Kolejne spotkanie koalicyjne w Bukowinie Tatrzańskiej

gru 21, 2022 | Aktualności, Historia Antypartii, Okręg nr 14 Nowy Sącz

W ostatni weekend (17-18 grudnia 2022) w malowniczo położonym pensjonacie w Bukowinie Tatrzańskiej (z pięknym widokiem na Tatry – patrz zdjęcie wyżej) odbyło się kolejne spotkanie koalicyjne Antypartii – tym razem z przedstawicielami stowarzyszenia „Ludzie przyszłości” (z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej).

Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. na  temat programu wyborczego, kampanii i tekstu porozumienia, które miałoby być podstawą współpracy obydwu organizacji w najbliższych miesiącach poprzedzających wybory parlamentarne. Ustalono terminy kolejnych spotkań (w grudniu i styczniu) w Krakowie małopolskich koordynatorów okręgowych Antypartii z krakowskimi działaczami stowarzyszenia „Ludzie przyszłości”.

Poniżej przypominamy propozycje Antypartii zasad współpracy i konstruowania wspólnych list wyborczych.

 

Zasady i kalendarz współpracy pozaparlamentarnych ugrupowań antysystemowych, prowadzące do zgłoszenia wspólnych list wyborczych do Sejmu  w 41 okręgach wyborczych jesienią 2023 roku – 12 „przykazań” koalicyjnych – PROPOZYCJA ANTYPARTII do dyskusji

do 15 stycznia 2023

1. Wszystkie ugrupowania – sygnatariusze tego porozumienia muszą zaakceptować wspólną część programu, to jest te punkty, z których nie mogą zrezygnować i zobowiązać się do działań w Sejmie, które prowadzić będą do ich realizacji, w przypadku Antypartii będą to:

– zmiana ordynacji wyborczej na większościową,

– bezprogowe referendum, którego wynik musi być wiążący dla władzy,

złożenie przyrzeczenia publicznego przez kandydatów do Sejmu wg art. 919 kodeksu cywilnego,

– możliwość odwołania posła w czasie kadencji w drodze referendum. 

do 30 stycznia 2023

 1. Ugrupowania – sygnatariusze przedstawią swe propozycje koordynatorów wspólnych działań we wszystkich 41 okręgach wyborczych, którzy będą stanowić Radę Koordynacyjną, wyznaczającą strategię działania koalicji do chwili powołania właściwej Rady Koordynacyjnej (do 15 lipca 2023, patrz punkt 7). Działaniami bieżącymi – do 15 lipca 2023 – będzie kierował Zespół Koordynacyjny, złożony z delegowanych przez ugrupowania osób (po jednej z każdego większego ugrupowania).

do 31 marca 2023

 1. Jeśli ugrupowanie uważa, iż start w wyborach jesienią 2023 powinien nastąpić na wspólnych listach wyborczych pod jego nazwą, zamówi (samo lub wspólnie z innymi ugrupowaniami) do 31 marca 2023 roku – sondaż wyborczy przynajmniej w jednej z 9 głównych pracowni badawczych (CBOS, Estymator, IBRIS, Ipsos, Kantar, Pollster, Research Partner, Social Changes, United Surveys), w którym wystąpi obok wszystkich obecnych ugrupowań parlamentarnych. Najlepsze wyniki sondażowe wszystkich ugrupowań, pretendujących do roli wiodącego, zostaną porównane i cała grupa zgodzi się, iż nazwą wspólną, pod którą ugrupowania antysystemowe wezmą udział w wyborach, będzie nazwa tego ugrupowania, które uzyska w w/w sondażach najlepszy wynik.

do 15 kwietnia 2023

 1. Strony podpisujące porozumienie wyborcze zgodzą się, iż wezmą udział w wyborach parlamentarnych jako komitet wyborczy zarejestrowanej partii politycznej, a nie komitet wyborczy wyborców lub koalicja partii – ze względu na oczywistą przewagę takiego rozwiązania. W związku z tym zwycięskie w w/w sondażu ugrupowanie, jeśli jeszcze nie jest partią polityczną, będzie miało obowiązek dokonania natychmiastowej rejestracji – do 15 kwietnia 2023 – jako partia polityczna. Jeśli tego nie uczyni, grupa będzie występować pod nazwą ugrupowania (partii politycznej), które uzyska kolejny najlepszy wynik w w/w sondażach.

do 31 maja 2023

5. Ugrupowania koalicyjne zarejestrują w jednym rejestrze osób – do końca maja 2023 roku – wszystkich potencjalnych kandydatów, członków i sympatyków, którzy będą chcieli kandydować lub głosować w prawyborach, w wyniku których ustalony zostanie kształt wspólnych list wyborczych i kolejność kandydatów w 41 okręgach wyborczych. Zarejestrowane osoby będą miały obowiązek wpłacenia jednorazowej składki w wysokości co najmniej 500 zł (do 15 maja 2023) oraz wpłacania składek w wysokości nie mniejszej niż 50 zł miesięcznie na wspólną kampanię wyborczą począwszy od maja do dnia wyborów w 2023 roku.

do 30 czerwca 2023

 1. Zdjęcia i CV kandydatów do Sejmu będą opublikowane w Internecie co najmniej 1 miesiąc przed prawyborami w danym okręgu wyborczym (które odbędą się nie później niż 30 czerwca 2023) . Do chwili prawyborów w każdym okręgu wyborczym, które definitywnie zadecydują o kształcie i kolejności na listach wyborczych, kandydaci będą prezentowani na stronie internetowej. By wziąć udział w wyborach, wybrani w wyniku prawyborów na listy wyborcze kandydaci muszą wpłacić na wspólną kampanię wyborczą co najmniej 1.000 zł (do 30 czerwca) i 10 dni przed upływem ustawowego terminu przekazać co najmniej 300 podpisów popierających listę wyborczą.

do 15 lipca 2023

 1. Ugrupowania – sygnatariusze tego porozumienia będą zbierać podpisy po swymi projektami (np. inicjatywą ustawodawczą lub referendum) i do 1 lipca przekażą listy z podpisami ustawowo odpowiedniemu organowi państwowemu w celu weryfikacji tych podpisów. Liczby weryfikowanych systematycznie przez ugrupowania – w okresie styczeń 2022 – czerwiec 2023 – podpisów, zebranych przez członków poszczególnych ugrupowań w 41 okręgach, musi być istotną wskazówką w procesie konstruowania list wyborczych. Do 15 lipca ugrupowania – sygnatariusze wybiorą właściwą Radę Koordynacyjną koalicji ugrupowań, której skład będzie uzależniony od liczby zebranych i zweryfikowanych podpisów (np. jeśli ugrupowanie A zbierze 50 tysięcy zweryfikowanych przez organ państwowy podpisów, zaś ugrupowanie B – 100 tysięcy, to drugie będzie miało 2 razy więcej członków Rady niż pierwsze. Rada ta – mająca głos decydujący – wybierze też właściwy Zarząd (kierujący bieżącym działaniem), zaś pełnomocnikiem wyborczym oraz finansowym w wyborach będą osoby wybrane wspólnie przez przedstawicieli ugrupowań – sygnatariuszy, wchodzących w skład Rady Koordynacyjnej.

do 30 września 2023

 1. Sygnatariusze zorganizują w Warszawie pod koniec września 2023 Konwencję Wyborczą, w której wezmą udział m.in. wszyscy kandydaci koalicji do Sejmu w liczbie 920 oraz zaproszeni goście. Koszty organizacji pokryte zostaną ze wspólnego funduszu wyborczego.

do 9 listopada 2023 (?)

 1. Jako że wybory parlamentarne odbędą się między 15 października i 12 listopada 2023, kampania wyborcza prowadzona będzie najdłużej do 9 listopada. Oprócz 900 tysięcy złotych, pochodzących ze składek wszystkich kandydatów do Sejmu, każdy okręg powinien mieć obowiązek pozyskania przynajmniej ok. 20 – 30 tysięcy złotych na wspólną kampanię wyborczą (co będzie oznaczać dodatkowo ok. 1 milion zł na wspólną kampanię, a w sumie ok. 2 miliony złotych na wspólną kampanię). Za to powinien być odpowiedzialny w pierwszej kolejności koordynator okręgowy oraz „Jedynka” na liście wyborczej.

po 12 listopada 2023

10. W przypadku uzyskania przez koalicję wyniku ponad 3% subwencja będzie wydatkowa w ten sposób, by finansowane były projekty ugrupowań na zasadzie proporcjonalnej, w zależności od udziału procentowego w ogólnym wyniku wyborczym kandydatów poszczególnych ugrupowań. Jeśli na przykład wszyscy kandydaci zgłoszeni przez ugrupowanie X zdobędą we wszystkich 41 okręgach wyborczych 15% ogólnej liczby głosów oddanych na koalicję w całym kraju, ugrupowanie to będzie miało prawo sfinansować realizację swych projektów o wartości 15% sumy subwencji. Zostanie podpisana stosowna umowa cywilno-prawna w tej sprawie.

 1. Wszyscy wybrani ze wspólnej listy wyborczej posłowie będą mieli obowiązek należeć do wspólnego klubu parlamentarnego. Jeśli większość klubu uzna, iż dane głosowanie jest istotne na tyle, by uzgodnić wspólną strategię, o zachowaniu w przypadku tego głosowania zadecyduje większość klubu.
 1. Jeśli członek klubu będzie ustawicznie ignorował zdanie jego większości, zostanie usunięty z klubu, bez możliwości startu w kolejnych wyborach z tej listy, a ugrupowanie straci możliwość finansowania części swych projektów, odpowiadającej procentowo liczbie usuniętych z klubu członków (jeśli np. z 50-osobowego klubu parlamentarnego usuniętych zostanie 10 posłów z ugrupowania X, straci ono prawo do finansowania 20% przewidzianych wcześniej do realizacji projektów). Możliwe będzie zastosowanie artykułu 919 Kodeksu cywilnego, jako że wszyscy kandydaci na posłów z naszej listy wyborczej będą musieli złożyć przed wyborami przyrzeczenie publiczne na podstawie art. 919 KC. Te same zasady będą obowiązywać w przypadku opuszczenia klubu przez posła/posłów koalicji. Przewodniczącym klubu parlamentarnego koalicji zostanie poseł, który w swoim okręgu wyborczym uzyskał najlepszy procentowo wynik (decydował będzie stosunek liczby oddanych na niego w okręgu głosów do ogólnej liczby ważnie oddanych w tym okręgu głosów na kandydatów wszystkich komitetów wyborczych). Możliwy będzie wybór innego posła koalicji, jeśli ten z najlepszym procentowo wynikiem, nie wyrazi zgody na wybór.

_________________

 

Zasady konstruowania list wyborczych koalicji ugrupowań pozaparlamentarnych

I. Z list wyborczych może startować członek lub sympatyk koalicji, zarejestrowany w określonym wcześniej przez koalicję (w w/w zasadach współpracy) terminie (inna osoba musi dodatkowo uzyskać zgodę większości członków i sympatyków w danym okręgu wyborczym), akceptujący program wyborczy koalicji, wybrany w prawyborach w danym okręgu przez zarejestrowanych w stosowny sposób członków i sympatyków koalicji. Niemożliwy jest start tzw. „spadochroniarzy”, tj. osób nie zamieszkałych w danym okręgu wyborczym i z nim nie związanych w żaden sposób.

II. Każdy kandydat do Sejmu z list koalicji wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej koalicji swego życiorysu oraz zdjęcia (do chwili prawyborów kandydaci będę prezentowani na stronie w kolejności alfabetycznej), kandydat zobowiązuje się ponadto  przed wyborami do wpłacenia na kampanię wyborczą do Sejmu przynajmniej 1.000 zł oraz zebrania przynajmniej 300 podpisów popierających listę wyborczą w swoim okręgu wyborczym.

III. Każdy kandydat koalicji do Sejmu składa przyrzeczenie publiczne według art. 919 Kodeksu cywilnego, przyrzekając, iż – jeśli w Sejmie będzie głosowany projekt stosownej ustawy, do poparcia którego kandydat sam zobowiązał się publicznie w czasie kampanii wyborczej, będzie za nim głosował (Zobowiązanie to będzie zawierać co najmniej 5 punktów z zatwierdzonego wcześniej programu wyborczego). W przeciwnym wypadku będzie musiał wypłacić każdemu wyborcy w swoim okręgu wyborczym 1.000 zł – zgodnie z wcześniejszym przyrzeczeniem publicznym. 

IV. Każdy kandydat do Sejmu powinien być gotów poddać się badaniom wariograficznym na prawdomówność, jeśli taka będzie decyzja Rady Koordynacyjnej koalicji.

V. Kształt i kolejność kandydatów do Sejmu na listach wyborczych ustalony zostanie w drodze prawyborów w każdym okręgu wyborczym, według następujących zasad:

a) O obecności i miejscu kandydata na liście wyborczej współdecydować będą bezpośrednie prawybory; wszyscy zarejestrowani w terminie określonym w w/w zasadach przed wyborami jako aktualni w momencie prawyborów członkowie i sympatycy koalicji mają prawo głosować w jawnych prawyborach; każdy głosujący ma do dyspozycji 5 głosów, które może w dowolny sposób oddać na poszczególnych kandydatów, uwzględniając: wykształcenie, osiągnięcia zawodowe, dotychczasowe wyniki w różnych rodzajach wyborów (jeśli brał udział), aktywność  społeczną, zaangażowanie w działalność koalicji (np. liczbę zebranych podpisów etc.).

b) Do sumy głosów każdego kandydata, uzyskanych w ten sposób w prawyborach, dodać należy punkty przyznane przez Radę Koordynacyjną koalicji (każdy z członków Rady może w każdej dziedzinie przyznać kandydatowi od 0 do 10 punktów)  według następujących reguł:

 1. wykształcenie – 0 -10 punktów
 2. osiągnięcia zawodowe – 0 – 10 punktów
 3. dotychczasowe wyniki we wcześniejszych wyborach (jeśli brał udział) – 0 – 10 punktów
 4. dotychczasowa aktywność społeczna – 0 – 10 punktów
 5. dotychczasowe zaangażowanie w działania koalicji (np. ilość zebranych podpisów) – 0 -10 punktów. 

VI. O obecności i kolejności na liście wyborczej decydować będzie suma punktów uzyskanych przez danego kandydata w prawyborach oraz przyznana przez Radę. W przypadku równej ilości punktów o obecności / kolejności na liście decyduje głos Koordynatora Okręgowego w danym okręgu wyborczym. W przypadku rezygnacji kandydata z obecności na liście kandydaci zajmujący niższe pozycje „przesuwają się” automatycznie do góry, a na listę wchodzi pierwsza osoba spoza listy z najlepszym wynikiem. Kandydat z drugim,  najlepszym wynikiem (a jeśli ten nie chciałby, to z miejsca trzeciego itd.) ma prawo mieć miejsce ostatnie na liście, jeśli będzie tego chciał. Kandydat z najlepszym wynikiem, nie wchodzący do Sejmu, będzie miał prawo (jeśli oczywiście tego będzie chciał) być dyrektorem biura poselskiego w danym okręgu wyborczym.

VII. Kształt i kolejność na liście mogą być zmienione za zgodą wszystkich wybranych już kandydatów do Sejmu obecnych na liście wyborczej stworzonej według opisanych wyżej reguł.

 

To są propozycje Antypartii z dnia 27 listopada 2022.

Czekamy na uwagi kolegów z innych ugrupowań oraz ich własne propozycje.