Dlaczego należy unieważnić wybory – wniosek Antypartii do Sądu Najwyższego

paź 25, 2023 | Aktualności, Historia Antypartii

Sąd Najwyższy  ,  Pl. Krasińskich 2/4/6  ,  00-951 Warszawa

Na podstawie artykułu 82 i 241  Ustawy  z dnia 5 stycznia  2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21  poz. 112)  jako Pełnomocnik wyborczy KW Antypartia składam protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu w dniu 15 października 2023 we wszystkich 41 okręgach wyborczych w związku z Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z 17 października 2023 o wynikach wyborów do Sejmu RP i wnioskuję o stwierdzenie nieważności tychże wyborów we wszystkich 41 okręgach wyborczych z następujących powodów:

  1. Przyjęta za podstawę podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów metoda d’Hondta w artykule 232 Kodeksu wyborczego jest sprzeczna z warunkami koniecznymi ważności wyborów, wyrażonymi w artykule 96, ust. 1 Konstytucji RP: „Wybory do Sejmu są…. proporcjonalne….”.  Zastosowanie metody d’Honda sprawia, iż uzyskany przez komitet wyborczy wynik – np. 38% może oznaczać 51%, czyli większość w Sejmie. Np. PiS uzyskał poparcie 35,38% wyborców, zaś w Sejmie ma mieć 42% posłów, zaś Konfederacja przy poparciu 7,16% , będzie miała zaledwie 4% posłów. Przeprowadzone 15 października 2023 roku wybory do Sejmu nie były więc proporcjonalne, a więc są nieważne z punktu widzenia artykułu 96 Konstytucji RP.
  2. W/w wybory odbyły się z pogwałceniem art. 96 Konstytucji, jako że nie były równe, gdyż artykuł 204 Kodeksu wyborczego uniemożliwia w praktyce zgłoszenie swej kandydatury do Sejmu obywatelowi RP. Kandydaturę może zgłosić jedynie komitet wyborczy. Artykuł 204 Kodeksu wyborczego łamie także artykuł 32 Konstytucji RP – „Wszyscy są wobec prawa równi…”. W praktyce obowiązujący w Polsce Kodeks wyborczy umożliwia kandydowanie wyłącznie osobom zaakceptowanym na liście wyborczej albo przez kierownictwo partii , albo komitetu. Tym samym część obywateli RP  pozbawiona jest biernego prawa wyborczego, a więc naruszony jest art. 99 Konstytucji RP.
  3. Artykuł 209 paragraf  2 Kodeksu wyborczego zobowiązuje komitet wyborczy do zbierania podpisów poparcia z podaniem danych wrażliwych – nazwiska, adresu i numeru PESEL, co jest sprzeczne z art. 47 i 51, ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018, np. art. 1 oraz 5, a także z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, np. art. 2 i 3.
  4. Wynikające z Kodeksu wyborczego i decyzji PKW terminy zbierania i dostarczenia list z co najmniej 5.000 podpisów w co najmniej 21 okręgach wyborczych (popierającymi listy kandydatów) sprawiły, iż w praktyce komitety wyborcze miały zaledwie 2 tygodnie na zebranie i dostarczenie w/w list, co w praktyce jest zadaniem niewykonalnym. Spośród 50 komitetów, które zgłosiły chęć zgłoszenia list wyborczych do Sejmu, zaledwie 7 (w tym pięć partii parlamentarnych, pobierających potężne subwencje) było w stanie to zrobić. Ewidentnie tego typu terminy naruszają konstytucyjną zasadę równości wyborów. Ruchy obywatelskie nie mają najmniejszych szans na udział w wyborach do Sejmu RP.
  5. Artykuł 211 paragraf 2, dopuszczający na liście wyborczej dwa razy większą liczbę kandydatów niż liczba posłów w danym okręgu, narusza art. 96 Konstytucji, a dokładniej mówiąc równość wyborów, jako że połowa kandydatów na danej liście wyborczej w ogóle nie ma szans na wybór, gdyż po prostu nie ma tylu mandatów poselskich w tym okręgu, czyli ich udział w wyborach jest czystą fikcją.
  6. Artykuł 211 paragraf 3 Kodeksu wyborczego łamie z kolei art. 32 Konstytucji, mówiący o równości praw, gdyż Kodeks narzuca ograniczenia udziału procentowego kandydatów określonej płci. Jeśli w danym okręgu chciałoby kandydować z listy więcej niż  65% kobiet czy mężczyzn i równocześnie nie byłoby chętnych do startu kandydatów drugiej płci, oznaczałoby to przymus znalezienia kandydatów wymaganej w tej sytuacji płci i dyskryminację drugiej płci.
  7. Nieuwzględnienie korekty demograficznej skierowanej do Sejmu przez PKW w 2015 i w 2022 roku sprawia, iż zdaniem PKW, w 21 spośród 41 okręgów wyborczych liczba mandatów poselskich nie odpowiada zmieniającej się liczbie mieszkańców, a więc konieczne było dokonanie zmian w liczbie mandatów, określonej w załączniku do Kodeksu wyborczego. Nieuwzględnienie przez posłów korekty demograficznej PKW wypacza wynik wyborów, a więc jest także wystarczającym powodem unieważnienia wyborów w dniu 15 października 2023.

Z powyższych powodów wybory do Sejmu RP w dniu 15 października uznać należy za nieważne, gdyż przedstawione wyżej zasady, według których się odbywały, naruszają szereg innych, obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w tym najważniejsze z nich, bo konstytucyjne.

Ewa Olczak – Pełnomocnik wyborczy  Komitetu Wyborczego ANTYPARTIA

Warszawa, 25 października 2023