Antypartia będzie współpracować z doktorem Włodzimierzem Bodnarem

lut 12, 2022 | Aktualności, Historia Antypartii, Informacje z 41 okręgów wyborczych, Okręg nr 22 Krosno

Dzisiaj, 12 lutego 2022, w Przemyślu doszło do spotkania doktora Włodzimierza Bodnara z Przewodniczącym Antypartii, dr. Markiem Ciesielczykiem i Koordynatorem tego ugrupowania w okręgu wyborczym Krosno-Przemyśl, Lesławem Krupskim. Na zdjęciu wyżej, od lewej Lesław Krupski – Koordynator Antypartii w okręgu wyborczym Krosno-Przemyśl, doktor Włodzimierz Bodnar z Przemyśla i dr Marek Ciesielczyk – Przewodniczący Antypartii.

Doktor Bodnar to znany pediatra i pulmonolog, który od wielu miesięcy skutecznie leczy covid amantadyną. Niedawno skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o rejestrację nowej partii politycznej o nazwie „Wspólnie dla zdrowia”.

Doktor Bodnar przyznał, iż dobrym rozwiązaniem jest zaproponowany przez Antypartie projekt umowy o współpracy między ugrupowaniami pozaparlamentarnymi (patrz niżej), który zakłada, iż antysystemowe grupy powinny zlecić  pracowniom badawczym przeprowadzenie sondaży ich  popularności . Koalicja wyborcza tych ugrupowań powinna przyjąć tę nazwę, która według w/w sondaży gwarantować będzie największe poparcie.

Antypartia już wykonała taki ruch. W październiku w sondażu  prestiżowej pracowni Social Changes na Antypartię chciało głosować 14% ankietowanych.

Doktor Bodnar  oraz Przewodniczący Antypartii, Marek Ciesielczyk oświadczyli, iż obywa ugrupowania będą  współpracować i po przeprowadzeniu sondaży popularności podobnych grup, stworzą wspólne listy w nadchodzących wyborach do Sejmu.

Spotkanie działaczy Antypartii z doktorem Włodzimierzem Bodnarem w Przemyślu, 12 lutego 2022, od lewej Lesław Krupski – Koordynator Antypartii w okręgu wyborczym Krosno-Przemyśl, doktor Włodzimierz Bodnar, dr Marek Ciesielczyk – Przewodniczący Antypartii oraz działacze Antypartii z Podkarpacia: Adam Biliński z Przemyśla, Jerzy Małachowski – przedsiębiorca ze Stubna w powiecie przemyskim oraz dr Jan Zuchowski – lekarz dentysta z Narola w powiecie lubaczowskim, członek Gabinetu Ekspertów Antypartii w dziedzinie ochrony zdrowia.

________________________________________________

.

Projekt zbioru zasad współpracy

pozaparlamentarnych ugrupowań antysystemowych

prowadzący do zgłoszenia wspólnych list wyborczych do Sejmu

we wszystkich 41 okręgach wyborczych w 2023 roku

 

 1. Wszystkie ugrupowania – sygnatariusze tego porozumienia muszą zaakceptować wspólną część programu, to jest te punkty, z których nie mogą zrezygnować i zobowiązać się do działań w Sejmie, które prowadzić będą do ich realizacji (np. w przypadku Antypartii będą to: 1. zmiana ordynacji wyborczej na większościową, 2. bezprogowe referendum, którego wynik musi być wiążący dla władzy, 3. złożenie przyrzeczenia publicznego wg art. 919 kodeksu cywilnego).
 2. Jeśli ugrupowanie uważa, iż start w wyborach parlamentarnych w 2023 roku powinien nastąpić na wspólnych listach wyborczych pod jego nazwą, zamówi do czerwca 2022 sondaż wyborczy przynajmniej w jednej z 9 głównych pracowni (CBOS, Estymator, IBRIS, Ipsos, Kantar, Pollster, Research Partner, Social Changes, United Surveys), w którym wystąpi obok wszystkich obecnych ugrupowań parlamentarnych.
 3. Najlepsze wyniki sondażowe wszystkich ugrupowań, pretendujących do roli wiodącego, zostaną porównane i cała grupa zgodzi się, iż nazwą wspólną, pod którą ugrupowania antysystemowe wezmą udział w wyborach, będzie nazwa tego ugrupowania, które uzyska w w/w sondażach najlepszy wynik.
 4. Strony podpisujące porozumienie wyborcze zgodzą się, iż wezmą udział w wyborach parlamentarnych jako zarejestrowana partia polityczna, a nie komitet wyborczy ze względu na oczywistą przewagę takiego rozwiązania. W związku z tym zwycięskie ugrupowanie, jeśli jeszcze nie jest partią polityczną, będzie miało obowiązek dokonania natychmiastowej rejestracji jako partia polityczna. Jeśli tego nie uczyni, grupa będzie występować pod nazwą ugrupowania (partii politycznej), które uzyska kolejny najlepszy wynik w w/w sondażach.
 5. Ugrupowania koalicyjne zarejestrują do końca roku 2022 wszystkich potencjalnych kandydatów, członków i sympatyków w jednym rejestrze osób, które będą chciały kandydować lub głosować w prawyborach, w wyniku których ustalony zostanie kształt wspólnych list wyborczych i kolejność kandydatów. Zarejestrowane osoby będą miały obowiązek wpłacania składek w wysokości nie mniejszej niż 20 zł miesięcznie na wspólną kampanię wyborczą.
 6. Do chwili prawyborów w każdym okręgu wyborczym, które definitywnie zadecydują o kształcie i kolejności na listach wyborczych, kandydaci będą prezentowani na stronie internetowej.
 7. Warunkiem umieszczenia na wspólnej liście wyborczej do Sejmu będzie wpłata przez każdego kandydata przynajmniej 1.000 zł i zebranie przynajmniej 300 podpisów pod listą wyborczą.
 8. Pełnomocnikiem wyborczym oraz finansowym w wyborach będą osoby wybrane wspólnie przez ugrupowania uczestniczące w koalicji.
 9. W roku 2022 koalicja przeprowadzi „próbę generalną”, zbierając w drugiej połowie tego roku 200.000 podpisów pod projektem obywatelskim ustawy. Liczba zebranych podpisów przez członków poszczególnych ugrupowań w 41 okręgach musi być istotną wskazówką w procesie konstruowania list wyborczych w następnym roku.
 10. W przypadku uzyskania przez koalicję wyniku ponad 3% subwencja będzie podzielona pomiędzy ugrupowania na zasadzie proporcjonalnej, w zależności od udziału procentowego w ogólnym wyniku wyborczym kandydatów poszczególnych ugrupowań. Jeśli na przykład wszyscy kandydaci zgłoszeni przez ugrupowanie X zdobędą we wszystkich 41 okręgach wyborczych 15% ogólnej liczby głosów oddanych na koalicję w całym kraju, ugrupowanie to będzie miało prawo do 15% sumy subwencji.
 11. Wszyscy wybrani ze wspólnej listy wyborczej posłowie będą mieli obowiązek należeć do wspólnego klubu parlamentarnego. Jeśli większość klubu uzna, iż dane głosowanie jest istotne na tyle, by uzgodnić wspólną strategię, o zachowaniu w przypadku tego głosowania zadecyduje większość klubu.
 12. Jeśli członek klubu będzie ustawicznie ignorował zdanie jego większości, zostanie usunięty z klubu, bez możliwości startu w kolejnych wyborach z tej listy, a ugrupowanie straci stosowną część subwencji, odpowiadającą liczbie usuniętych z klubu członków. Możliwe będzie zastosowanie artykułu 919 Kodeksu cywilnego, jeśli poseł złożył przed wyborami przyrzeczenie publiczne.

Podpisy sygnatariuszy porozumienia:

________________________