Zapraszamy na noworoczne spotkanie integracyjne Antypartii i innych ugrupowań pozaparlamentarnych

gru 15, 2021 | Aktualności, Historia Antypartii, Okręg nr 01 Legnica

W piątek-niedzielę, 14-16 stycznia 2022 w Karpaczu odbędzie się kolejne spotkanie integracyjne Antypartii i innych pozaparlamentarnych ugrupowań antysystemowych, na którym omówiony zostanie proces tworzenia list wyborczych w wyborach parlamentarnych w 2023 roku oraz zasady współpracy Antypartii z innymi, bliskimi programowo ugrupowaniami pozaparlamentarnymi.

Jako że w październikowym sondażu pracowni Social Chnages aż 14 % ankietowanych zadeklarowało chęć głosowania na Antypartię (która uplasowała się na trzecim miejscu za PiS i KO ! ), można zakładać, iż ugrupowanie to ma szansę na zdobycie ok. 60 miejsc w Sejmie, co oznacza, iż w połowie okręgów wyborczych do Sejmu dostanie się nie tylko tzw. „jedynka” (wyłoniona w wyniku prawyborów w każdym okręgu wyborczym), ale także kandydat Antypartii z drugim najlepszym wynikiem.

piątek-sobota, 14-16 stycznia 2022 

Karpacz, Ośrodek wypoczynkowy AGAWA, ul. Kolorowa 4

 

Prosimy o jak najszybsze zgłoszenia udziału ze względu na wyjątkowo duże zainteresowanie noclegami w Karpaczu w okresie ferii – nr tel.: 601 255 849

Oferujemy lepszej jakości nocleg niż w poprzedniej informacji:

 

Ośrodek Wypoczynkowy  AGAWA,

patrz: https://www.agawa.karpacz.pl/

Dojazd: https://www.google.com/maps/place/Agawa/@50.7578788,15.7469925,13.42z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xad0d477742e2e2db!5m2!4m1!1i2!8m2!3d50.7738328!4d15.7555179

 

Nocleg + śniadanie w pokoju 2-osobowym – 125 zł / osoba   –  (opcjonalnie obiadokolacja 35 zł)

 

Program spotkania:

piątek, 14 stycznia

godz. 15:00 – 17:00 – przyjazd, rejestracja uczestników spotkania

godz. 17:00 – 18:00 – wspólna obiadokolacja w ośrodku Agawa

godz. 18:00 – 19:00 – prezentacja przez Zarząd Antypartii wyników działań ugrupowania w roku 2021 (w tym skutków sondażu wyborczego Social Changes, w którym 14% ankietowanych zadeklarowało chęć głosowania na Antypartię)

godz. 19:00 – 21:00 – dyskusja z przedstawicielami innych ugrupowań na temat współpracy i ewentualnego wspólnego startu w wyborach parlamentarnych w 2023 roku – w tym prezentacja propozycji warunków porozumienia wyborczego ugrupowań pozaparlamentarnych autorstwa Antypartii – patrz tekst niżej

po godz. 21:00 – rozmowy indywidualne

sobota, 15 stycznia

godz. 8:00 – 10:00 – śniadanie w ośrodku Agawa

godz.10:00 – 17:00 – wolny czas do dyspozycji uczestników

godz. 17:00 – 18:00 – wspólna obiadokolacja w ośrodku Agawa

godz. 18:00 – 19:00 – prezentacja przez Zarząd Antypartii planów działania w roku 2022 – m.in. udziału w dwóch kolejnych sondażach różnych, podobnie jak Social Changes, prestiżowych pracowniach badawczych oraz operacji zbierania 200 tysięcy podpisów pod obywatelskich projektem ustawy

godz. 19:00 – 20:00 – prezentacja już skonstruowanych (na razie w porządku alfabetycznym), wstępnych list wyborczych w niektórych okręgach wyborczych – jako wzór działania w pozostałych

godz. 20:00 – 22:00 – kontynuacja dyskusji z przedstawicielami innych,  pozaparlamentarnych ugrupowań wyrażających gotowość do współpracy w kampanii wyborczej i konstruowaniu wspólnych list wyborczych oraz analiza propozycji modyfikacji zbioru warunków współpracy przedstawionych przez Antypartię

 

niedziela, 16 stycznia

godz. 8:00 – 10:00 – śniadanie w ośrodku Agawa

godz. 10:00 – 11:00 – kontynuacja dyskusji z poprzednich dni (jeśli będzie taka potrzeba)

godz. 11:00 – 12:00 – wymeldowanie z ośrodka Agawa

 

Sugestie zmian, uzupełnienia programu spotkania oraz zgłoszenia udziału proszę kierować pod nr tel. : 601 255 849

 

DO DYSKUSJI NA SPOTKANIU W KARPACZU 

Projekt zasad współpracy pozaparlamentarnych ugrupowań antysystemowych prowadzący do zgłoszenia wspólnych list wyborczych do Sejmu w 41 okręgach wyborczych w 2023 roku

 1. Wszystkie ugrupowania – sygnatariusze porozumienia muszą zaakceptować wspólną część programu, to jest te punkty, z których nie mogą zrezygnować i zobowiązać się do działań w Sejmie, które prowadzić będą do ich realizacji (np. w przypadku Antypartii będą to: 1. zmiana ordynacji wyborczej na większościową, 2. bezprogowe referendum, którego wynik musi być wiążący dla władzy, 3. złożenie przyrzeczenia publicznego wg art. 919 kodeksu cywilnego).
 2. Jeśli ugrupowanie uważa, iż start w wyborach parlamentarnych w 2023 roku powinien nastąpić na wspólnych listach wyborczych pod jego nazwą, zamówi do czerwca 2022 sondaż wyborczy przynajmniej w jednej z 9 głównych pracowni (CBOS, Estymator, IBRIS, Ipsos, Kantar, Pollster, Research Partner, Social Changes, United Surveys), w którym wystąpi obok wszystkich obecnych ugrupowań parlamentarnych.
 3. Najlepsze wyniki sondażowe wszystkich ugrupowań, pretendujących do roli wiodącego, zostaną porównane i cała grupa zgodzi się, iż nazwą wspólną, pod którą ugrupowania antysystemowe wezmą udział w wyborach, będzie nazwa tego ugrupowania, które uzyska w w/w sondażach najlepszy wynik.
 4. Strony podpisujące porozumienie wyborcze zgodzą się, iż wezmą udział w wyborach parlamentarnych jako zarejestrowana partia polityczna, a nie komitet wyborczy ze względu na oczywistą przewagę takiego rozwiązania. W związku z tym zwycięskie ugrupowanie, jeśli jeszcze nie jest partią polityczną, będzie miało obowiązek dokonania natychmiastowej rejestracji jako partia polityczna. Jeśli tego nie uczyni, grupa będzie występować pod nazwą ugrupowania (partii politycznej), które uzyska kolejny najlepszy wynik w w/w sondażach.
 5. Ugrupowania koalicyjne zarejestrują do końca roku 2022 wszystkich potencjalnych kandydatów, członków i sympatyków w jednym rejestrze osób, które będą chciały kandydować lub głosować w prawyborach, w wyniku których ustalony zostanie kształt wspólnych list wyborczych i kolejność kandydatów. Zarejestrowane osoby będą miały obowiązek wpłacania składek w wysokości nie mniejszej niż 20 zł miesięcznie na wspólną kampanię wyborczą.
 6. Do chwili prawyborów w każdym okręgu wyborczym, które definitywnie zadecydują o kształcie i kolejności na listach wyborczych, kandydaci będą prezentowani na stronie internetowej.
 7. Warunkiem umieszczenia na wspólnej liście wyborczej do Sejmu będzie wpłata przez każdego kandydata przynajmniej 1.000 zł i zebranie przynajmniej 300 podpisów pod listą wyborczą.
 8. Pełnomocnikiem wyborczym oraz finansowym w wyborach będą osoby wybrane wspólnie przez ugrupowania uczestniczące w koalicji.
 9. W roku 2022 koalicja przeprowadzi „próbę generalną”, zbierając w drugiej połowie tego roku 200.000 podpisów pod projektem obywatelskim ustawy. Liczba zebranych podpisów przez członków poszczególnych ugrupowań w 41 okręgach musi być istotną wskazówką w procesie konstruowania list wyborczych w następnym roku.
 10. W przypadku uzyskania przez koalicję wyniku ponad 3% subwencja będzie podzielona pomiędzy ugrupowania na zasadzie proporcjonalnej, w zależności od udziału procentowego w ogólnym wyniku wyborczym kandydatów poszczególnych ugrupowań. Jeśli na przykład wszyscy kandydaci zgłoszeni przez ugrupowanie X zdobędą we wszystkich 41 okręgach wyborczych 15% ogólnej liczby głosów oddanych na koalicję w całym kraju, ugrupowanie to będzie miało prawo do 15% sumy subwencji.
 11. Wszyscy wybrani ze wspólnej listy wyborczej posłowie będą mieli obowiązek należeć do wspólnego klubu parlamentarnego. Jeśli większość klubu uzna, iż dane głosowanie jest istotne na tyle, by uzgodnić wspólną strategię, o zachowaniu w przypadku tego głosowania zadecyduje większość klubu.
 12. Jeśli członek klubu będzie ustawicznie ignorował zdanie jego większości, zostanie usunięty z klubu, bez możliwości startu w kolejnych wyborach z tej listy, a ugrupowanie straci stosowną część subwencji, odpowiadającą liczbie usuniętych z klubu członków. Możliwe będzie zastosowanie artykułu 919 Kodeksu cywilnego, jeśli poseł złożył przed wyborami przyrzeczenie publiczne.