Program Pierwszego Kongresu Antypartii i spotkania z innymi antysystemowymi ugrupowaniami nad Bałtykiem, w Sarbinowie – 4-6 czerwca 2021

maj 21, 2021 | Aktualności, Historia Antypartii, Okręg nr 40 Koszalin

Pierwszy Kongres Antypartii

Sarbinowo, 4-6 czerwca 2021

 

Zgodnie z paragrafem 6, ustęp 4 i 5 oraz paragrafem 23, ustęp 1 i 2 Statutu Antypartii i decyzją Rady Koordynatorów, ogłoszoną w jej imieniu przez Zarząd na stronie Antypartii w dniu 21 marca 2021 zwołuje się Pierwszy Kongres Antypartii w dniu 4 czerwca 2021 o godz. 18:00 w Sarbinowie (adres miejsca Kongresu przekazany uprawnionym statutowo do udziału uczestnikom). Drugi termin Kongresu to 4 czerwca 2021 o godz. 19:15.

Proponowany porządek obrad:

piątek, 4 czerwca 2021

godz. 16:00 – 18:00 – rejestracja uczestników Kongresu, kolacja

godz. 18:00 – otwarcie Kongresu przez Przewodniczącego Antypartii i stwierdzenie wymaganej w par. 6, ust. 2 Statutu frekwencji, kontynuacja obrad lub formalne rozpoczęcie Kongresu w terminie drugim o godz. 19:15

godz. 18:15 – 18:30 – wybór Przewodniczącego Kongresu, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy prowadzą dalsze obrady

godz. 18:30 – 19:00 – sprawozdanie Przewodniczącego Antypartii z jej dotychczasowej działalności (zwłaszcza Zarządu i Rady Koordynatorów) w okresie 23 sierpnia 2020 – 3 czerwca 2021

godz. 19:00 – 19:30 – rozpatrzenie i zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego z działalności Antypartii (w tym Zarządu i Rady Koordynatorów) oraz rozpatrzenie wniosków Komisji Rewizyjnej i głosowanie ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Antypartii i Radzie Koordynatorów

godz. 19:30 – 20:30 – wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Antypartii, które ze swego grona wybiorą swych przewodniczących i wiceprzewodniczących

godz. 20:30 – 21:30 – dokonanie zmian w Statucie Antypartii – głosowanie ws. trzech zaproponowanych przez Zarząd zmian w Statucie Antypartii:

  • W paragrafie 3, po ustępie 1. dodaje się ustęp 1 a) w brzmieniu:

„1 a) Osoba spełniająca warunki z ustępu 1 może być także sympatykiem Antypartii po podpisaniu i przekazaniu Zarządowi Antypartii stosownej deklaracji sympatyka, zamieszczonej na stronie internetowej Antypartii. Sympatyk Antypartii ma te same prawa i obowiązki jak członek Antypartii z wyjątkiem bycia członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Antypartii. Wobec sympatyka stosuje się te same zasady postępowania jak w przypadku członka Antypartii.”

  • W paragrafie 8, na końcu ustępu 2. – po słowach: „ … 2/3 członków Rady Koordynatorów” dodaje się zdanie: „Wiceprzewodniczący Antypartii może równocześnie być Sekretarzem.”
  • W paragrafie 5, w ustępie 2. dodaje się po słowach: „ … trwa 2 lata” – słowa: „liczone od chwili wyboru pierwotnego całego ciała w danej kadencji. Wszyscy członkowie danego rodzaju władzy, także ci wybrani dodatkowo (dokooptowani) w czasie kadencji kończą kadencję w tym samym czasie.”

godz. 21:30 – 23:00 – wolne wnioski

 

sobota, 5 czerwca 2021

godz.  8:00 –  9:00 – śniadanie

godz.  9:00 – 13:00 – czas wolny dla uczestników Kongresu

godz.13:00 – 14:00 – obiad

godz.14:00 – 15:00 – dyskusja na temat programu Antypartii oraz ewentualnej zmiany/uzupełnienia jej nazwy

godz.15:00 – 17:30 – określenie kalendarza działań w okresie czerwiec – grudzień 2021:

  1. rozbudowa struktur powiatowych i gminnych w poszczególnych okręgach wyborczych,
  2. rozpoczęcie konstruowania list wyborczych,
  3. akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy – obywatelska inicjatywa ustawodawcza Antypartii
  4. przeprowadzenie we wszystkich okręgach wyborczych sondażu wyborczego wśród ok. 4 tysięcy wyborców z uwzględnieniem Antypartii
  5. produkcja przynajmniej 2,5 tysiaca banerów i umieszczenie ich we wszystkich gminach Polski do końca 2021 roku
  6. przygotowanie Drugiego Kongresu Antypartii jesienią 2021 roku w Gdańsku lub Warszawie
  7. organizacja 41 spotkań (w każdym okręgu wyborczym) w okresie czerwiec – październik 2021

godz.17:30 – 18:00 – podsumowanie wyników Kongresu i jego zamknięcie

 

Druga część spotkania w Sarbinowie

Rozmowy z innymi ugrupowaniami na temat współpracy i ewentualnego wspólnego startu w wyborach parlamentarnych

 

godz. 18:00 – 21:00 – dyskusja na temat zasad współpracy z innymi pozaparlamentarnymi  ugrupowaniami antysystemowymi i reguł określających ewentualny wspólny start w wyborach parlamentarnych i samorządowych w roku 2023

 

niedziela, 6 czerwca 2021

godz. 8:00 – 9:00 – śniadanie

godz. 9:00 –12:00 – kontynuacja rozmów z innymi, bliskimi programowo ugrupowaniami na temat współpracy w okresie 2021 – 2023

godz.12:00 – 13:00 – obiad

po godz. 13: 00 – wyjazd uczestników spotkania w Sarbinowie