Po spotkaniu w Krakowie – Zbieramy kandydatów do komisji w jesiennych wyborach parlamentarnych.

sty 24, 2023 | Aktualności, Historia Antypartii, Okręg nr 13 Kraków

Na wczorajszym spotkaniu Antypartii w Krakowie nie tylko udało się pozyskać nowych jej członków i sympatyków w Małopolsce, ale także rozpocząć ogólnopolską akcję zbierania osób, które będą chciały być z ramienia Antypartii członkami komisji wyborczych w jesiennych wyborach parlamentarnych (wynagrodzenie ok. 500 zł).

Wszyscy koordynatorzy Antypartii, jej członkowie i sympatycy w całej Polsce powinni zamieszczać na lokalnych stronach internetowych ogłoszenie , zaprezentowane wyżej oraz umieszczać je na tablicach ogłoszeniowych w swojej miejscowości.

Tworzymy także komitet inicjatywy ustawodawczej, który będzie zbierał podpisy pod projektem ustawy uzależniającej wysokość wynagrodzenia posła i senatora od średniej krajowej, co w praktyce będzie oznaczać 2-krotne obniżenie tegoż wynagrodzenia parlamentarzystów (do poziomu ok. 6 tysięcy zł miesięcznie). Gdy będziemy już zbierać podpisy, możemy skorzystać z siedziby pod adresem ul. Szlak 35/1 i tam przynosić listy z podpisami z Krakowa.

 

Oto linki do listy do zbierania podpisów:

lista do zbierania podpisów projekt ustawy

 

Ogłoszenie w JPG:

———————————————————————————————-

Lista do zbierania podpisów w JPG:

Projekt uzasadnienia naszej ustawy:

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Na podstawie art. 118, ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy z dnia 24 czerwca 1999 roku o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U. 1999 nr 62, poz. 688) podpisani niżej obywatele RP, mający prawo wybierania do Sejmu, wnoszą do Marszałka Sejmu poniższy projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996, nr 73, poz. 350), odpowiadający wymogom zawartym w Konstytucji RP i Regulaminie Sejmu RP oraz w/w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
 2. Proponowane zmiany ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora to uzależnienie ich uposażenia od średniego wynagrodzenia w Polsce.
 3. Czynności związane z przygotowaniem projektu ustawy wykonuje komitet inicjatywy ustawodawczej pod nazwą: „Komitet inicjatywy ustawodawczej – ANTYPARTIA  – projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tj. uzależnieniu wynagrodzenia parlamentarzystów od średniej krajowej”, zwany dalej „Komitetem”, tel. 601 255 849, e-mail: dr.ciesielczyk@gmail.com
 4. Skład komitetu (co najmniej 15 osób, które załączają pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz PESEL i własnoręcznego podpisu: patrz załącznik
 5. Członkowie komitetu wskazują w swym pisemnym oświadczeniu, iż jego pełnomocnikiem będzie Marek Ciesielczyk, zaś zastępcą – Jerzy Kowalewski, którzy będą występować w imieniu i na rzecz komitetu.
 6. Załącza się wykaz podpisów obywateli popierających projekt ustawy, zawierający imię (imiona) i nazwisko osoby popierającej, adres zamieszkania, PESEL i własnoręczny podpis, nazwę komitetu i tytuł projektu ustawy, której obywatel udziela poparcia, sporządzony według wzoru wykazu ustalonego w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów na podstawie opinii Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Projekt dotyczy uzależnienia uposażenia posłów i senatorów nie – jak dotychczas – od wysokości  wynagrodzenia podsekretarza stanu (teraz 80% tego wynagrodzenia), lecz od średniego wynagrodzenia w Polsce. Wynagrodzenie parlamentarzystów byłoby takie samo jak średnie wynagrodzenie brutto w Polsce, podawane przez GUS w styczniu danego roku, tj. np. w 2022 – 6.064 zł, czyli teraz byłoby ok. dwukrotnie niższe niż obecne wynagrodzenie parlamentarzystów  (12.826 zł).

USTAWA

z dnia …….….

o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Art. 1. W ustawie z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996, nr 73, poz. 350), wprowadza się następującą zmianę:

w artykule 25 – ustęp 2 otrzymuje brzmienie:  „Uposażenie odpowiada wysokości średniego wynagrodzenia w Polsce, podawanego przez Główny Urząd Statystyczny w styczniu danego roku”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.

 

                                                           UZASADNIENIE

 1. Potrzeba i cel wydania ustawy

Potrzeba przyjęcia proponowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wynika z uzasadnionej społecznie w dzisiejszej Polsce konieczności uzależnienia wynagrodzenia parlamentarzystów od średniego wynagrodzenia w naszym kraju. Celem projektu jest urzeczywistnienie faktycznej troski parlamentarzysty o standard  życia obywateli (powiązanie wysokości jego wynagrodzenia ze średnią krajową) oraz wprowadzenie zasady adekwatności tegoż wynagrodzenia parlamentarzystów do jakości ich pracy oraz faktycznych kompetencji, będących od 30 lat przyczyną większości porażek semi-demokracji w Polsce.  

 1. Stan aktualny

Obecnie parlamentarzyści, pobierający pensje kilka razy wyższe niż przeciętny obywatel, nie zdają sobie sprawy z niskiego standardu życia Polaków (Polska wyprzedza tylko 5 państw w Europie /UE / EFTA/, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia netto!). Poza tym tak wysokie dochody  parlamentarzystów (w sumie prawie 17 tysięcy złotych miesięcznie) w żaden sposób nie odpowiadają ich kompetencjom oraz jakości pracy. Obniżenie samego wynagrodzenia z ok. 13 tysięcy złotych miesięcznie (trzeba pamiętać, iż do tego dochodzi jeszcze dieta w wysokości ok. 4 tysiące złotych) )  do średniej krajowej, tj. do ok. 6 tysięcy złotych  (plus dieta 4.000 zł) i tak zapewni parlamentarzystom wysoki dochód (w stosunku do obecnej jakości ich pracy i kwalifikacji).  Uzależnienie wynagrodzenia parlamentarzystów od średniej krajowej na pewno będzie ich mobilizować do działań prowadzących do podwyższenia standardu życia w Polsce.           

 1. Przewidywane skutki zmiany ustawy

Proponowane zmiany spowodują, iż nastąpi urealnienie wynagrodzenia parlamentarzystów, tj. dostosowanie jego wysokości do faktycznej wartości pracy posłów i senatorów, lepsze zrozumienie przez nich materialnych warunków życia w Polsce oraz ich dążenie do znacznie szybszego wzrostu wynagrodzeń w naszym kraju.

 1. Wpływ na sektor finansów publicznych

Projekt nie tylko nie pociąga za sobą obciążenia finansowego budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, lecz przyczyni się do zaoszczędzenia ok. 40 milionów złotych rocznie, tj. ok. 160 milionów w czasie całej kadencji (z powodu obniżenia wynagrodzenia 460 posłów i 100 senatorów o ok. 6 tys. zł miesięcznie), które proponujemy przekazywać na przykład na specjalny fundusz pomocy dzieciom, których choroby wymagają leczenia za granicą lub podobny cel.

 1. Zgodność z prawem Unii Europejskiej

Projekt w zakresie swojej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

Kliknij tutaj, by pobrać listę do zbierania podpisów osób popierających projekt ustawy o dwukrotnym obniżeniu wynagrodzenia posłów i senatorów:

lista do zbierania podpisów projekt ustawy