Podpisz się pod projektem ustawy – obniżyć 2-krotnie wynagrodzenie posłów!

paź 18, 2022 | Aktualności, Historia Antypartii

Weź udział w akcji zbierania podpisów pod zaproponowanym przez ANTYPARTIĘ obywatelskim projektem ustawy, uzależniającej wynagrodzenie posłów i senatorów od średniej krajowej, co w praktyce będzie oznaczać 2-krotne obniżenie obecnej pensji parlamentarzystów.

Każdego, kto zgadza się z tym projektem, prosimy o zbieranie podpisów na karcie, do której pobrania link podany jest  niżej (WORD, JPG i PDF) i wysłanie list z podpisami na adres niżej (na odwrocie każdej karty proszę podać nazwisko i numer telefonu osoby zbierającej podpisy na tej liście):

Antypartia
Skrytka pocztowa 40
33-100 Tarnów
tel. 601 255 849

 

Lista WORD do pobrania – kliknij tutaj: lista do zbierania podpisów w WORD

 

Lista PDF do pobrania – kliknij tutaj:  lista do zbierania podpisów w PDF

 

Lista JPG do pobrania – kliknij tutaj: lista do zbierania podpisów w JPG

_____________________

 

Projekt dotyczy uzależnienia uposażenia posłów i senatorów nie – jak dotychczas – od wysokości  wynagrodzenia podsekretarza stanu (teraz 80% tego wynagrodzenia), lecz od średniego wynagrodzenia w Polsce. Wynagrodzenie parlamentarzystów byłoby takie samo jak średnie wynagrodzenie brutto w Polsce, podawane przez GUS w styczniu danego roku, tj. np. w 2022 – 6.064 zł, czyli teraz byłoby ok. dwukrotnie niższe niż obecne wynagrodzenie parlamentarzystów  (12.826 zł).

____________________

Oto projekt USTAWY

o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Art. 1. W ustawie z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996, nr 73, poz. 350), wprowadza się następującą zmianę:    w artykule 25 – ustęp 2 otrzymuje brzmienie:  „Uposażenie odpowiada wysokości średniego wynagrodzenia w Polsce, podawanego przez Główny Urząd Statystyczny w styczniu danego roku”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.

______________________

 

UZASADNIENIE

Celem projektu jest urzeczywistnienie faktycznej troski parlamentarzysty o standard  życia obywateli (powiązanie wysokości jego wynagrodzenia ze średnią krajową) oraz wprowadzenie zasady adekwatności tegoż wynagrodzenia parlamentarzystów do jakości ich pracy oraz faktycznych kompetencji, będących od 30 lat przyczyną większości porażek semi-demokracji w Polsce.

Obecnie parlamentarzyści, pobierający pensje kilka razy wyższe niż przeciętny obywatel, nie zdają sobie sprawy z niskiego standardu życia Polaków (Polska wyprzedza tylko 5 państw w Europie /UE / EFTA/, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia netto!).

Poza tym tak wysokie dochody  parlamentarzystów (w sumie prawie 17 tysięcy złotych miesięcznie) w żaden sposób nie odpowiadają ich kompetencjom oraz jakości pracy. Obniżenie samego wynagrodzenia z ok. 13 tysięcy złotych miesięcznie (trzeba pamiętać, iż do tego dochodzi jeszcze dieta w wysokości ok. 4 tysiące złotych) do średniej krajowej, tj. do ok. 6 tysięcy złotych  (plus dieta 4.000 zł) i tak zapewni parlamentarzystom wysoki dochód (w stosunku do obecnej jakości ich pracy i kwalifikacji). 

Uzależnienie wynagrodzenia parlamentarzystów od średniej krajowej na pewno będzie ich mobilizować do działań prowadzących do podwyższenia standardu życia w Polsce.           

Posłowie kompromitują się od ponad 30 lat, patrz tutaj:

 

Kliknij także tutaj: