakłady lecznicze, 47 zakładów ubezpieczalni społecznych, 778 ośrodków zdrowia i ambulatoriów, 1450 gabinetów lekarskich i dentystycznych,
– straty w przemyśle (zarówno celowe niszczenie, jak i grabież maszyn i urządzeń) – 64,5% przemysł chemiczny, 64,3% poligraficzny, 59,7% elektrotechniczny, 55,4% odzieżowy, 53,1% spożywczy, 48% metalowy, 
– straty w leśnictwie w wyniku rabunkowej gospodarki – wycięcie 75 mln metrów sześciennych grubizny, co odpowiada 400 000 hektarów lasu, 
– straty w gospodarce rolnej i hodowlanej – 1908 tys. koni, 3905 tys. bydła rogatego, 4988 tys. trzody chlewnej, 755 tys. owiec,
– zniszczenie w ponad 50% infrastruktury kolejowej, drogowej, transportu lotniczego i morskiego, infrastruktury telekomunikacyjnej (zniszczono 13 stacji radiofonicznych, 7 stacji radio-telegraficznych, skonfiskowano 867 000 odbiorników radiowych;  zagrabiono lub zniszczono 2465 lokomotyw, 6250 wagonów kolejowych, 83 636 wagonów towarowych, 25 statków pełnomorskich i 39 statków przybrzeżnych portowych; zniszczono 5948 km torów kolejowych, 47 767 metrów bieżących mostów kolejowych i wiaduktów, 14 900 km dróg o twardej nawierzchni, 15 500 metrów bieżących mostów drogowych.
Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów oszacowało po zakończonej II wojnie światowej, wartość strat wojennych Polski powstałych w wyniku okupacji niemieckiej z lat 1939–1945.
Łączna wartość poniesionych strat wg. Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów wyniosła 258 miliardów złotych przedwojennych,  co stanowiło równowartość ok. 50 miliardów dolarów amerykańskich (w 1939 roku). Po przeliczeniu na wartość z roku 2004, wartość strat to ok. 650-700 miliardów dolarów amerykańskich. W tym straty wojenne samej Warszawy wynoszą równowartość 45 miliardów dolarów.
Z poważaniem
Zarząd Antypartii
28 września 2021