Kongres Antypartii w Gdańsku – bezpośrednio po Konwencji Pomorskiej

lut 18, 2022 | Aktualności, Historia Antypartii, Okręg nr 25 Gdańsk

Uchwała Rady Koordynatorów Antypartii z dnia 18 lutego 2022 w sprawie zwołania Kongresu Antypartii w Gdańsku w dniu 5 marca 2022

Na podstawie  § 6 ust. 2, 3, 4,5 Statutu Antypartii oraz – per analogiam – art. 15zzx, ust. 1,2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2000 r. poz.1842 ze zm.), wyroku WSA w Gliwicach z 2 sierpnia 2020 (sygn.. III SA / Gl 409 / 20), a także – per analogiam – art. 10 ustępy 1a-1e Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, poz 104 z poźn. zm.), art. 18 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695), tzw. Tarcza Antykryzysowa oraz – per analogiam – art. 27 Ustawy z 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Rada Koordynatorów Antypartii uchwala, co następuje:

 Paragraf 1

Rada Koordynatorów Antypartii zwołuje Kongres Antypartii w sobotę, 5 marca 2022, o godz. 19:00 w Gdańsku, ul. Świętojańska 49. Drugi termin – w tym samym miejscu –  to 5 marca 2022, godz. 20:00. Posiedzenie będzie miało charakter hybrydowy, tzn. osoby uprawnione będą mogły uczestniczyć w Kongresie osobiście lub na komunikatorze MEET GOOGLE. Link do uczestnictwa w spotkaniu oraz szczegółowe zasady organizacji Zebrania online przesłane zostały osobom uprawnionym  drogą mailową.

Paragraf 2

Ustala się porządek obrad:

 1. Otwarcie Kongresu przez Przewodniczącego Antypartii
 2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Kongresu
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Antypartii z dotychczasowej działalności Zarządu i Rady Koordynatorów.
 4. Przedstawienie przez Skarbnika Antypartii sprawozdania finansowego za rok 2021 i styczeń-luty 2022
 5. Prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu i Rady Koordynatorów
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej ds. odwołania i wyboru członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 7. Odwołanie dotychczasowych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 8. Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 9. Wybór nowego Sekretarza Zarządu Antypartii
 10. Głosowanie w sprawie zmian w Statucie Antypartii – proponowane zmiany przesłane zostały drogą mailową osobom uprawnionym do udziału w Kongresie.
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad.

Paragraf 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Antypartii

Paragraf 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu i

Rady Koordynacyjnej Antypartii

Marek Ciesielczyk